Gazociąg Polska-Słowacja

Opis inwestycji

Podstawowe parametry inwestycji:
•gazociąg wysokiego ciśnienia,
•średnica: 1000 mm,
•ciśnienie robocze: 8,4 MPa,
•długość: ok. 59 km

Gazociąg Polska – Słowacja (Strachocina – Granica RP) wraz z tłocznią gazu w Strachocinie wchodzi w zakres projektu międzysystemowego połączenia Polska – Słowacja (interkonektora Polska-Słowacja) dofinansowanego w ramach instrumentu CEF.

Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji. Stronami projektu są GAZ-SYSTEM i Eustream a.s - polski i słowacki operator systemu przesyłowego.
Nawiązanie współpracy ze słowackim operatorem jest elementem strategii realizowanej przez GAZ-SYSTEM w zakresie aktywnego uczestnictwa  spółki w tworzeniu zintegrowanej sieci gazociągów w Europie Środkowej.

Wykonawcą prac projektowych jest Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA.
Zakończenie budowy inwestycji planowane jest w 2020 r.

Lokalizacja inwestycji

Trasa gazociągu przebiegać będzie w województwie podkarpackim przez gminy: Sanok, Bukowsko oraz Komańcza.

Korzyści z realizacji inwestycji

Budowa połączenia gazowego pomiędzy Polską a Słowacją stanowić będzie istotny element koncepcji budowy regionalnego Korytarza Gazowego Północ-Południe oraz spełniać szereg funkcji, w tym:

  • zwiększenie możliwości pokrycia zapotrzebowania na gaz odbiorców krajowych poprzez ustanowienie nowej drogi transportu i nowego źródła gazu,
  • zabezpieczenie dostaw gazu w sytuacjach kryzysowych oraz zmniejszające się możliwości dostaw od strony Ukrainy,
  • doprowadzenie gazu do południowo-wschodniej części Polski, w której istnieje rozbudowany system przesyłowy oraz infrastruktura magazynowa,
  • eksport gazu z Polski w oparciu o dostawy z terminala LNG w Świnoujściu, a w przyszłości także gazu wydobywanego ze złóż niekonwencjonalnych.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Szacunkowa wartość inwestycji: 333 mln PLN

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1731 – tekst jednolity z późn. zm.). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Koszty inwestycji w zakresie badań i prac koncepcyjnych objętych dofinansowaniem:

  • wartość kosztów kwalifikowalnych 259 tys. euro
  • otrzymane dofinansowanie z programu TEN-E (łącznie dla obu firm): 129,5 tys. euro
       w tym: dla GAZ-SYSTEM 58,45 tys. euro

Koszty inwestycji w zakresie prac przygotowawczych i inżynieryjnych objętych dofinansowaniem:

  • szacunkowa wartość: 9,2 mln euro
  • dofinansowanie z programu CEF (łącznie dla obu firm): 4,6 mln euro:

           w tym dla GAZ-SYSTEM: 2 267 0000 euro:
                - Gazociąg Strachocina - Granica RP: 2 137 500 euro
                - Tłocznia Strachocina: 129 500 euro

Spółki GAZ-SYSTEM i EUSTREAM – polski i słowacki operator systemu przesyłowego  - otrzymały też dofinansowanie Unii Europejskiej na prace budowlane połączenia gazowego Polska – Słowacja w łącznej kwocie 107,7 mln euro (55,2 mln euro dla EUSTREAM i 52,5 mln euro dla GAZ-SYSTEM). Wsparcie przyznane zostało w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

Czytaj więcej o dofinansowaniu projektu ze środków Programu Transeuropejska sieć energetyczna (TEN-E) i instrumentu „Łącząc Europe” (Connecting Europe Facility - CEF).

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest” - PCI). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się w zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

GAZ-SYSTEM realizuje inwestycję Polska - Słowacja w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Polska - Słowacja, który uzyskał status projektu wspólnego zainteresowania, za pomocą formularza.

Konsultacje środowiskowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podał do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Strachocina - Granica RP".

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Wydanie decyzji środowiskowej

28 kwietnia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa międzysystemowego  gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina-Granica RP".

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

10 października 2017 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej.

 

 

 

Informacje prasowe

20.12.2017 Umowa na dofinansowanie z UE dla gazowego połączenia Polska - Słowacja

09.05.2017 Decyzja środowiskowa dla gazociągu Polska - Słowacja

17.02.2017 Wsparcie finansowe UE dla gazociągu Polska - Słowacja 

26.08.2016 Wiążąca Procedura Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja

30.06.2016 Konsultacje rynkowe dotyczące Regulaminu Wiążącej Procedury Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja

19.11.2015 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uznane za kluczowe dla integracji energetycznej UE w rejonie Europy Środkowej

03.06.2015 Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla prac planistycznych i projektowych w zakresie połączenia gazowego Polska – Słowacja

23.04.2015 GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace projektowe dla połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja

21.04.2015 Spotkanie przedstawicieli GAZ-SYSTEM S.A. oraz eustream a.s. w celu omówienia najważniejszych działań w projekcie połączenia PL-SK

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

18.12.2014 GAZ-SYSTEM S.A. uruchomił postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych połączeń gazowych z Czechami, Słowacją i Litwą

31.10.2014 Ponad 1,3 mld PLN wsparcia unijnego na integrację gazowego systemu przesyłowego

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

26.11.2013 Kolejny krok w zakresie realizacji projektu połączenia Polska-Słowacja

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

03.04.2012 Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. wygrało przetarg na sporządzenie Studium wykonalności polsko-słowackiego połączenia międzysystemowego

16.12.2011 Studium wykonalności dla gazociągu Polska – Słowacja

 

 

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.