Gazociąg Gustorzyn-Wronów

Gazociąg Gustorzyn - Wronów 
Etap I Gustorzyn - Leśniewice

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Leśniewice, który pozwoli na przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju. Projektowana inwestycja wpłynie również na rozwój lokalnej infrastruktury.

Podstawowe parametry inwestycji

- gazociąg wysokiego ciśnienia
- średnica: 1000mm
- ciśnienie robocze: 8,4 MPa
- długość ok. 54 kilometry
- Etap: projektowanie
- Projektant: OTS-IP Sp. z o.o.
- Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 2023 rok

Lokalizacja

Gazociąg Gustorzyn - Leśniewice zlokalizowany będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Planowana trasa będzie przebiegać przez teren 6 gmin.

 

 

Korzyści

- Zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania paliwem gazowym przyłączonych do sieci operatorów dystrybucyjnych i odbiorców indywidualnych, uwzględniając przy tym rosnące zapotrzebowanie m.in. na cele komunalno-bytowe mieszkańców;
- Rozwój lokalnej infrastruktury, bezpieczne dostawy gazu do odbiorców oraz możliwość podłączenia do systemu przesyłowego nowych odbiorców gazu;
- Odciążenie istniejących gazociągów zasilających rejon Warszawy, Łodzi i Radomia, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pracy oraz uzyskanie możliwości zasilania dodatkowego;
- Elastyczna praca systemu przesyłowego w sytuacjach nieciągłości dostaw gazu lub w sytuacji całkowitego braku dostaw z kierunku wschodniego;

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwesty­cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2017.2302 t.j. z późn. zm.) tzw. „specustawa gazowa”.

Informacja o wypłacie odszkodowań

Tryb realizacji inwestycji w oparciu o specustawę gazową gwarantuje wypłatę od­szkodowań Właścicielom nieruchomości położonych na trasie gazociągu. Proces wypłaty odszkodowań odbywa się w trybie administracyjnym, pod nadzorem właściwego miejscowo Wojewody. Na jego zlecenie niezależny rzeczoznawca wykonuje operat szacunkowy, który jest postawą do ustalenia wysokości odszkodowania. Po za­kończeniu budowy Wojewoda wydaje de­cyzję administracyjną określającą wysokość odszkodowania.

Informacje prasowe

18.09.2019r. - Gazociąg Gustorzyn - Wronów, Etap I Gustorzyn - Leśniewice z decyzją środowiskową

03.09.2018 - Kolejne umowy na projektowanie gazociągów podpisane

 

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.