Metodologia kalkulacji taryf

Taryfa dla usług przesyłania nr 10 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. została sporządzona z zachowaniem stosowanych zgodnie z zasadą hierarchii postanowień: Rozporządzenia nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego, Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Taryfa dla usług przesyłania nr 10 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. została opracowana zgodnie z założeniami systemu taryfowego Entry-Exit i dostosowuje sposób rozliczeń za przesył gazu do standardów unijnych.
Taryfa dla usług przesyłania nr 10 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. została opracowana w sposób zapewniający:
•    pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie określonym w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne;
•    ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen;
•    eliminowanie subsydiowania skrośnego.

Stawki opłat przesyłowych zostały obliczone na podstawie:
•    kosztów uzasadnionych, w podziale na koszty stałe i zmienne;
•    mocy umownej zamówionej na okres obowiązywania taryfy i planowanych wolumenów przesyłanego gazu.

Koszty uzasadnione obejmują koszty prowadzenia działalności przesyłowej, w tym w szczególności:
•    koszty rodzajowe (w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości), tj:
-   materiały i energia (w tym: zakup gazu na pokrycie zużycia własnego Operatora i różnic bilansowych);
-  usługi obce (w tym: usługi remontowe, dzierżawa pojemności magazynowych na potrzeby Operatora);
-  podatki i opłaty;
-  wynagrodzenia;
-  świadczenia na rzecz pracowników;
-  amortyzacja;
-  pozostałe;
•    uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność przesyłową.

Koszty uzasadnione, na podstawie których kalkuluje się ceny i stawki opłat, planowane są przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. a następnie weryfikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na etapie zatwierdzania Wniosku taryfowego.

Koszty stałe i koszty zmienne ustalane są przez Operatora dla poszczególnych punktów wejścia i wyjścia zgodnie z przyjętymi przez Spółkę (i zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), niezmiennymi w ciągu danego okresu taryfowego, zasadami alokacji kosztów.

Uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność przesyłową
Taryfa dla usług przesyłania nr 10 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. została opracowana przy założeniu stopy zwrotu obliczonej na bazie współczynnika średnioważonego kosztu kapitału zaangażowanego WACC (z ang. weighted avarage cost of capital).
Podstawowe parametry służące do obliczenia WACC, przyjęte w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki to:
•    stopa wolna od ryzyka rf – 2,91%,
•    premia dla kapitału własnego (rm - rf) – 4,50%,
•    współczynnik equity beta β - 0,5 odpowiadający asset beta na poziomie 0,4,
•    koszt kapitału obcego  - 3,91%.
Wynagrodzeniu podlegała wartość regulacyjna aktywów przesyłowych rozumianych jako suma wartości netto majątku trwałego i kapitału obrotowego Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. zaangażowanego w działalność przesyłową.

Struktura taryfy
Zgodnie z Taryfą dla usług przesyłania nr 10 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. pobiera następujące rodzaje opłat przesyłowych:
1.    Opłata stała (zależna od mocy umownej) naliczana jest:
•    w punktach wejścia do systemu przesyłowego (w tym także na Podziemnych Magazynach Gazu),
•    w punktach wyjścia z systemu przesyłowego (w tym także na Podziemnych Magazynach Gazu).
2.    Opłata zmienna naliczana jest jedynie na wszystkich punktach wyjścia (nie jest naliczana na punktach wejścia ani na punktach styku z PMG).

Wysokość stawek dla poszczególnych punktów wejścia oraz punktów wyjścia została skalkulowana na bazie alokacji przychodu regulowanego na poszczególne punkty. Stosunek opłat przesyłowych pobieranych na punktach wejścia i wyjścia z systemu przesyłowego wynosi 50/50.
Struktura kosztów uzasadnionych odzyskiwanych poprzez opłatę stałą i opłatę zmienną przyjęta do kalkulacji Taryfy nr 10, na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, odzwierciedla rzeczywisty stosunek kosztów stałych do kosztów zmiennych ponoszonych przez Spółkę, wynoszący 90:10.

 

 

***


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.