Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław

 

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław o długości około 130 km, ciśnieniu 8,4 MPa i średnicy 1000 mm.

Trasa gazociągu będzie przebiegać wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia przez województwa:

  • dolnośląskie - gminy: Długołęka, Czernica i Oława,
  • opolskie - gminy: Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, Gogolin, Zdzieszowice i Leśnica.

Etap inwestycji

Aktualnie inwestycja jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawcą prac projektowych jest wybrane w publicznym postępowaniu przetargowym Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. z Wrocławia.

Zakończenie budowy gazociągu planowane jest na 2020 rok.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).


Korzyści

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa przesyłu gazu w rejon Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu. Ponadto gazociąg Zdzieszowice – Wrocław stanowić będzie ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Koszty inwestycji

  • szacunkowa wartość  inwestycji: 620 mln PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

  • 28 grudnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania możliwego do pozyskania z UE została określona na ponad 340 mln PLN.
  • Spółki GAZ-SYSTEM S.A. i  NET4GAS s.r.o na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 19.11.2012 r. uzyskały dofinansowanie projektu pod nazwą „Badania i prace przedinwestycyjne dotyczące wykorzystania i możliwości dalszego rozwoju gazociągu międzysystemowego Polska-Republika Czeska”, w tym gazociągu Zdzieszowice-Wrocław w ramach programu TEN-E.

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Zdzieszowice - Wrocław w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Zdzieszowice - Wrocław, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.
 

Konsultacje środowiskowe 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi postępowanie w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla „Budowy gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Odcinek I – Brzeg- Zębice- Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”.
Realizacja oraz oddziaływanie etapu budowy gazociągu Zdzieszowice – Wrocław obejmie następujące gminy w województwie opolskim: Zdzieszowice, Tarnów Opolski, Opole, Dąbrowa, Prószków, Leśnica, Olszanka, Skarbimierz i Lewin Brzeski, oraz następujące gminy w województwie dolnośląskim: Oława, Czernica i Długołęka.

Dla realizowanego przedsięwzięcia sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie RDOŚ w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu 66, w pokoju 4.12 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21.11.2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25.02.2015 r.

Wydanie decyzji środowiskowej

1 lipca 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał decyzję numer WOOŚ.4210.16.2014.MH.114 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Odcinek I – Brzeg- Zębice- Kiełczów o długości ok. 49 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”

11 sierpnia 2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję nr DOOŚoaII.4203.4.2015, w której odrzucił zarzuty strony postępowania odwołującej się od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz jednocześnie uchylił w części i wprowadził nowe zapisy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nakładające na Inwestora dodatkowe ograniczenia.

W dniu 23 września 2016 GAZ-SYSTEM S.A. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję GDOŚ. Rozprawa sądowa odbyła się 27 lutego 2017 r., podczas której WSA uchylił decyzję GDOŚ w części, która uchylała część zapisów i wprowadzała nowe zapisy do decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ Opole. Obecnie trwa oczekiwanie na pisemny wyrok WSA.

Wydanie decyzji lokalizacyjnej dla Odcinka I -  Brzeg – Zębice – Kiełczów na terenie województwa dolnośląskiego.

20 października 2015 r. Wojewoda Dolnośląski wydał Decyzję nr I-Pg-40/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego: Odcinek I  Brzeg- Zębice- Kiełczów i Odcinek II  Zdzieszowice – Brzeg na terenie województwa dolnośląskiego.

26 lipca 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję znak DLI.I.6620.46.2015.AN.11 NK: 110441/16 częściowo uchylającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pg-40/2015 w części dotyczącej działek nr 4 i 5 AM-57 obręb 0003 Oława i przekazał sprawę w tym zakresie do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, ponadto uchylił zapisy dotyczące terminu wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali oraz zapis określający nieruchomości w stosunku do których Inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcie na czas realizacji inwestycji i orzekł tym zakresie.

30 stycznia  2017 r. Wojewoda Dolnośląski wydał Decyzję nr I-Pg-1/17  o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego: Odcinek I  Brzeg- Zębice- Kiełczów i Odcinek II  Zdzieszowice – Brzeg na terenie województwa dolnośląskiego dla działek nr 4 i 5 AM-57 obręb 0003 Oława.

Wydanie decyzji lokalizacyjnej dla Odcinka II – Zdzieszowice - Brzeg
 
22 października 2015 r. Wojewoda Opolski wydał Decyzję nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Odcinek I – Brzeg- Zębice- Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km, na terenie województwa opolskiego.

30 listopada 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję znak DLI.I.6620.38.2015.AN.16 o ostateczności decyzji u ustaleniu lokalizacji wydanej przez Wojewodę Opolskiego w dniu 22.10.2015 r.


Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla Odcinka II – Zdzieszowice - Brzeg

13 stycznia 2017 r. Wojewoda Opolski wydał Decyzję nr 5/D/2017 o pozwoleniu na budowę  inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Odcinek I – Brzeg- Zębice- Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”, w części dotyczącej odcinka Zdzieszowice – Brzeg.

Informacje prasowe

02.03.2015 Konsultacje środowiskowe dla gazociągu Zdzieszowice - Wrocław

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

27.11.2014 Decyzja środowiskowa dla gazociągu Zdzieszowice - Wrocław

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

 

Opracowanie dokumentacji projektowej współfinansowane jest przez Unię Europejską z Programu Transeuropejska Sieć Energetyczna (TEN-E).

 

Czytaj także o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.