Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Podejście do zarządzania środowiskiem

GAZ-SYSTEM w obszarze ochrony środowiska działa w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005. Poprawność prowadzonych w tym obszarze działań potwierdzają wyniki audytu przeprowadzonego w połowie 2015 r. przez Spółkę BSI (British Standards Institution).

Tabela: Energia
wskaźnik 2014 r. 2015 r. 2015 r. Wyjaśnienie przypisu *
Łączne zużycie energii bezpośredniej według nieodnawialnych źródeł pierwotnych 2 394 477 GJ 2 785 726 GJ 1 662,5 GJ

Powrót do przypisu * w tekście Dane dotyczą PLNG

Tabela: Woda
wskaźnik 2014 r. 2015 r. 2015 r. Wyjaśnienie przypisu *
Łączna objętość wody pobranej z dowolnego źródła przez organizację oraz pośrednikow (np. przedsiębiorstwo komunalne): 41 535 m³ 43 539 m³ 859,39 m³
przez pośredników 21 803 m³ 24 805 m³
łączna objętość wody pobranej z wód podziemnych 19 732 m³ 18 734 m³

Powrót do przypisu * w tekście Dane dotyczą PLNG

Tabela: Ścieki
wskaźnik 2014 r. 2015 r.
Całkowita objętość ścieków 39 591 m³ 46 043 m³
Całkowita objętość ścieków wg miejsca przeznaczenia, w tym:
ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych (jezioro, rzeka itp.) 21 312 m³ 23 771 m³
ścieki odprowadzane do kanalizacji 17 029 m³ 21 324 m³
ścieki odprowadzane do ziemi 257 m³ 222 m³
ścieki odprowadzane za pomocą środków transportu do oczyszczalni ścieków 993 m³ 726 m³
Całkowita objętość ścieków wg sposobu uzdatniania, w tym:
oczyszczone przez miejski zakład oczyszczania ścieków 18 022 m³ 22 050 m³
oczyszczone przez organizację 21 569 m³ 23 993 m³
Tabela: Emisja gazów cieplarnianych
wskaźnik 2014 r. 2015 r.
Ustalenie emisji bezpośrednich gazów cieplarnianych ze wszystkich źródeł posiadanych lub kontrolowanych przez organizację raportującą, w tym: 190 639 Mg CO2 381 268 Mg CO2
procesy spalania 75 748 Mg CO2 70 993 Mg CO2
emisje/wycieki gazów (w tym awarie) 114 891 Mg CO2 310 275 Mg CO2
Pośrednia emisja gazów cieplarnianych wynikających z zakupionej energii elektrycznej Wyjaśnienie przypisu * 47 030 Mg CO2 45 949 Mg CO2
Łączna emisja gazów cieplarnianych jako suma pośrednich i bezpośrednich emisji w ekwiwalentach ton CO2 237 669 Mg CO2 427 217 Mg CO2

Powrót do przypisu * w tekście Obliczono zgodnie z GHG Protocol Initiative

Rok 2015 był trzecim z kolei, w którym GAZ-SYSTEM prowadził w ramach EU ETS (The EU Emissions Trading System) monitoring wielkości emisji CO2 na trzech tłoczniach gazu w: Jarosławiu, Maćkowicach i Hołowczycach.

Tabela: Emisje innych substancji
Istotne emisje do powietrza innych substancji 2014 r. 2015 r.
Związki azotu 142,9 Mg 152,50 Mg
Związki siarki 1,78 Mg 0,73 Mg
Lotne związki organiczne 3,15 Mg 11,11 Mg
Pył 0,85 Mg 1,04 Mg
Tabela: Odpady
wskaźnik 2014 r. 2015 r.
Całkowita waga odpadów, w tym: 3 193 Mg 4 475 Mg
odpadów niebezpiecznych 89 Mg 113 Mg
odpadów innych niż niebezpieczne 3 104 Mg 4 362 Mg
Całkowita waga odpadów odzyskiwanych 469 Mg 2 505 Mg

Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu wyniosły w 2015 r. 838 543 zł