Goleniów-Lwówek

http://www.baltic-pipe.eu/pl/

Budowa gazociągu relacji Goleniów-Lwówek związana jest bezpośrednio z realizacją Projektu Baltic Pipe. W ramach tej inwestycji zostaną wybudowane nowe gazociągi i  rozbudowane zostaną istniejące tłocznie gazu. Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe znajduje się na stronie ww.baltic-pipe.eu

Opis inwestycji

Inwestycja będzie polegała na budowie nowego gazociągu relacji Goleniów-Lwówek, zlokalizowanego wzdłuż istniejącego gazociągu Szczecin-Lwówek. Gazociąg zostanie zbudowany na terenie trzech województw:  zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, w gminach: Goleniów, Maszewo, Stargard, Dolice, Przelewice, Pełczyce, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, Santok, Deszczno, Skwierzyna, Przytoczna, Pszczew, Międzychód, Lwówek.

 

Gazociąg będzie realizowany w dwóch etapach:

  • Etap I: Odcinek gazociągu relacji Goleniów-Ciecierzyce o długości ok. 122 km,
  • Etap II: Odcinek gazociągu relacji Ciecierzyce-Lwówek o długości ok. 69 km.

Długość zaplanowanego do budowy gazociąg wynosi ok 191 km.

  • Średnica – DN 1000
  • Ciśnienie MOP – 8,4 MPa

Korzyści z realizacji inwestycji

Nowy gazociąg zapewni możliwość odbioru zwiększonej ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe i Terminalu LNG w Świnoujściu. Realizacja tej inwestycji spowoduje optymalizację przepustowości polskiego systemu przesyłowego i będzie stanowić istotny element Korytarza gazowego Północ – Południe w Europie.

Ponadto realizacja Projektu Baltic Pipe, którego część stanowi ta inwestycja, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Budowa nowej infrastruktury przesyłowej wpłynie także na rozwój rynku gazu i jego konkurencyjność.

Dla gmin, na terenie których zostanie wybudowany gazociąg, istotną korzyścią będą corocznie odprowadzane przez GAZ-SYSTEM podatki.

Zaawansowanie prac

GAZ-SYSTEM w grudniu 2017 r. zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla gazociągu relacji Goleniów-Lwówek z firmą MGGP S.A.

Wykonawca projektu został wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego. W ramach umowy Projektant będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji a także do sprawowania nadzoru autorskiego dla inwestycji. W I kwartale 2020 r. planowane jest uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę a zakończenie inwestycji nastąpi 30.09.2022 r.

Dofinansowanie z UE

Projekt Baltic Pipe – którego część stanowi inwestycja polegająca na budowie gazociągu relacji Goleniów-Lwówek - jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF).

 

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI). Status jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej UE, polegające na zapewnieniu niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii.

Status PCI podkreśla rolę projektu Baltic Pipe w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej, jego szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu.

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 347/2013 status PCI zapewnia usprawnienie procesu planowania i wydawania pozwoleń, dostępu do organów administracyjnych w celu uzyskania wymaganych decyzji. Umożliwia to skrócenie czasu trwania i uproszczenie przebiegu procesu wydawania decyzji oraz sprawia, że proces jest przejrzysty i pozwala na udział społeczeństwa.

Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

 

Podstawa prawna

Projekt jest realizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Dz. U. z dnia 4 czerwca 2009 r. z późniejszymi zmianami.

Konsultacje społeczne

W czerwcu 2018 r. GAZ-SYSTEM przeprowadził cykl spotkań konsultacyjnych w 15 gminach, na terenie których projektowany jest gazociąg Goleniów-Lwówek. Spotkania miały charakter otwarty i skierowane były do wszystkich zainteresowanych stron. Celem konsultacji było przekazanie informacji  na temat Projektu Baltic Pipe, w tym projektowanego  gazociągu Goleniów – Lwówek a także przygotowanie społeczności lokalnej do ustawowych konsultacji środowiskowych. W wyniku spotkań interesariusze mogli przekazywać Inwestorowi uwagi i wnioski dotyczące inwestycji na etapie projektowania, jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

GAZ-SYSTEM realizuje inwestycję w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu budowy gazociągu, który uzyskał status projektu o wspólnego zainteresowania, za pomocą formularza.

Konsultacje środowiskowe

9 października 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN 1000".

