Metodologia kalkulacji taryf

Taryfa dla usług przesyłania nr 11 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A
Do stosowania od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Została sporządzona z zachowaniem stosowanych zgodnie z zasadą hierarchii postanowień:

 • Rozporządzenia nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego,
 • Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Taryfa dla usług przesyłania nr 11 została opracowana zgodnie z założeniami systemu taryfowego Entry-Exit i dostosowuje sposób rozliczeń za  przesył gazu do standardów unijnych. Taryfa  została opracowana w sposób zapewniający:

 • pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie określonym w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne;
 • ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen;
 • eliminowanie subsydiowania skrośnego.

Stawki opłat przesyłowych
Zostały obliczone na podstawie:

 • kosztów uzasadnionych, w podziale na koszty stałe i zmienne;
 • mocy umownej zamówionej na okres obowiązywania taryfy i planowanych wolumenów przesyłanego gazu.

Koszty uzasadnione
Obejmują koszty prowadzenia działalności przesyłowej, w tym w szczególności:

 • koszty rodzajowe (w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości), tj:
 1. materiały i energia (w tym: zakup gazu na pokrycie zużycia własnego Operatora i różnic bilansowych);
 2. usługi obce (w tym: usługi remontowe, dzierżawa pojemności magazynowych na potrzeby Operatora);
 3. podatki i opłaty;
 4. wynagrodzenia;
 5. świadczenia na rzecz pracowników;
 6. amortyzacja;
 7. pozostałe;
 • uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność przesyłową.

Koszty uzasadnione, na podstawie których kalkuluje się ceny i stawki opłat, planowane są przez GAZ-SYSTEM, a następnie weryfikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na etapie zatwierdzania wniosku taryfowego.

Koszty stałe i koszty zmienne
Ustalane są przez Operatora dla poszczególnych punktów wejścia i wyjścia zgodnie z przyjętymi przez spółkę (i zaakceptowanymi przez Prezesa URE), niezmiennymi w ciągu danego okresu taryfowego, zasadami alokacji kosztów.

Uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność przesyłową
Taryfa dla usług przesyłania nr 11 została opracowana przy założeniu stopy zwrotu obliczonej na bazie współczynnika średnioważonego kosztu kapitału zaangażowanego WACC (z ang. weighted avarage cost of capital). Podstawowe parametry służące do obliczenia WACC, przyjęte w decyzji Prezesa URE to:

 • stopa wolna od ryzyka rf – 3,256%;
 • premia dla kapitału własnego (rm - rf) – 4,50%;
 • współczynnik equity beta β - 0,5389 odpowiadający asset beta na poziomie 0,4;
 • koszt kapitału obcego  - 4,26%. 

Wynagrodzeniu podlegała wartość regulacyjna aktywów przesyłowych rozumianych jako suma wartości netto majątku trwałego i kapitału obrotowego GAZ-SYSTEM zaangażowanego w działalność przesyłową.

Struktura taryfy
Zgodnie z Taryfą dla usług przesyłania nr 11 GAZ-SYSTEM pobiera następujące rodzaje opłat przesyłowych:

 • opłata stała (zależna od mocy umownej) naliczana jest w punktach:
 1. wejścia do systemu przesyłowego (w tym także na Podziemnych Magazynach Gazu - PMG),
 2. wyjścia z systemu przesyłowego (w tym także na PMG).
 • opłata zmienna naliczana jest jedynie na wszystkich punktach wyjścia (nie jest naliczana na punktach wejścia ani na punktach styku z PMG).

Wysokość stawek dla poszczególnych punktów wejścia oraz punktów wyjścia została skalkulowana na bazie alokacji przychodu regulowanego na poszczególne punkty. Stosunek opłat przesyłowych pobieranych na punktach wejścia i wyjścia z systemu przesyłowego wynosi 50/50.

Struktura kosztów uzasadnionych odzyskiwanych poprzez opłatę stałą i opłatę zmienną przyjęta do kalkulacji Taryfy nr 11, na mocy decyzji Prezesa URE, na poziomie 90:10 nie odzwierciedla rzeczywistego stosunku kosztów stałych do kosztów zmiennych ponoszonych przez Spółkę, wynoszący 97:3.

***
 
Taryfa dla usług przesyłania nr 10 GAZ-SYSTEM
- do stosowania od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.