Czeszów-Wierzchowice

Czeszów- Wierzchowice

Opis inwestycji

Celem projektu była budowa gazociągu Czeszów-Wierzchowice o długości ok. 14 km i średnicy 1000 mm. W sierpniu 2015 r. gazociąg otrzymał pozwolenie na budowę, w lutym 2016 r. rozpoczęto budowę gazociągu, z końcem sierpnia 2017 r. uzyskano decyzje pozwolenia na użytkowanie, 12.09.2017 r. odbyło się otwarcie wybudowanego gazociągu.

Gazociąg po wykonaniu całego planowanego zakresu rozbudowy systemu przesyłowego gazu ma na celu realizację dwukierunkowej dostawy gazu tzw. rewers.

Lokalizacja inwestycji

Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Czeszów-Wierzchowice zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Zawonia i Krośnice.

 

 

Korzyści z realizacji inwestycji

  • zagospodarowanie nadwyżek gazu z Niemiec,
  • dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski,
  • połączenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska,
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
  • poprawienie niezawodność oraz elastyczność pracy całego systemu przesyłu gazu w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny

Budowa połączenia jest istotna także  w kontekście przyłączenia nowych źródeł dostaw w północno - zachodniej Polsce i możliwościami odwracania strumienia gazu w systemie w zależności od potrzeb. Gazociąg umożliwi zastąpienie paliw stałych paliwem gazowym, zwłaszcza w układach kogeneracyjnych, przy produkcji ciepła i energii. Pozwoli to na obniżenie emisji gazów i pyłów do atmosfery.

Szacunkowa wartość inwestycji: 91mln PLN

 Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1731). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

  • 30 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Gazociąg Czeszów-Wierzchowice” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania możliwego do pozyskania z UE została określona na ponad 47,7 mln PLN.
  • GAZ-SYSTEM na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 23.07.2012 r. uzyskał dofinansowanie w ramach programu TEN-E dla projektu pod nazwą „Modernizacja systemu przesyłowego w województwie dolnośląskim w celu zwiększenia funkcjonalności i operacyjności linii międzysystemowej PL-DE”, w tym na prace przed inwestycyjne związane z gazociągiem Czeszów-Wierzchowice.

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”).Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Czeszów - Wierzchowice w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Czeszów - Wierzchowice, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Konsultacje środowiskowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice oraz od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną  do jej obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Termin wydania decyzji środowiskowej 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował o zebraniu całego materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice oraz od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną  do jej obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".  Organ  poinformował także, że ze względu na konieczność umożliwienia stronom  postępowania  zapoznania się z zebranym materiałem, termin wydania decyzji  został wydłużony do 28 listopada 2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się z  obwieszczeniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Wydanie decyzji środowiskowej dla gazociągu Czeszów - Wierzchowice

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 28.11.2014 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice oraz od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną  do jej obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją zebraną w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, które zostały  wyłożone do wglądu w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, w pokoju 3245 w godz. 8.00 – 15.00.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami obwieszczenia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 


Informacje prasowe

12.09.2017 Zakończono budowę jednego z gazociągów Korytarza Północ-Południe

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

15.12.2014 Wydano decyzję środowiskową dla gazociągów Czeszów – Wierzchowice oraz Czeszów – Kiełczów

21.10.2014 Termin wydania decyzji środowiskowej dla gazociągów Czeszów - Kiełczów oraz Czeszów - Wierzchowice

10.09.2014 Termin wydania decyzji środowiskowej dla gazociągów Czeszów - Kiełczów oraz Czeszów - Wierzchowice

15.05.2014 Konsultacje środowiskowe dla gazociągów Czeszów – Wierzchowice oraz Czeszów - Kiełczów

21.12.2013 Ponad 4,63 mln PLN ze środków Unii Europejskiej na kolejne projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A.

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

16.08.2012 Komisja Europejska przyznaje dofinansowanie unijne dla dalszej modernizacji systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku

 

  


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.