Gazociąg Polska-Litwa

(ang. GIPL - Gas Interconnection Poland - Lithuania)

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A. - operator polskiego systemu przesyłowego oraz AB Amber Grid – operator litewskiego systemu przesyłowego.

Podstawowe parametry inwestycji:

  • średnica gazociągu: DN 700 mm
  • maksymalne ciśnienie robocze: 8,4 MPa
  • łączna długość – po stronie polskiej do 357 km, po stronie litewskiej ok. 165 km.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700. z późn. zm.), tzw. „specustawy gazowej”.


Lokalizacja inwestycji

Trasa projektowanego gazociągu zlokalizowana jest na terenie 3 województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Gazociąg będzie przebiegał przez tereny 12 powiatów.
Budowa gazociągu po stronie polskiej została podzielona na 2 odcinki:

  • północny ZZU Rudka-Skroda – granica PL-LT – teren 16 gmin;
  • południowy Tłocznia Hołowczyce – ZZU Rudka-Skroda – teren 18 gmin;

 

Korzyści

Połączenie międzysystemowe Polska – Litwa (GIPL) jest postrzegane przez Komisję Europejską jako infrastruktura przyczyniająca się do integrowania europejskiego systemu gazowniczego i kształtowania zliberalizowanego rynku gazu w północno-wschodniej części Europy. Jest ono postrzegane jako istotny element mogący wyeliminować bariery powstawania rynku gazu w tej części Europy poprzez eliminowanie tzw. „wysp energetycznych”, a więc rejonów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku, jakim są kraje nadbałtyckie.


Istotną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez spółkę GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą będzie można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.


Inwestycja przyczyni się do wzrostu konkurencyjności północno-wschodnich regionów Polski, dzięki powstaniu nowej infrastruktury przesyłowej pozwalającej na odbiór paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lub poprzez bezpośrednie przyłączenie dużych odbiorców przemysłowych, ponadto zaistnieje możliwość gazyfikacji regionów do tej pory pozbawionych dostępu do gazu ziemnego

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest-PCI). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

W maju 2015 r. projekt otrzymał  wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF) dla prac planistycznych i projektowych, w tym uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację projektu.

W październiku 2015 r. polski i litewski operator systemu przesyłowego, spółki GAZ-SYSTEM S.A. i AB Amber Grid, podpisali umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla działania pod nazwą "Budowa gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na podstawie umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe UE, w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF).

W styczniu 2017 r. podpisano aneksy dla obu umów grantowych w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF).

W maju 2018 r. podpisano umowę w sprawie transgranicznej alokacji kosztów.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Polska - Litwa w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Polska - Litwa, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Informacje prasowe:

24.05.2018- GAZ-SYSTEM i AMBER GRID podjęły pozytywną decyzję inwestycyjną dotyczącą gazowego połączenia Polska-Litwa

18.05.2018 - Umowa w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL)

22.01.2018 - Gazociąg Polska-Litwa – południowy odcinek zaprojektuje PANGAZ Sp. z o.o.

04.01.2018 - Decyzje lokalizacyjne dla północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa;

24.11.2017 - Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej;

08.09.2016 - Gazociąg Polska-Litwa: Prace po stronie polskiej

15.09.2015 - Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla budowy połączenia gazowego Polska - Litwa (GIPL)

14.09.2015 - Uczestnicy rynku potwierdzili zainteresowanie projektem połączenia międzysystemowego Polska - Litwa

6.08.2015 - Niewiążąca Faza Procedury Open Season dla połączenia międzysystemowego Polska - Litwa

13.05.2015 Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla prac planistycznych i projektowych w zakresie połączenia gazowego Polska-Litwa (GIPL)

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

18.12.2014 GAZ-SYSTEM S.A. uruchomił postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych połączeń gazowych z Czechami, Słowacją i Litwą

31.10.2014 Ponad 1,3 mld PLN wsparcia unijnego na integrację gazowego systemu przesyłowego

28.08.2014 GAZ-SYSTEM S.A. i AB Amber Grid złożyli wspólne wnioski o dofinansowanie UE dla projektu Gazowego Interkonektora Polska- Litwa

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej 

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

02.07.2012 Studium wykonalności połączenia gazowego Polska-Litwa (GIPL)

10.02.2012 Zakończenie analizy ekonomicznej budowy połączenia gazowego Polska-Litwa


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.