Projekt Baltic Pipe

Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Jednocześnie Projekt Baltic Pipe umożliwi dostawy gazu z Polski na rynek duński i szwedzki.

Dywersyfikacja dostaw gazu poprzez umożliwienie dostępu do jego bezpośrednich źródeł w istotny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Realizacja Projektu Baltic Pipe będzie miała istotne znaczenie dla powstania wewnętrznego europejskiego rynku energii. Realizacja projektu jest zbieżna z realizacją celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, tj.: wzmocnienia konkurencji, integracji rynków gazu, podniesienia bezpieczeństwa dostaw oraz skutecznego wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju.

Projekt Baltic Pipe wpisuje się w koncepcję Korytarza Północ-Południe oraz Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP), które stanowią priorytety rozwoju infrastruktury energetycznej wyznaczone przez Unię Europejską.

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe znajduje się na stronie www.baltic-pipe.pl

 

Promotorzy Projektu:

GAZ-SYSTEM S.A.  
Operator systemu przesyłowego w Polsce

ENERGINET
Operator systemu przesyłowego w Danii

 

Główne cele projektu Baltic Pipe:

  • Wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw w regionie poprzez zapewnienie dostępu do norweskiego gazu dla rynku duńsko-szwedzkiego i polskiego, a także dla rynków na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej;
  • Dalsze zwiększenie czynnika obciążenia istniejącej infrastruktury w Danii w celu zmniejszenia taryf na korzyść użytkowników;
  • Zwiększenie konkurencyjności na regionalnych rynkach gazu i ułatwienie konwergencji cenowej pomiędzy rynkami, umożliwienie wejścia na rynek nowych uczestników i potencjalny wzrost zapotrzebowania na gaz w regionach oddziaływania projektu;
  • Zwiększenie niezawodności technicznej dostaw gazu dla klientów poprzez dywersyfikację kierunków dostaw gazu importowanego;
  • Połączenie Baltic Pipe z terminalem LNG w Świnoujściu, co mogłoby w przyszłości zagwarantować krajom skandynawskim dostęp do globalnego rynku skroplonego gazu ziemnego (LNG).

 

Badanie rynku
 
W 2016 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz duński Operator systemu przesyłowego Energinet opracowali studium wykonalności dla możliwości ustanowienia nowego połączenia międzysystemowego pomiędzy dwoma rynkami krajowymi za pomocą dwukierunkowego gazociągu podmorskiego i rozbudowy krajowych sieci przesyłowych. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności planowanego połączenia prowadzone przez obu Operatorów prace obejmowały także analizę połączenia duńskiego oraz norweskiego systemu przesyłowego oraz współpracę z norweskim operatorem systemu przesyłowego, Gassco A/S.

Studium Wykonalności zostało opracowane przez konsorcjum składającym się z firm Rambøll Danmark A/S oraz BSiPG GAZOPROJEKT S.A. wraz z podwykonawcą – firmą Ernst & Young na podstawie Umowy podpisanej w dniu 15 marca 2016.  Opracowanie Studium Wykonalności było współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach Programu CEF (Connecting Europe Facility, Program „Łącząc Europę”

Przedmiotem Studium Wykonalności była szczegółowa analiza techniczna, finansowa oraz społeczno-ekonomiczna projektu, także w ujęciu regionalnym. Ponadto w ramach studium wykonalności przeprowadzone zostało niewiążące badanie rynku, które miało na celu wstępne określenie zainteresowania rynku projektem Baltic Pipe wraz z poziomem przepustowości, niezbędnym do przeprowadzenia analiz opłacalności projektu. Wynik tego badania był pozytywny, i na jego podstawie określona została przepustowość Projektu Baltic Pipe na poziomie do 10 mld m3/ rocznie do Polski oraz do 3 mld m3/r do Danii i Szwecji.

Zdefiniowany na podstawie studium wykonalności projekt Baltic Pipe składa się z pięciu głównych elementów:

  • Gazociąg złożowy prowadzący z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim
  • Rozbudowa istniejących zdolności w duńskim lądowym systemie przesyłowym
  • Tłocznia gazu w Zealand  w Danii 
  • Podmorski gazociąg międzysystemowy biegnący z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym
  • Rozbudowa polskiego systemu przesyłowego

 


Procedura Open Season

Kolejnym etapem jest zaproszenie przez GAZ-SYSTEM i Energinet uczestników rynku do wzięcia udziału w procedurze Open Season, która umożliwia składanie ofert na przepustowość w ramach nowego gazociągu prowadzącego z Norwegii do Danii i Polski.

Celem procedury jest zebranie - przed podjęciem przez operatorów ostatecznej decyzji inwestycyjnej - wiążącego zamówienia na rezerwację przepustowości w  odniesieniu  do Projektu  Baltic  Pipe. Procedura Open Season przeprowadzana jest w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny zgodnie z obecnymi przepisami UE.

