Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Zatrudnienie

Polityka personalna

W 2015 r. w GAZ-SYSTEM została zatwierdzona Polityka personalna, której głównym celem jest właściwe i pełne wykorzystanie potencjału pracowników oraz ich doświadczenia.

Politka ma umożliwić efektywną realizację celów strategicznych, m.in. poprzez doskonalenie strategicznych kompetencji pracowników czy realizację inicjatyw mających na celu rozwój pracowników charakteryzujących się wysokim potencjałem. Dodatkowo Polityka personalna zakłada utrzymanie wysokiej motywacji pracowników dzięki skutecznemu nagradzaniu ich działań, budowaniu osobistego zaangażowania w życie firmy oraz tworzeniu kultury pracy opartej na konstruktywnym dialogu i wymianie wiedzy.

Działania te mają na celu rozwój kapitału intelektualnego jako istotnego i trwałego zasobu Spółki. Jednocześnie Polityka personalna wzmacnia wizerunek GAZ-SYSTEM jako pracodawcy z wyboru, gwarantując stabilne zatrudnienie, co przekłada się na zapewnienie długoterminowego dostępu do wysokiej klasy specjalistów.

W Polskim LNG stworzony został autorski model kompetencji, u podstaw którego leży założenie, iż organizacja powinna stale się rozwijać i być zorientowana na zapewnienie potrzeb jej klientów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji instalacji.

Proces rekrutacji w Grupie GAZ-SYSTEM oparty jest na przejrzystych zapisach określonych w Procedurze rekrutacji pracowników, której podstawowym założeniem jest umożliwienie awansu wewnętrznego pracownikom.

Dbając o wizerunek rzetelnego pracodawcy, Grupa GAZ-SYSTEM oferuje zatrudnienie na umowę o pracę, wyznaczając tym samym standardy w branży.

Wszyscy pracownicy GAZ-SYSTEM , niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy, objęci są Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy z dnia 8 marca 2007 r. dla Pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna. Dokument ten określa uprawnienia pracownicze wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz dodatkowe świadczenia oferowane pracownikom przez firmę. Pracodawca konsultuje kwestie dotyczące zatrudnienia oraz istotnych zmian w organizacji z partnerami społecznymi. W Polskim LNG nie funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, jednak niezależnie od tego pracodawca konsultował wszelkie zmiany w organizacji z przedstawicielem pracowników.

Pracownicy

Tabela: Nasi pracownicy
Kategoria 2014 r. 2015 r. Wyjaśnienie przypisu ** 2015 r. Wyjaśnienie przypisu ***
Łączna liczba pracowników, w tym: 2 520 2 631 139
kobiety 624 672 47
mężczyźni 1 896 1 959 92
Centrala 490 552
Oddział w Gdańsku 194 198
Oddział w Poznaniu 348 354
Oddział we Wrocławiu 295 303
Oddział w Świerklanach 222 225
Oddział w Rembelszczyźnie 364 379
Oddział w Tarnowie 607 620
Liczba pracowników nadzorowanych*Wyjaśnienie przypisu, w tym: 197 225
kobiety 34 35
mężczyźni 163 190
Stosunek liczby zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub na zlecenie do liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 0,95% 1,71%
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym: 2 520 2 631 139
Pracownicy zatrudnieni na pełen etat, w tym: 2 508 2 617 134
kobiety 619 664 46
mężczyźni 1 889 1 953 88
Pracownicy zatrudnieni na niepełen etat, w tym: 12 14 5
kobiety 5 8 1
mężczyźni 7 6 4
Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, w tym: 2 331 2 448 116 lub 136
kobiety 578 607 brak danych
mężczyźni 1 753 1 841 brak danych
Pracownicy zatrudnieni na czas określony, w tym: 189 183 3
kobiety 46 65 brak danych
mężczyźni 143 118 brak danych
Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, w tym: 23 35
kobiety 10 15
mężczyźni 13 20
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, w tym: 1 10
kobiety 0 6
mężczyźni 1 4

Powrót do przypisu * w tekście Pracownicy nadzorowani to osoby wykonujące prace na rzecz GAZ-SYSTEM , lecz niebędący pracownikami Spółki (np. serwis sprzątający, serwis narad, pracownicy ochrony).

Powrót do przypisu ** w tekście Dane dotyczą GAZ-SYSTEM.

Powrót do przypisu *** w tekście Dane dotyczą Polskiego LNG.