Budowa Tłoczni gazu w Gustorzynie

 

Opis inwestycji

 

Tłocznia Gazu Gustorzyn jest istotnym elementem planowanej rozbudowy krajowego systemu przesyłowego. Z uwagi na charakterystykę pracy systemu przesyłowego i planowane zwiększenie dostaw gazu z kierunku północnego, tłocznia gazu w Gustorzynie stanowi niezbędny element projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska – Litwa (GIPL, Gas Interconnection Poland - Lithuania), a także jest istotną częścią  projektu Baltic Pipe.

 

Więcej informacji o projektach można znaleźć na strona

Lokalizacja: Gustorzyn, gmina Brześć Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie

 

 

 

 Harmonogram inwestycji

  •     III kwartał 2019 r.  - uzyskanie decyzji lokalizacyjnej
  •     I kwartał 2020 r.  - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  •     III kwartał 2022 r.  - termin zakończenia budowy

Wykonawca dokumentacji projektowej:

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Korzyści z realizacji inwestycji

Obiekt będzie odpowiadał za umożliwienie rozprowadzenia gazu m.in. z Norwegii (Baltic Pipe) w kierunku tłoczni, a następnie skierowania tego strumienia m.in. w kierunku Litwy i pozostałych krajów bałtyckich (GIPL). Dzięki budowie takich obiektów, jak tłocznia gazu w Gustorzynie, GAZ-SYSTEM będzie miał możliwość elastycznego sterowania przepływami gazu i przesyłania tego surowca do odbiorców w całej Polsce, jak również do krajów sąsiadujących.

Dla gminy, na terenie której zostanie wybudowana tłocznia, istotną korzyścią będą corocznie odprowadzane przez GAZ-SYSTEM podatki w wysokości 2 procent inwestycji.

Podstawa prawna

Projekt jest realizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Dz. U. z dnia 4 czerwca 2009 r. z późniejszymi zmianami („Specustawa”) (Art. 38 pkt 2) lit. h).

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska przyznała projektom gazowego połączenia międzysystemowego Polska – Litwa (GIPL) oraz Baltic Pipe status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest-PCI). 

Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

Wsparcie finansowe ze strony UE

Tłocznia Gustorzyn, realizowana w ramach projektu GIPL, uzyskała dofinansowanie z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF), zarówno na prace projektowe, jak i prace budowlane.

„Łącząc Europę" (CEF), to kluczowy unijny instrument wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności, który ma na celu m.in. zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Ponadto, zgodnie z decyzją ACER z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu (CBCA), oprócz wsparcia finansowego UE, budowa GIPL na terytorium Polski, w tym część kosztów infrastruktury niezbędnej do zapewnienia pełnej funkcjonalności połączenia, zostanie dofinansowana przez Operatorów Systemu Przesyłowych (OSP) z państw bałtyckich z Litwy, Łotwy i Estonii.

GAZ-SYSTEM realizuje inwestycję w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu budowy tłoczni, który uzyskał status projektu wspólnego zainteresowania, za pomocą formularza.

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

Wojewoda kujawsko-pomorski 19 lipca 2019 r. wydał decyzję nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji dla budowy Tłoczni Gazu Gustorzyn, wraz z infrastrukturą niezbędną dla jej obsługi, na terenie miejscowości Gustorzyn, w gminie Brześć Kujawski. 

 

Informacje prasowe

25.07.2019 Tłocznia gazu Gustorzyn z decyzją lokalizacyjną

01.02.2019 Baltic Pipe to szansa na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej i rozwój energetycznej współpracy w rejonie Morza Bałtyckiego

24.01.2019 Blisko 215 mln euro wsparcia finansowego z Unii Europejskiej na prace budowlane Baltic Pipe

12.12.2018 GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazowego części infrastruktury Baltic Pipe w Danii

30.11.2018 Zapadły ostateczne decyzje inwestycyjne o powstaniu projektu Baltic Pipe 

17.07.2018 Projekt Baltic Pipe z kolejnym wsparciem finansowym UE w ramach CEF 2018

20.06.2018 Rekomendowany wariant trasy gazociągu Baltic Pipe

24.05.2018 Oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie prac projektowych dla Baltic Pipe

15.04.2018 Baltic Pipe to jeden z filarów rozwoju konkurencyjnego rynku gazu w Polsce

23.03.2018 Decyzja w sprawie transgranicznej alokacji kosztów Projektu Baltic Pipe

09.03.2018 Baltic Pipe to inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo energetyczne Polski

06.03.2018 Wysłuchanie publiczne dotyczące projektu Baltic Pipe

30.01.2018 Podpisanie Umów Przesyłowych finalizuje procedurę Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

29.01.2018 Rozpoczęto procedury w sprawie lokalizacji gazociągu Baltic Pipe

29.01.2018 Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla projektu Baltic Pipe w ramach CEF ENERGY 2017

22.12.2017 Rozpoczęto procedury środowiskowe dla projektu Baltic Pipe

19.12.2017 Podpisanie umów z projektantami polskich tłoczni

30.11.2017  BALTIC PIPE: pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Energinet

28.11.2017  GAZ-SYSTEM wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowych dla polskich tłoczni

19.12.2017 Podpisanie umów z projektantami polskich tłoczni

30.11.2017  BALTIC PIPE: pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Energinet

28.11.2017  GAZ-SYSTEM wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowych dla polskich tłoczni

24.11.2017 Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej

31.10.2017  Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się pozytywnym wynikiem

05.09.2017 Baltic Pipe - uruchomienie Fazy 2 Procedury Open Season

03.08.2017 Baltic Pipe - Ramboll zaprojektuje podmorski gazociąg Dania-Polska

25.07.2017 Pozytywny wynik pierwszej fazy Procedury Open Season 2017

6.06.2017 Baltic Pipe: Uruchomienie wiążącej Procedury Open Season 

7.12.2016 Konsultacje rynkowe regulaminu Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

15.03.2016  GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet.dk badają możliwości budowy połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi
16.07.2015 Wsparcie finansowe UE dla integracji polskiego systemu przesyłowego z Czechami oraz z Danią

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w publikacji.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.