Dwie fazy Open Season 2017

Open Season 2017 prowadzony jest w dwóch Fazach: 

Faza 1 procedury Open Season 2017 rozpoczęła się w dniu 6 czerwca 2017 r. i zakończyła 25 lipca 2017 r. Uczestnicy rynku złożyli Zamówienia w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji. Faza 1 potwierdziła zainteresowanie rynku realizacją projektu poprzez potwierdzenie wystarczającego popytu na przesył gazu z Morza Północnego przez Danię i Morze Bałtyckie do Polski. Na podstawie oceny wyników pierwszej fazy Procedury Open Season 2017 operatorzy duńskiego i polskiego systemu przesyłowego, Energinet i GAZ-SYSTEM, podjęli decyzję o kontynuowaniu działań zmierzających do realizacji projektu Baltic Pipe w ramach Szybkiej Ścieżki Projektu w celu rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłu gazu od dnia 1 października 2022 r.

Faza 2 Procedury w ramach której uczestnicy rynku zainteresowani  korzystaniem z przepustowości projektowanego połączenia powinni dokonać rejestracji w terminie od 5 września do 3 października 2017 r. oraz  złożyć do obu operatorów ostateczną ofertę najpóźniej do 31 października 2017 r. Następnie, po przeprowadzeniu  oceny otrzymanych ofert w Fazie 2. i dokonaniu alokacji przepustowości, każdy z operatorów przeprowadzi test ekonomiczny. Pozytywne wyniki umożliwią zawarcie z uczestnikami rynku umów przesyłowych.

Informacje oraz dokumenty dotyczące wiążącej Procedury Open Season są dostępne od 6 czerwca 2017 roku na poniższych stronach internetowych: 
• GAZ-SYSTEM: http://www.gaz-system.pl/customer-zone/market-consultations/actual-consultations/open-season-baltic-pipe/
• Energinet: https://en.energinet.dk/OpenSeason2017


Projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI)

Projekt Baltic Pipe został uwzględniony w pierwszej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI), opracowanej przez Komisję Europejską w 2013 roku, a także w kolejnej liście przyjętej przez Komisję Europejską 18 listopada 2015 roku. 24 listopada 2017 r. Komisja Europejska opublikowała trzecią europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, w tym także z uwzględnieniem  projektu Baltic Pipe, co podkreśla jego regionalne znaczenie.  

Więcej informacji o projektach PCI znajduje się tutaj.

 

Wsparcie finansowe Projektu ze strony UE

Instrument Connecting Europe Facility (CEF)
W styczniu 2019 r. Komisja Europejska przyznała projektowi dofinansowanie na prace budowlane w wysokości blisko 215 mln euro (umowa na wsparcie finansowe została podpisana 15 kwietnia 2019 r.). W latach 2017 i 2018 wsparciem objęto natomiast realizację prac przygotowawczych w wysokości ponad 33,1 mln euro oraz prace przedinwestycyjne (18,3 mln euro). Z kolei w ramach konkursu w 2015 r. projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 400 tys. euro na realizację studium wykonalności. Łączna kwota przyznanego dotychczas unijnego wsparcia dla GAZ-SYSTEM w projekcie Baltic Pipe wynosi ponad 266 mln euro.


Program Transeuropejskich Sieci Energetycznych (TEN-E)
Wcześniej, zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej przyznano dofinansowanie na prace przygotowawcze (przedinwestycyjne) dotyczące gazociągu Baltic Pipe w ramach Programu Transeuropejskich Sieci Energetycznych (TEN-E).

Pierwsze dofinansowanie przyznane dla tego projektu zostało uzyskane przez GAZ-SYSTEM  w czerwcu 2009 roku, z Programu TEN-E 2008, na działania polegające na wykonaniu opracowań przedinwestycyjnych i przeprowadzenie procedur administracyjnych.  ‎Łączne przyznane dofinansowanie opiewało na kwotę 3,19 mln euro, przy maksymalnym udziale finansowania wynoszącym 50 proc.

W maju 2010 roku Komisja Europejska przyznała GAZ-SYSTEM  kolejne środki w ramach Programu TEN-E, na wniosek złożony w roku 2009. Zakres przyznanego dofinansowania obejmował przeprowadzenie geotechnicznego badania dna morskiego, programu monitoringu środowiska, przygotowanie badania jakości gazu oraz analizy funkcjonalne terminalu do odbioru gazu w Polsce. 

