Budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym

http://www.baltic-pipe.eu/pl/

Budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym związana jest bezpośrednio z realizacją projektu Baltic Pipe. Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe znajduje się na stronie ww.baltic-pipe.eu

Opis inwestycjiGazociąg zostanie wybudowany na terenie województwa zachodniopomorskiego. Trasa projektowanego gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym będzie przebiegać następująco:

  • odcinek gazociągu DN 900 od Zespołu Zaporowego zlokalizowanego w m. Niechorze do Terminalu Odbiorczego zlokalizowanego w m. Konarzewo – gm. Rewal, Karnice (długość ok. 4,5 km),
  • odcinek gazociągu DN 1000 od Terminalu Odbiorczego do Węzła Przesyłu Gazu Płoty – gm. Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Płoty (długość ok. 36,5 km),
  • odcinek gazociągu DN 1000 relacji Płoty-Goleniów – gm. Płoty, Nowogard, Osina, Goleniów, Maszewo (długość ok. 42 km).

Korzyści z realizacji inwestycji

Budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski poprzez terminal odbiorczy z Krajowym Systemem Przesyłowym zapewni możliwość odbioru gazu z Norwegii oraz zapewni uzyskanie technicznej możliwości dwukierunkowego przesyłu gazu: z Norwegii do Polski w ilości 10 mld m3/rok i z Polski do Danii w ilości 3 mld m3/rok. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do optymalizacji przepustowości polskiego systemu przesyłowego i będzie stanowić istotny element Korytarza gazowego Północ – Południe w Europie.

Ponadto realizacja Projektu Baltic Pipe, którego część stanowi ta inwestycja, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Budowa nowej infrastruktury przesyłowej wpłynie także na rozwój rynku gazu i jego konkurencyjność.

Dla gmin, w których realizowana będzie inwestycja, ważną korzyścią będzie również corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości.

Zaawansowanie prac

GAZ-SYSTEM w grudniu 2017 r. zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z konsorcjum PGNiG Gazoprojekt S.A. oraz ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. Wykonawca projektu został wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego.

W ramach umowy Projektant będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji a także sprawowania nadzoru autorskiego dla inwestycji. W I kwartale 2020 r. planowane jest uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę a zakończenie inwestycji nastąpi w III kwartale 2022 r.

Dofinansowanie z UE

Projekt Baltic Pipe – którego część stanowi inwestycja polegająca na budowie gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym - jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF).

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI). Status jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej UE, polegające na zapewnieniu niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii.

Status PCI podkreśla rolę projektu Baltic Pipe w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej, jego szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu.

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 347/2013 status PCI zapewnia usprawnienie procesu planowania i wydawania pozwoleń, dostępu do organów administracyjnych w celu uzyskania wymaganych decyzji. Umożliwia to skrócenie czasu trwania i uproszczenie przebiegu procesu wydawania decyzji oraz sprawia, że proces jest przejrzysty i pozwala na udział społeczeństwa.

GAZ-SYSTEM realizuje inwestycję w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu budowy gazociągu, który uzyskał status projektu o wspólnego zainteresowania, za pomocą formularza.

Podstawa prawna

Projekt będzie realizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Dz. U. z dnia 4 czerwca 2009 r. z późniejszymi zmianami.

Konsultacje społeczne

W grudniu 2018 r. GAZ-SYSTEM przeprowadził cykl spotkań konsultacyjnych w 8 gminach, na terenie których projektowane są gazociągi  stanowiące połączenie gazociągu podmorskiego z Krajowym Systemem Przesyłowym. Spotkania miały charakter otwarty i skierowane były do wszystkich zainteresowanych stron. Celem konsultacji było przekazanie informacji  na temat Projektu Baltic Pipe a także przygotowanie społeczności lokalnej do ustawowych konsultacji środowiskowych. W wyniku spotkań interesariusze mogli przekazywać Inwestorowi uwagi i wnioski dotyczące inwestycji na etapie projektowania, jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowej.

