Gazociąg Gustorzyn-Wronów

Gazociąg Gustorzyn - Wronów 
Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Leśniewice – Rawa Mazowiecka, który pozwoli na przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju. Projektowana inwestycja wpłynie również na rozwój lokalnej infrastruktury.

Podstawowe parametry inwestycji
- gazociąg wysokiego ciśnienia
- średnica: 1000mm
- ciśnienie robocze: 8,4 MPa
- długość ok. 100 kilometrów
- Etap: projektowanie
- Projektant: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. oraz PGNiG GAZOPROJEKT S.A
- Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 2023 rok

Lokalizacja

Gazociąg Leśniewice – Rawa Mazowiecka zlokalizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. Planowana trasa będzie przebiegać przez teren 14 gmin.

 Korzyści

- Zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania paliwem gazowym przyłączonych do sieci operatorów dystrybucyjnych i odbiorców indywidualnych, uwzględniając przy tym rosnące zapotrzebowanie m.in. na cele komunalno-bytowe mieszkańców;
- Rozwój lokalnej infrastruktury, bezpieczne dostawy gazu do odbiorców oraz możliwość podłączenia do systemu przesyłowego nowych odbiorców gazu;
- Odciążenie istniejących gazociągów zasilających rejon Warszawy, Łodzi i Radomia, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pracy oraz uzyskanie możliwości zasilania dodatkowego;
- Elastyczna praca systemu przesyłowego w sytuacjach nieciągłości dostaw gazu lub w sytuacji całkowitego braku dostaw z kierunku wschodniego;

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2017.2302 t.j. z późn. zm.) tzw. „specustawa gazowa”.

Informacja o wypłacie odszkodowań

Tryb realizacji inwestycji w oparciu o specustawę gazową gwarantuje wypłatę od-szkodowań Właścicielom nieruchomości położonych na trasie gazociągu. Proces wypłaty odszkodowań odbywa się w trybie administracyjnym, pod nadzorem właściwego miejscowo Wojewody. Na jego zlecenie niezależny rzeczoznawca wykonuje operat szacunkowy, który jest postawą do ustalenia wysokości odszkodowania. Po zakończeniu budowy Wojewoda wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość odszkodowania.

Informacje prasowe

03.09.2018 - Kolejne umowy na projektowanie gazociągów podpisane

 

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.