Gazociąg Czeszów-Kiełczów

Czeszów- Kiełczów

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Czeszów-Kiełczów o długości około 33 km i średnicy 1000 mm.

Gazociąg będzie zlokalizowany na terenie województwa dolnośląskiego. Projektowanie gazociągu rozpoczęło się w III kwartale 2013 r., a w sierpniu 2015 r. gazociąg otrzymał pozwolenie na budowę. W dniu 17.11.2016r. podpisano umowę na realizację inwestycji z konsorcjum firm BUDIMEX S.A. (lider konsorcjum) i MOSTOSTAL Kraków S.A.

Inwestycja została zakończona w III kwartale 2018 r.

Lokalizacja inwestycji

Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Czeszów-Kiełczów zlokalizowany będzie w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Zawonia i Długołęka.

Przebieg gazociągu

 

Korzyści z realizacji inwestycji

Gazociąg relacji Czeszów-Kiełczów jest elementem rozbudowy systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku oraz założonego programu inwestycyjnego związanego z uruchomieniem terminalu LNG w Świnoujściu, a także utworzenia gazowego Korytarza Północ–Południe.
Budowa gazociągu Czeszów-Kiełczów jest ważnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wspólnie z pozostałymi gazociągami, które powstaną na Dolnym Śląsku nowy odcinek o najwyższych parametrach roboczych umożliwi przesyłanie zwiększonych ilości gazu w systemie przesyłowym i stanowić będzie element korytarza Północ-Południe.

Przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji dofinansowane jest z Unii Europejskiej, ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1731). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

 Dofinansowanie z Unii Europejskiej

 • 20 grudnia 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Gazociąg Czeszów-Kiełczów – przygotowanie dokumentacji projektowej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wartość uzyskanego dofinansowania z UE to ponad 833 tyś. PLN.
 • Dnia 31 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Gazociąg Czeszów-Kiełczów” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość planowanego do uzyskania dofinansowania z UE to maksymalnie 73 620 668,00 PLN.
 •  

  Projekt o znaczeniu wspólnotowym

   Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

   GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Czeszów - Kiełczów w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Czeszów - Kiełczów, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

   Konsultacje środowiskowe

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice oraz od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną  do jej obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".

   Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

   Termin wydania decyzji środowiskowej

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował o zebraniu całego materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice oraz od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną  do jej obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".  Organ  poinformował także, że ze względu na konieczność umożliwienia stronom  postępowania  zapoznania się z zebranym materiałem, termin wydania decyzji  został wydłużony do 28 listopada 2014 r.


   Zachęcamy do zapoznania się z  obwieszczeniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

    

   Wydanie decyzji środowiskowej dla gazociągu Czeszów - Kiełczów

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 28.11.2014 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice oraz od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną  do jej obsługi na terenie województwa dolnośląskiego".
    
   Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją zebraną w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, które zostały  wyłożone do wglądu w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, w pokoju 3245 w godz. 8.00 – 15.00.


   Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami obwieszczenia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

   Informacja o wypłacie odszkodowań         

   Gazociąg jest objęty Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1731).

   Właściciele nieruchomości otrzymają odszkodowanie z tytułu wybudowania gazociągu na ich gruntach na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Operaty szacunkowe zostaną opracowane na zlecenie Wojewody Dolnośląskiego w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Wypłata odszkodowań nastąpi po wybudowaniu gazociągu na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego, przy czym ich wysokość będzie odpowiadać wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

   Dodatkowe informację w sprawie odszkodowań można uzyskać w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu pod następującymi numerami telefonów:

   Dolnośląski Urząd Wojewódzki        – 71-340-60-52

   GAZ-SYSTEM S.A.                          – 71-335-32-28

    

    

   Informacje prasowe

   24.10.2018 Gazociąg Czeszów – Kiełczów gotowy do pracy

   27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

   15.12.2014 Wydano decyzję środowiskową dla gazociągów Czeszów – Wierzchowice oraz Czeszów – Kiełczów

   21.10.2014 Termin wydania decyzji środowiskowej dla gazociągów Czeszów - Kiełczów oraz Czeszów - Wierzchowice

   10.09.2014 Termin wydania decyzji środowiskowej dla gazociągów Czeszów - Kiełczów oraz Czeszów - Wierzchowice

   15.05.2014 Konsultacje środowiskowe dla gazociągów Czeszów – Wierzchowice oraz Czeszów - Kiełczów

   15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

   21.12.2013 Ponad 4,63 mln PLN ze środków Unii Europejskiej na kolejne projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A.

    Opracowanie dokumentacji projektowej współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.