Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Zarządzanie ryzykiem

Na każdym z poziomów zarządzania w Grupie GAZ-SYSTEM obecne jest zarządzanie ryzykiem. W zależności od obszaru stosowane są specyficzne podejścia do zarządzania, które służą identyfikacji, ocenie i kontrolowaniu ryzyka. Można tu wymienić między innymi:

Od 2007 r. elementem integrującym wszystkie źródła informacji o ryzykach jest proces Korporacyjnego Zarządzania Ryzykiem (ERM).

Celem ERM jest analiza zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, identyfikacja ryzyk, ich ocena i priorytetyzacja, a także koordynacja działań skierowanych na zarządzanie ryzykami, w tym krytycznymi z punktu widzenia długofalowego funkcjonowania Spółki. Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym, podlegającym modyfikacjom, stanowiącym konsekwencję zmieniającego się kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego Spółki.

W 2016 r. planowane jest wdrożenie informatycznego systemu do korporacyjnego zarządzania ryzykiem. Program ten wraz z Centralnym Rejestrem Kontroli Zewnętrznych oraz Centralnym Rejestrem Rekomendacji Audytowych stanowić będzie funkcjonalną platformę, która ułatwi identyfikację, kategoryzację i optymalizację wszystkich grup ryzyka.

W 2015 r. zaobserwowano również znaczne spadki cen na światowym rynku paliw, w tym ropy, węgla i gazu. Jest to czynnik, który może wpłynąć na wielkość i proporcje zużycia nośników energii, a w konsekwencji wywołać zmiany w wolumenie i kierunkach przesyłu paliwa gazowego. Jednak dzięki wybudowanym połączeniom transgranicznym i uruchomieniu Terminalu LNG zapewnione zostało bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców krajowych. Dodatkowym atutem było umocnienie roli GAZ-SYSTEM jako ważnego operatora regionalnego. Realizacja planów rozwojowych w kolejnych latach pozwoli na dalsze zwiększanie znaczenia organizacji w gazowym systemie transeuropejskim.