Dla realizowanego przedsięwzięcia sporządzono dokumentację uwzględniającą wniosek o wydanie decyzji środowiskowej oraz raport o oddziaływaniu na środowisko.

12 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, w siedzibie RDOŚ w Gorzowie Wlkp.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami obwieszczenia.

Wydanie decyzji środowiskowej

4 lutego 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WZŚ.420.140.2018.SL dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN 1000”.

Jest to pierwsza decyzja środowiskowa w Projekcie Baltic Pipe.

Wydanie decyzji lokalizacyjnej

15 maja 2019 r. Wojewoda Wielkopolski, a 17 maja 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski  wydali decyzje lokalizacyjne dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek, DN1000”.

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego

14 czerwca 2019 r. Wojewoda Lubuski wydał dwie  decyzje lokalizacyjne dla inwestycji „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek, DN1000” 

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego I Etap

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego II Etap 

Informacje prasowe

03.07.2019 Pierwsza tłocznia w Baltic Pipe z decyzją lokalizacyjną

02.07.2019 Startuje akcja edukacyjna "Lato z Baltic Pipe"

18.06.2019 Gazociąg Goleniów- Lwówek z kompletem decyzji lokalizacyjnych

17.05.2019 Gazociąg Goleniów-Lwówek z decyzjami lokalizacyjnymi

06.02.2019 Pierwsza decyzja środowiskowa dla inwestycji w ramach projektu Baltic Pipe 

01.02.2019 Baltic Pipe to szansa na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej i rozwój energetycznej współpracy w rejonie Morza Bałtyckiego

24.01.2019 Blisko 215 mln euro wsparcia finansowego z Unii Europejskiej na prace budowlane Baltic Pipe

12.12.2018 GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazowego części infrastruktury Baltic Pipe w Danii

30.11.2018 Zapadły ostateczne decyzje inwestycyjne o powstaniu projektu Baltic Pipe 

16.10.2018 Trwają konsultacje dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla gazociągu Goleniów-Lwówek

17.07.2018 Projekt Baltic Pipe z kolejnym wsparciem finansowym UE w ramach CEF 2018

20.06.2018 Rekomendowany wariant trasy gazociągu Baltic Pipe

06.06.2018 Rozpoczynamy konsultacje społeczne gazociągu Goleniów-Lwówek

24.05.2018 Oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie prac projektowych dla Baltic Pipe

15.04.2018 Baltic Pipe to jeden z filarów rozwoju konkurencyjnego rynku gazu w Polsce

23.03.2018 Decyzja w sprawie transgranicznej alokacji kosztów Projektu Baltic Pipe

09.03.2018 Baltic Pipe to inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo energetyczne Polski

06.03.2018 Wysłuchanie publiczne dotyczące projektu Baltic Pipe

30.01.2018 Podpisanie Umów Przesyłowych finalizuje procedurę Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

29.01.2018 Rozpoczęto procedury w sprawie lokalizacji gazociągu Baltic Pipe

29.01.2018 Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla projektu Baltic Pipe w ramach CEF ENERGY 2017

29.12.2017 Podpisanie umów z Projektantami polskich gazociągów dla części lądowej

22.12.2017 Rozpoczęto procedury środowiskowe dla projektu Baltic Pipe

19.12.2017 Podpisanie umów z Projektantami Polskich Tłoczni

30.11.2017  BALTIC PIPE: pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Energinet
28.11.2017  GAZ-SYSTEM wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowych dla polskich tłoczni

24.11.2017 Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej
31.10.2017  Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się pozytywnym wynikiem

05.09.2017 Baltic Pipe - uruchomienie Fazy 2 Procedury Open Season
03.08.2017 Baltic Pipe - Ramboll zaprojektuje podmorski gazociąg Dania-Polska

25.07.2017 Pozytywny wynik pierwszej fazy Procedury Open Season 2017
6.06.2017 Baltic Pipe: Uruchomienie wiążącej Procedury Open Season

7.12.2016 Konsultacje rynkowe regulaminu Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe
15.03.2016  GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet.dk badają możliwości budowy połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi
16.07.2015 Wsparcie finansowe UE dla integracji polskiego systemu przesyłowego z Czechami oraz z Danią

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe na  znajdu

Wyłączną odpowiedzialność za teść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w publikacji.

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.