Konsultacje NC TAR

KONSULTACE MODELU TARYFOWEGO OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO GAZ-SYSTEM S.A. DLA ROKU 2020

Prezes URE 29 marca 2019 r. zatwierdził Metodę wyznaczania cen referencyjnych w zakresie sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Tym samym zakończył się długotrwały proces konsultacji i zatwierdzenia metodologii wyznaczania cen referencyjnych, który rozpoczął się w dniu 28 sierpnia 2018 r. na podstawie decyzji Prezesa URE, w której GAZ-SYSTEM został wyznaczony podmiotem odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Kodeks taryfowy).

Na mocy ww. decyzji GAZ-SYSTEM był zobligowany do:

  • przeprowadzania konsultacji, o których mowa w art. 26 ust. 1 Kodeksu taryfowego, dotyczących m.in. metody wyznaczania cen referencyjnych obejmujących przygotowanie dokumentu konsultacyjnego, jego publikację oraz publikację odpowiedzi otrzymanych w ramach tych konsultacji i ich podsumowania,
  • przekazania ACER dokumentu konsultacyjnego, stosownie do art. 27 ust. 1 Kodeksu taryfowego.

Po opublikowaniu wniosków z analizy ACER, Prezes URE, w myśl art. 27 ust. 4 Kodeksu taryfowego w terminie 5 miesięcy od zakończenia ostatecznych konsultacji, tj. do dnia 31 marca 2019 r., był zobowiązany podjąć i opublikować uzasadnioną decyzję dotyczącą metody wyznaczania cen referencyjnych w zakresie sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM.

Na mocy ww. decyzji GAZ-SYSTEM w oparciu o metodę wyznaczania cen referencyjnych jest zobligowany do kalkulacji taryfy na 2020 r. i przedłożenia do Prezesa URE wniosku o jej zatwierdzenie.

Mając na uwadze harmonogram wynikający z terminów wyznaczonych w Kodeksie taryfowym, GAZ-SYSTEM zobowiązany jest do opublikowania cen bazowych, skalkulowanych zgodnie z metodologią, która została zatwierdzona przez organ regulacyjny, nie później niż na 30 dni przed coroczną aukcją zdolności rocznej przypadającej na pierwszy poniedziałek lipca, tj. 1 lipca 2019.

Decyzja Prezesa URE


28 sierpnia 2018 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej: GAZ-SYSTEM) po raz pierwszy rozpoczął proces konsultacji oraz zatwierdzania metodologii wyznaczania ceny referencyjnej za usługi przesyłania paliwa gazowego, który ma na celu umożliwić użytkownikom sieci lepsze zrozumienie zasad kalkulacji taryf ustalonych dla usług przesyłowych oraz zmian wprowadzanych w tych taryfach i sposobie ich ustalania.

Obowiązek ten został nałożony na GAZ-SYSTEM decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2018 roku, wydaną zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 r.).

Zgodnie z przyjętym przez GAZ-SYSTEM harmonogramem, proces konsultacji rozpoczął się pod koniec sierpnia 2018 roku i zakończył się dnia 31 października 2018 roku.

Treść dokumentu konsultacyjnego wraz z załącznikami dostępna jest poniżej:

Dokument konsultacyjny spełniający wymogi art. 26 kodeksu NC TAR

Załącznik nr 1 – Porównanie indykatywnych cen referencyjnych dla roku 2020 skalkulowanych zgodnie z metodą CWD i proponowaną metodą znaczka pocztowego.

Uproszczony model taryfowy – gaz wysokometanowy E

Uproszczony model taryfowy – gaz zaazotowany Lw

Wzór dokumentu konsultacyjnego ACER

W odpowiedzi na prowadzone przez GAZ-SYSTEM, zgodnie z wymogami art. 26 kodeksu NC TAR, konsultacje okresowe dotyczące proponowanej metody wyznaczania ceny referencyjnej otrzymano odpowiedzi od następujących podmiotów:
• Equinor ASA, Norway
• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
• Gas Storage Poland sp. z o.o.

Otrzymane odpowiedzi dotyczyły następujących aspektów związanych z proponowaną przez  
GAZ-SYSTEM metodologią kalkulacji taryfy :
• Wysokości proponowanych rabatów dla podziemnych magazynów gazu;
• Proponowanego podziału przychodu pomiędzy wejścia i wyjścia;
• Możliwości wprowadzenia preferencyjnych stawek przesyłowych na granicy polsko-ukraińskiej.

W celu zapewnienia transparentności procesu konsultacji oraz możliwie szerokiego odbioru poniżej zamieszczamy uzyskane odpowiedzi zarówno w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Equinor - English version
PGNiG – wersja polska
PGNiG – English translation
Gas Storage Poland – wersja polska
Gas Storage Poland – English translation

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.