Całkowita wartość pomocy finansowej udzielonej GAZ-SYSTEM  w obszarze transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych z przeznaczeniem na projekt Baltic Pipe wynosi 4,31 mln euro

Więcej informacji na temat dofinansowania z Programu Transeuropejskich Sieci Energetycznych (TEN-E) można znaleźć tutaj.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Informacje prasowe

29.07.2019 Wszystkie tłocznie w Baltic Pipe z decyzjami lokalizacyjnymi

25.07.2019 Tłocznia gazu Gustorzyn z decyzją lokalizacyjną

22.07.2019 Jest decyzja środowiskowa dla miejsca wyjścia gazociągu Baltic Pipe na ląd w Danii

3.07.2019 Pierwsza tłocznia w Baltic Pipe z decyzją lokalizacyjną

2.07.2019 Piknik „Lato z Baltic Pipe”

25.06.2019 Baltic Pipe z kolejną decyzją lokalizacyjną

18.06.2019 Gazociąg Goleniów-Lwówek z kompletem decyzji lokalizacyjnych

17.05.2019 Jest kolejna decyzja środowiskowa dla projektu w ramach programu Baltic Pipe

17.05.2019 Gazociąg Goleniów-Lwówek z decyzjami lokalizacyjnymi

15.04.2019 Umowa na unijne wsparcie dla Baltic Pipe podpisana

5.04.2019 Baltic Pipe: raporty oddziaływania na środowisko złożone

2.04.2019 Finał konkursu zorganizowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej towarzyszącej projektowi Baltic Pipe

20.03.2019 Baltic Pipe: trwają konsultacje dot. gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym

20.02.2019 Baltic Pipe - kolejna tura konsultacji społecznych na Pomorzu

6.02.2019 Pierwsza decyzja środowiskowa dla inwestycji w ramach projektu Baltic Pipe

1.02.2019 Baltic Pipe to szansa na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej i rozwój energetycznej współpracy w rejonie Morza Bałtyckiego

24.01.2019 Blisko 215 mln euro wsparcia finansowego z Unii Europejskiej na prace budowlane Baltic Pipe

12.12.2018 GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazowego części infrastruktury Baltic Pipe w Danii

6.12.2018 Rozpoczynamy kolejną rundę konsultacji społecznych związanych z realizacją projektu Baltic Pipe

30.11.2018 Zapadły ostateczne decyzje inwestycyjne o powstaniu projektu Baltic Pipe

16.10.2018 BALTIC PIPE: trwają konsultacje dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla gazociągu Goleniów-Lwówek

9.10.2018 Duże zainteresowanie realizacją gazociągu Baltic Pipe wśród potencjalnych wykonawców prac

1.10.2018 O projekcie Baltic Pipe w Waszyngtonie

10.09.2018 Prezes Tomasz Stępień: Baltic Pipe to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

17.07.2018 Projekt Baltic Pipe z kolejnym wsparciem finansowym UE w ramach CEF 2018

20.06.2018 Rekomendowany wariant trasy gazociągu Baltic Pipe zaakceptowany przez GAZ-SYSTEM

6.06.2018 Projekt Baltic Pipe - rozpoczynamy konsultacje społeczne gazociągu Goleniów-Lwówek

24.05.2018 Oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie prac projektowych dla Baltic Pipe

16.04.2018 Prezes Tomasz Stępień: Baltic Pipe to jeden z filarów rozwoju konkurencyjnego rynku gazu w Polsce

23.03.2018 Decyzja w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu Baltic Pipe

9.03.2018 GAZ-SYSTEM: Baltic Pipe to inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo energetyczne Polski

6.03.2018 Wysłuchanie publiczne dotyczące projektu Baltic Pipe

30.01.2018 Baltic Pipe: Podpisanie Umów Przesyłowych finalizuje procedurę Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

29.01.2018 Rozpoczęto procedury w sprawie lokalizacji gazociągu Baltic Pipe

29.01.2018 Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla projektu Baltic Pipe w ramach CEF Energy 2017

22.12.2017 Rozpoczęto procedury środowiskowe dla projektu Baltic Pipe

19.12.2017  Podpisanie umów z projektantami polskich tłoczni

30.11.2017  BALTIC PIPE: pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Energinet

28.11.2017  GAZ-SYSTEM wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowych dla polskich tłoczni

24.11.2017  Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej

31.10.2017  Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się pozytywnym wynikiem

05.09.2017 Baltic Pipe - uruchomienie Fazy 2 Procedury Open Season

03.08.2017 Baltic Pipe - Ramboll zaprojektuje podmorski gazociąg Dania-Polska

25.07.2017 Pozytywny wynik pierwszej fazy Procedury Open Season 2017

6.06.2017 Baltic Pipe: Uruchomienie wiążącej Procedury Open Season

2.06.2017 Wiążąca Procedura Open Season dla projektu Baltic Pipe zostanie uruchomiona na początku przyszłego tygodnia

7.12.2016 Konsultacje rynkowe regulaminu Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

15.03.2016  GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet.dk badają możliwości budowy połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi

16.07.2015 Wsparcie finansowe UE dla integracji polskiego systemu przesyłowego z Czechami oraz z Danią

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.