Organizacje z udziałem GAZ-SYSTEM S.A.

 • ENTSOG

  European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) został założony w 2009 roku w następstwie przyjęcia tzw. trzeciego pakietu energetycznego. Podstawowym celem ENTSOG jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wewnętrznego rynku gazu ziemnego w UE, promocji transgranicznego handlu gazem, zapewnienia optymalnego zarządzania, skoordynowanej eksploatacji sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz jego właściwego rozwoju technicznego.

  Szczegółowe cele i zadania tej organizacji wynikają z Rozporządzenia nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego. Do głównych zadań ENTSOG należy opracowanie kodeksów sieci w obszarach zdefiniowanych przez ww. Rozporządzenie. Europejska organizacja operatorów systemów przesyłowych jest także odpowiedzialna za opracowanie dziesięcioletnich planów rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym (TYNDP), regionalnych planów inwestycyjnych (GRIP), prognoz dotyczących dostaw, a także zaleceń w sprawie koordynacji współpracy technicznej operatorów.

  Siedzibą ENTSOG jest Bruksela. Obecnie organizacja liczy 41 pełnych członków i 3 partnerów stowarzyszonych z 25 krajów Unii Europejskiej, a także 4 obserwatorów z państw stowarzyszonych z UE.

  www.entsog.eu

 • GIE

  Gas Infrastructure Europe (GIE) reprezentuje wspólny głos operatorów infrastruktury gazowej w Europie i zajmuje się zagadnieniami związanymi z przesyłem i magazynowaniem gazu ziemnego oraz LNG. Organizacja została założona w 2005 roku jako prawnie niezależny podmiot non-profit. GIE zrzesza obecnie 67 członków z 25 państw europejskich. GAZ-SYSTEM S.A. jest członkiem GIE od początku istnienia organizacji.

  GIE reprezentuje swoich członków w kontaktach z instytucjami europejskimi, organami regulacyjnymi i innymi uczestnikami rynku. Misją GIE jest działanie na rzecz budowy jednolitego, zrównoważonego i konkurencyjnego rynku gazu w Europie, popartego stabilnymi i przewidywalnymi ramami regulacyjnymi, a także korzystnym klimatem inwestycyjnym.

  www.gie.eu.com

 • EASEE-GAS

  European Association for the Streamlining of Energy Exchange (EASEE-GAS) powstał w 2002 roku w celu promocji płynności przesyłu i wymiany handlowej gazu w Europie. Członkostwo w organizacji otwarte jest dla wszystkich podmiotów działających w europejskim sektorze gazowym, począwszy od producentów, po odbiorców końcowych oraz podmioty świadczące dla nich usługi. Grupy Robocze EASEE-gas tworzą platformę umożliwiającą prowadzenie dyskusji na temat harmonizacji i upraszczania procesów biznesowych poprzez rozwój najlepszych praktyk (Common Business Practices - CBP).

  Grupa Robocza Edig@s została utworzona w 1996 roku (od 2002 roku wchodzi ona w skład struktury organizacyjnej EASEE-gas). Jej podstawowym celem jest rozwój i dopasowywanie protokołu wymiany informacji Edig@s do aktualnych potrzeb przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem i obrotem paliwami gazowymi. GAZ-SYSTEM S.A. jest członkiem obu organizacji od 2004 roku.

  www.easee-gas.eu

  www.edigas.org

   

 • GERG

  Przedmiot działalności European Gas Research Group (GERG) koncentruje się na rozwoju europejskiego przemysłu gazowego poprzez współpracę w obszarze badawczo-rozwojowym we wszystkich segmentach rynku gazu ziemnego, obejmującego produkcjęe, przesył, magazynowanie i dystrybucję. Głównym celem GERG jest promocja innowacji technologicznych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, bezpiecznego transportu i wykorzystania gazu ziemnego oraz zrównoważonego rozwoju. GAZ-SYSTEM S.A. jest członkiem organizacji od początku istnienia Spółki w 2004 roku.

  www.gerg.eu

   

 • Marcogaz

  Marcogaz jest organizacją non-profit zarejestrowaną w 2005 roku w Belgii. Podejmuje ona działania na rzecz promocji bezpieczeństwa, niezawodności, efektywności i korzyści dla środowiska naturalnego wynikających z wykorzystania infrastruktury gazowej i urządzeń gazowych. Marcogaz monitoruje standaryzację działań związanych z przesyłem gazu oraz współpracuje z innymi organizacjami z branży gazowniczej. GAZ-SYSTEM S.A. jest członkiem organizacji od 2009 roku.

  www.marcogaz.org

   

 • IGU

  International Gas Union (IGU) to międzynarodowa organizacja non-profit założona w 1931 roku, której celem jest promowanie technicznego i gospodarczego postępu w przemyśle gazowym. Członkami IGU są stowarzyszenia i podmioty branży gazowniczej z 73 państw. Organizacja współpracuje z wieloma światowymi organizacjami dedykowanymi energii. Prace grup roboczych utworzonych w ramach IGU obejmują swym zasięgiem wszystkie dziedziny przemysłu gazowego od wydobycia i przesyłu, przez dystrybucję, po proces spalania gazu. Przedstawiciele GAZ-SYSTEM S.A. są aktywnie zaangażowani w prace IGU od początku istnienia Spółki.

  www.igu.org

   

 • Program Natural Gas STAR

  Program Natural Gas STAR (NGS) został zainicjowany przez Agencję Ochrony Środowiska USA (EPA). Celem Programu są działania na poziomie władz państw członkowskich na rzecz zmniejszenia emisji metanu z różnych źródeł, w tym pochodzących z rolnictwa, kopalń węgla, wysypisk śmieci, systemów gazu ziemnego i ropy. 

  GAZ-SYSTEM S.A. jest oficjalnym partnerem programu NGS od 2009 roku.

  http://www.epa.gov/gasstar/
   

   


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.