Gazociąg Polska-Słowacja

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji. Stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A. i Eustream a.s - polski i słowacki operator systemu przesyłowego.

Odcinek gazociąg Polska – Słowacja po stronie polskiej (gazociąg Strachocina – Granica RP) wraz z tłocznią gazu w Strachocinie wchodzi w zakres międzysystemowego połączenia Polska – Słowacja (interkonektora Polska-Słowacja) dofinansowanego w ramach instrumentu CEF.

Podstawowe parametry inwestycji (po stronie polskiej):
• gazociąg wysokiego ciśnienia,
• średnica: 1000 mm,
• ciśnienie robocze: 8,4 MPa,
• długość: ok. 59 km 


Nawiązanie współpracy ze słowackim operatorem jest elementem strategii realizowanej przez GAZ-SYSTEM w zakresie aktywnego uczestnictwa  spółki w tworzeniu zintegrowanej sieci gazociągów w Europie Środkowej.

Wykonawcą prac projektowych jest PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
Wykonawcą Robót Budowlanych jest konsorcjum firm: Budimex S.A. - Lider konsorcjum oraz Mostostal Kraków S.A.
Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawuje firma ECMG GmbH Oddział w Polsce.


Lokalizacja inwestycji

Trasa gazociągu przebiegać będzie w województwie podkarpackim przez gminy: Sanok, Bukowsko oraz Komańcza.

Korzyści z realizacji inwestycji

Budowa połączenia gazowego pomiędzy Polską a Słowacją stanowić będzie istotny element koncepcji budowy regionalnego Korytarza Gazowego Północ-Południe oraz spełniać szereg funkcji, w tym:

 • zwiększenie możliwości pokrycia zapotrzebowania na gaz odbiorców krajowych poprzez ustanowienie nowej drogi transportu i nowego źródła gazu,
 • zabezpieczenie dostaw gazu w sytuacjach kryzysowych oraz zmniejszające się możliwości dostaw od strony Ukrainy,
 • doprowadzenie gazu do południowo-wschodniej części Polski, w której istnieje rozbudowany system przesyłowy oraz infrastruktura magazynowa,
 • eksport gazu z Polski w oparciu o dostawy z terminala LNG w Świnoujściu, a w przyszłości także gazu wydobywanego ze złóż niekonwencjonalnych.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości  do 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r. poz. 2302 z późniejszymi zmianami). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Koszty inwestycji w zakresie badań i prac koncepcyjnych objętych dofinansowaniem:

 • wartość kosztów kwalifikowalnych 259 tys. euro
  • w tym: dla GAZ-SYSTEM 116,9 tys. euro
 • otrzymane dofinansowanie z programu TEN-E (łącznie dla obu firm): 129,5 tys. euro
  • w tym: dla GAZ-SYSTEM 58,45 tys. euro

Koszty inwestycji w zakresie prac przygotowawczych i inżynieryjnych objętych dofinansowaniem:

 • szacunkowa wartość kosztów prac przygotowawczych i inżynieryjnych połączenia Polska - Słowacja: 9,03 mln euro, w tym gazociąg Strachocina - Granica RP: 4,275 mln euro
 • przyznane dofinansowanie z programu CEF (łącznie dla obu firm): 4,5 mln euro:
  • w tym dla GAZ-SYSTEM: 2,267 mln euro:
   • Gazociąg Strachocina - Granica RP: 2,138 mln euro
   • Tłocznia Strachocina: 0,130 mln euro

Koszty inwestycji w zakresie prac budowlanych objętych dofinansowaniem:

 • szacunkowa wartość prac budowlanych dla połączenia Polska - Słowacja: 269,35 mln euro
 • przyznane dofinansowanie z programu CEF (łącznie dla obu firm): 107,74 mln euro:
  • w tym dla GAZ-SYSTEM: 52,5 mln euro:
   • Gazociąg Strachocina - Granica RP: 33 mln euro
   • Tłocznia Strachocina: 19,5 mln euro

Czytaj więcej o dofinansowaniu projektu ze środków Programu Transeuropejska sieć energetyczna (TEN-E) i instrumentu „Łącząc Europe” (Connecting Europe Facility - CEF).

Projekt wspólnego zainteresowania

Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest” - PCI). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się w zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

GAZ-SYSTEM realizuje inwestycję Polska - Słowacja w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Polska - Słowacja, który uzyskał status projektu wspólnego zainteresowania, za pomocą formularza.

Konsultacje środowiskowe

26 sierpnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podał do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Strachocina - Granica RP".

Wydanie decyzji środowiskowej

28 kwietnia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa międzysystemowego  gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina-Granica RP".

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

10 października 2017 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej.

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

28 czerwca 2018 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę polskiego odcinka międzysystemowego połączenia systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej

 

Informacje prasowe

06.09.2019 GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowę międzysystemowego połączenia gazowego Polska-Słowacja

22.07.2019 GAZ-SYSTEM wybrał wykonawcę gazociągu Polska-Słowacja

18.09.2018 Prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień: Budowa interkonektora między Polską a Słowacją to ważny krok w kierunku budowy bezpiecznego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

30.04.2018 Pozytywna decyzja inwestycyjna dla międzysystemowego połączenia gazowego Polska - Słowacja

20.12.2017 Umowa na dofinansowanie z UE dla gazowego połączenia Polska - Słowacja

09.05.2017 Decyzja środowiskowa dla gazociągu Polska - Słowacja

17.02.2017 Wsparcie finansowe UE dla gazociągu Polska - Słowacja 

26.08.2016 Wiążąca Procedura Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja

30.06.2016 Konsultacje rynkowe dotyczące Regulaminu Wiążącej Procedury Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja

19.11.2015 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uznane za kluczowe dla integracji energetycznej UE w rejonie Europy Środkowej

03.06.2015 Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla prac planistycznych i projektowych w zakresie połączenia gazowego Polska – Słowacja

23.04.2015 GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace projektowe dla połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja

21.04.2015 Spotkanie przedstawicieli GAZ-SYSTEM S.A. oraz eustream a.s. w celu omówienia najważniejszych działań w projekcie połączenia PL-SK

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

18.12.2014 GAZ-SYSTEM S.A. uruchomił postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych połączeń gazowych z Czechami, Słowacją i Litwą

31.10.2014 Ponad 1,3 mld PLN wsparcia unijnego na integrację gazowego systemu przesyłowego

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

26.11.2013 Kolejny krok w zakresie realizacji projektu połączenia Polska-Słowacja

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

03.04.2012 Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. wygrało przetarg na sporządzenie Studium wykonalności polsko-słowackiego połączenia międzysystemowego

16.12.2011 Studium wykonalności dla gazociągu Polska – Słowacja

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.