Ustandaryzowane publikacje zgodne z 715/2009

Ustandaryzowane publikacje zgodne z 715/2009

Rozporządzenie  715/2009 WE

Link

Dodatkowe informacje

art. 18 ust.4

Odpowiednie punkty systemu przesyłowego, których dot. informacje, które mają być objęte wymogiem podania do wiadomości publicznej

Punkty właściwe dla systemu KSP

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca zaktualizowaną listę punktów właściwych 

art.18 pkt.6

Informacje o działaniach podjętych w celu zbilansowania systemu

IRiESP

Informacje o działaniach podjętych w celu zbilansowania systemu przesyłowego publikowane są również na stronie internetowej

Bilansowanie systemu przesyłowego - pkt 14

Informacje o  poniesionych  kosztach i wygenerowanych dochodach związanych z bilansowaniem systemu przesyłowego

od 1 października 2015 koszty i przychody dotyczące działalności związanej z bilansowaniem systemu przesyłowego są raportowane na stronie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem 312/2014 (BAL NC)

dane historyczne:

Koszty i przychody

Załącznik do Rozporządzenia  715/2009 WE

Link

Dodatkowe informacje

3.1.2 a)

Szczegółowy i wszechstronny opis różnych rodzajów oferowanych usług i opłat za te usługi.

Usługi podstawowe

Usługi dodatkowe

Taryfa i stawki opłat

Szczegółowe informacje o świadczonych usługach dostępne są w IRiESP.

3.1.2 b) u. c) 1.

Różne typy umów przesyłowych dostępnych dla tych usług i inne ważne dokumenty.

Wnioski

Umowy wzorcowe

Inne dokumenty

3.1.2 c)

Instrukacja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej / standardowe warunki określające prawa i obowiązki wszystkich użytkowników sieci.

IRiESP

3.1.2 c) 2.

Parametry jakościowe przesyłanego paliwa gazowego.

Parametry jakościowe

3.1.2 c) 3.

Wymogi dotyczące ciśnienia dla wszystkich właściwych punktów.

Katalog punktów systemu

3.1.2 c) 4.

Procedurę stosowaną w przypadku przerwania świadczenia usługi przesyłania na zasadach przerywanych.

IRiESP

Procedura opisana jest szczegółowo w punkcie 7.2 IRiESP

3.1.2 d)

Zharmonizowane procedury stosowane przy korzystaniu z systemu przesyłowego wraz z definicjami najważniejszych pojęć.

IRiESP

Definicje - pkt 1 

Usługa przesyłania - pkt 6

Przydział przepustowości - pkt 7

Przydział zdolności - pkt 8

Zmiana sprzedawcy - pkt 10

3.1.2 e)

Przepisy dotyczące alokacji zdolności, zarządzania ograniczeniami i procedur zapobiegania akumulacji rezerw zdolności oraz procedur dotyczących jej ponownego wykorzystania.

IRiESP

Przydział przepustowości (PP) - pkt 7

Zarządzanie ograniczeniami - pkt 19

Zarządzanie ograniczeniami kontraktowymi - pkt 19.4

3.1.2 f)

Zasady mające zastosowanie w stosunku do operatora systemu przesyłowego w handlu zdolnością na rynku wtórnym.

IRiESP

Rynek wtórny - pkt 19.6

3.1.2 g)

Zasady dotyczące bilansowania oraz metodyka kalkulacji opłat za niezbilansowanie.

IRiESP

Bilansowanie systemu przesyłowego - pkt 14

Bilansowanie handlowe - pkt 18

3.1.2. h)

Poziomy elastyczności i tolerancji stosowane w usługach przesyłowych i innych usługach bez oddzielnych opłat, jak również oferowana dodatkowo elastyczność i związane z nią opłaty.

IRiESP

Opłaty za przekroczenie ilości niezbilansowania - pkt 18.3.6

3.1.2 i)

Szczegółowy opis systemu gazowego zarządzanego przez operatora systemu przesyłowego i jego właściwych punktów połączeń międzysystemowych oraz nazwy operatorów połączonych w ten sposób systemów lub obiektów.

Mapa systemu przesyłowego

Katalog punktów systemu

Katalog stref systemu

IRiESP

Charakterystyka systemu przesyłowego - pkt 3 IRiESP

3.1.2 j)

Zasady mające zastosowanie przy przyłączaniu do systemu obsługiwanego przez operatora systemu przesyłowego.

IRiESP

Usługa przyłączenia - pkt 5

3.1.2 k)

Informacje na temat mechanizmów awaryjnych.

IRiESP

Sytuacje awaryjne - pkt 21

3.1.2 l)

Uzgodnione przez operatorów systemów przesyłowych procedury, istotne w odniesieniu do dostępu użytkowników sieci do danych systemów przesyłowych i związane z interoperacyjnością sieci w punktach połączeń międzysystemowych, uzgodnione procedury i wykorzystane metody dotyczące składania nominacji i sprawdzania ich zgodności oraz inne uzgodnione procedury określające zasady i wykorzystane metody, które dotyczą alokacji przepływu gazu i jego bilansowania.

System Wymiany Informacji (SWI)

IRiESP

Dostęp do danych zarówno dla ZUP jak również operatorów systemów współpracujących zapewniany jest po zalogowaniu za pomocą Systemu Wymiany Informacji

Wymiana informacji - pkt 20

Nominacje i renominacje - pkt 15

Alokacje - pkt 16

3.1.2 m)

Szczegółowy i wyczerpujący opis zastosowanych metod i procesów, w tym informacje na temat zastosowanych parametrów i kluczowych założeń, które wykorzystano do obliczenia zdolności technicznej.

Metodologia wyznaczania zdolności przesyłowej

3.3. (4), (5)

Zdolności przesyłowe, nominacje, renominacje, faktyczna ilość przesyłanego gazu, ciepło spalania.

Zdolności przesyłowe, nominacje, renominacje, faktyczna ilość przesyłanego gazu

Średniomiesięczne ciepło spalania

Średniodobowe ciepło spalania

3.3. (1) f)

Planowane i faktyczne przerwy w zdolności przerywanej.

Przerwy zdolności przerywanej

3.3. (1) g)

Planowane i nieplanowane przerwy w usługach ciągłych.

Prace planowane

Informacje o planowanych i nieplanowanych wydarzeniach w systemie przesyłowym GAZ-SYSTEM S.A. powodujących ograniczenia w przesyle paliwa gazowego publikowane są na Gas Inside Information Platform

3.4 (1) u. (2)

Informacje dotyczące wtórnego handlu przepustowością.

Rynek wtórny

3.4 (3)

Dane dotyczące niezbilansowania

System Wymiany Informacji (SWI)

Logowanie do SWI

Każdy ZUP posiada dostęp do swojego statusu niezbilansowania po zalogowaniu do Systemu Wymiany Informacji.

3.4 (4)

Łączne dzienne prognozy dotyczące maksymalnej ilości elastyczności, zarezerwowanego poziomu elastyczności i dostępności elastyczności na rynku w następnym dniu gazowym.

nie dotyczy

nie dotyczy

3.4 (5)

Dane dotyczące ilości gazu w systemie przesyłowym na rozpoczęcie każdego dnia gazowego oraz prognozowanej ilości gazu w systemie przesyłowym na zakończenie każdego dnia gazowego.

Łączne niezbilansowanie

3.4 (6)

Przyjazne dla użytkownika instrumenty umożliwiające obliczanie taryf

Kalkulatory opłat


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.