Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy obowiązuje w zakresie przesyłu gazu ziemnego na terenie całego kraju.

Naszymi celami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy są:

  • stałe zapobieganie incydentom i minimalizowanie ich ewentualnych skutków, przy uwzględnieniu w pierwszej kolejności zidentyfikowanych w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy zagrożeń uznanych za znaczące,
  • podniesienie świadomości pracowników dotyczącej zasad bezpiecznej pracy,
  • ścisłe przestrzeganie ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • kontrola w celu zapewnienia przestrzegania wewnętrznych zasad bezpiecznej pracy,
  • zapewnienie stosowania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie udoskonalania warunków pracy,
  • stałe uczestnictwo w wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie BHP z innymi firmami,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.