Gazociąg Polska-Litwa

(ang. GIPL - Gas Interconnection Poland - Lithuania)

   

                                          

Opis Inwestycji

Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A. - operator polskiego systemu przesyłowego oraz AB Amber Grid – operator litewskiego systemu przesyłowego.

Podstawowe parametry inwestycji:

  • gazociąg wysokiego ciśnienia
  • średnica gazociągu: DN 700 mm
  • maksymalne ciśnienie robocze: 8,4 MPa
  • łączna długość – po stronie polskiej ok. 343 km, po stronie litewskiej ok. 165 km.


Lokalizacja inwestycji

Budowa gazociągu po stronie polskiej została podzielona na 2 odcinki:

• Odcinek północny ZZU Rudka-Skroda – granica PL-LT
- Województwa: podlaskie i warmińsko mazurskie,
- Długość: 185 km,
- Położenie: 5 powiatów i 16 gmin,
- Etap: projektowanie
- Projektant : OTS-IP Sp. z o.o.
- Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2021r.

• Odcinek południowy Tłocznia Hołowczyce – ZZU Rudka-Skroda
- Województwa: mazowieckie i podlaskie,
- Długość: ok. 158 km,
- Położenie: 7 powiatów i 17 gmin,
- Etap: projektowanie
- Projektant : Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o.
- Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2021r

                 

 

Korzyści z realizacji inwestycji

Połączenie międzysystemowe Polska – Litwa (GIPL) jest postrzegane przez Komisję Europejską jako infrastruktura przyczyniająca się do integrowania europejskiego systemu gazowniczego i kształtowania zliberalizowanego rynku gazu w północno-wschodniej części Europy. Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, umożliwiając zróżnicowanie kierunków dostaw gazu do krajów bałtyckich.

Gazociąg przyczyni się do eliminacji tzw. „wysp energetycznych”, czyli regionów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku, a także do zintegrowania krajów bałtyckich z rynkiem gazu Unii Europejskiej, zapewniając również dostęp do globalnego rynku LNG, np. poprzez Terminal skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Powstanie gazociągu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenie standardów życia mieszkańców, dzięki możliwości zastąpienia paliw stałych paliwem gazowym, zwłaszcza w układach kogeneracyjnych, przy jednoczesnej produkcji ciepła i energii. Inwestycja przyczyni się do wzrostu konkurencyjności północno-wschodnich regionów Polski. Nowa infrastruktura przesyłowa pozwoli na odbiór paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej, ale także na bezpośrednie przyłączenie dużych odbiorców przemysłowych do systemu gazociągów wysokiego ciśnienia. Pojawi się ponadto możliwość gazyfikacji regionów do tej pory pozbawionych dostępu do gazu ziemnego.

Dzięki realizacji inwestycji możliwe będą:
• rozwój systemu przesyłowego na nowych terenach oraz poprawa parametrów technicznych sieci w skali całego kraju;
• podniesienie atrakcyjności północno-wschodnich regionów Polski dla nowych inwestycji;
• promocja wykorzystania gazu ziemnego jako niskoemisyjnego paliwa do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych Unii Europejskiej.

Istotną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez spółkę GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą będzie można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Podstawa prawna


Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwesty¬cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2017.2302 t.j. z późn. zm.) tzw. „specustawa gazowa”.
Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest-PCI). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

W maju 2015 r. projekt otrzymał  wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility, CEF) dla prac planistycznych i projektowych, w tym uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację projektu.

W październiku 2015 r. polski i litewski operator systemu przesyłowego, spółki GAZ-SYSTEM S.A. i AB Amber Grid, podpisali umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla działania pod nazwą "Budowa gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na podstawie umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe UE, w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF).

W styczniu 2017 r. podpisano aneksy dla obu umów grantowych w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF). W maju 2018 r. podpisano umowę w sprawie transgranicznej alokacji kosztów. GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Polska - Litwa w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Polska - Litwa, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Informacja o wypłacie odszkodowań

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, na podstawie której powstaje ta inwestycja, organem uprawnionym do wydania decyzji o wypłacie odszkodowań jest właściwy miejscowo Wojewoda.
Podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania przez Wojewodę będzie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, która dla części liniowej gazociągu będzie ograniczała, za odszkodowaniem, sposób korzystania z nieruchomości.

Szczegółowa informacja dotycząca odszkodowania znajduje się w broszurze informacyjnej odc. południowy i północny.

Fazy realizacji projektu:
• Odcinek północny ZZU Rudka-Skroda – granica PL-LT etap:
Wydanie decyzji środowiskowej 
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 

• Odcinek południowy Tłocznia Hołowczyce – ZZU Rudka-Skroda etap:
Wydanie decyzji środowiskowej 

 

Informacje prasowe:

24.05.2018- GAZ-SYSTEM i AMBER GRID podjęły pozytywną decyzję inwestycyjną dotyczącą gazowego połączenia Polska-Litwa

18.05.2018 - Umowa w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL)

22.01.2018 - Gazociąg Polska-Litwa – południowy odcinek zaprojektuje PANGAZ Sp. z o.o.

04.01.2018 - Decyzje lokalizacyjne dla północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa;

24.11.2017 - Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej;

08.09.2016 - Gazociąg Polska-Litwa: Prace po stronie polskiej

15.09.2015 - Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla budowy połączenia gazowego Polska - Litwa (GIPL)

14.09.2015 - Uczestnicy rynku potwierdzili zainteresowanie projektem połączenia międzysystemowego Polska - Litwa

6.08.2015 - Niewiążąca Faza Procedury Open Season dla połączenia międzysystemowego Polska - Litwa

13.05.2015 Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla prac planistycznych i projektowych w zakresie połączenia gazowego Polska-Litwa (GIPL)

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

18.12.2014 GAZ-SYSTEM S.A. uruchomił postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych połączeń gazowych z Czechami, Słowacją i Litwą

31.10.2014 Ponad 1,3 mld PLN wsparcia unijnego na integrację gazowego systemu przesyłowego

28.08.2014 GAZ-SYSTEM S.A. i AB Amber Grid złożyli wspólne wnioski o dofinansowanie UE dla projektu Gazowego Interkonektora Polska- Litwa

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej 

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

02.07.2012 Studium wykonalności połączenia gazowego Polska-Litwa (GIPL)

10.02.2012 Zakończenie analizy ekonomicznej budowy połączenia gazowego Polska-Litwa


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.