Konsultacje środowiskowe

8 lutego 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami obwieszczenia.

6 marca 2019 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w ramach postepowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Treść obwieszczenia

Decyzja środowiskowa

17 maja 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przez GAZ-SYSTEM przedsięwzięcia pn. „Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii – część lądowa”.

Decyzja lokalizacyjna

21 czerwca Wojewoda Zachodniopomorski podpisał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla „Budowy infrastruktury niezbędnej dla obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i Królestwa Danii”. Inwestycja ta będzie polegać na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji gazociągu DN1000 od Węzła Płoty do Tłoczni Goleniów wraz z rozbudową Węzła Płoty.

Informacje prasowe 

02.07.2019 Startuje akcja edukacyjna "Lato z Baltic Pipe"

25.06.2019 Baltic Pipe z kolejną decyzją lokalizacyjną

17.05.2019 Jest kolejna decyzja środowiskowa dla Projektu w ramach Programu Baltic Pipe

5.04.2019 Baltic Pipe: raporty oddziaływania na środowisko złożone

2.04.2019 Finał konkursu zorganizowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej towarzyszącej projektowi Baltic Pipe

20.03.2019 Trwają konsultacje dot. gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym

01.02.2019 Baltic Pipe to szansa na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej i rozwój energetycznej współpracy w rejonie Morza Bałtyckiego

24.01.2019 Blisko 215 mln euro wsparcia finansowego z Unii Europejskiej na prace budowlane Baltic Pipe

12.12.2018 GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazowego części infrastruktury Baltic Pipe w Danii

06.12.2018 Rozpoczynamy kolejna rundę konsultacji społecznych związanych z realizacją projektu Baltic Pipe

30.11.2018 Zapadły ostateczne decyzje inwestycyjne o powstaniu projektu Baltic Pipe 

17.07.2018 Projekt Baltic Pipe z kolejnym wsparciem finansowym UE w ramach CEF 2018

20.06.2018 Rekomendowany wariant trasy gazociągu Baltic Pipe

24.05.2018 Oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie prac projektowych dla Baltic Pipe

15.04.2018 Baltic Pipe to jeden z filarów rozwoju konkurencyjnego rynku gazu w Polsce

23.03.2018 Decyzja w sprawie transgranicznej alokacji kosztów Projektu Baltic Pipe

09.03.2018 Baltic Pipe to inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo energetyczne Polski

06.03.2018 Wysłuchanie publiczne dotyczące projektu Baltic Pipe

30.01.2018 Podpisanie Umów Przesyłowych finalizuje procedurę Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

29.01.2018 Rozpoczęto procedury w sprawie lokalizacji gazociągu Baltic Pipe

29.01.2018 Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla projektu Baltic Pipe w ramach CEF ENERGY 2017

29.12.2017 Podpisanie umów z Projektantami polskich gazociągów dla części lądowej

22.12.2017 Rozpoczęto procedury środowiskowe dla projektu Baltic Pipe

30.11.2017  BALTIC PIPE: pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Energinet
28.11.2017  GAZ-SYSTEM wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowych dla polskich tłoczni

24.11.2017 Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej
31.10.2017  Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się pozytywnym wynikiem

05.09.2017 Baltic Pipe - uruchomienie Fazy 2 Procedury Open Season
03.08.2017 Baltic Pipe - Ramboll zaprojektuje podmorski gazociąg Dania-Polska

25.07.2017 Pozytywny wynik pierwszej fazy Procedury Open Season 2017
6.06.2017 Baltic Pipe: Uruchomienie wiążącej Procedury Open Season

7.12.2016 Konsultacje rynkowe regulaminu Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe
15.03.2016  GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet.dk badają możliwości budowy połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi
16.07.2015 Wsparcie finansowe UE dla integracji polskiego systemu przesyłowego z Czechami oraz z Danią

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe na  znajduje się na www.baltic-pipe.pl

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w publikacji.

<//span>Gazociąg lądowy od pierwszego suchego spawu do Terminala Odbiorczego będzie miał nominalną średnicę DN 900.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.