Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Podejście do zarządzania bioróżnorodnością

Obszary chronione

GAZ-SYSTEM, realizując inwestycje, oddziałuje na obszary chronione. Długość sieci gazociągów przebiegającej przez obszary chronione wynosi około 2 160 km, co stanowi około 19,64% całkowitej długości sieci przesyłowej należącej do Spółki.

Interaktywne mapy:

Włącz interaktywne wykresy

W 2015 r. w zakresie zarządzania bioróżnorodnością GAZ-SYSTEM prowadził następujące działania:

 1. opracowano i przyjęto procedury określające wytyczne w zakresie realizacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania inwestycji. Dokument stanowi zbiór podstawowych kryteriów wykorzystywanych podczas weryfikacji przyrodniczego rozpoznania terenu planowanej inwestycji i jej sąsiedztwa,
 2. przeprowadzono inwentaryzacje przyrodnicze na trasach planowanych gazociągów kluczowych, tj.: Goleniów-Płoty, Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska, Strachocina-Pogórska Wola, Polska-Litwa i Polska-Słowacja,
 3. prowadzono nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji projektów kluczowych: Czeszów-Wierzchowice, Hermanowice-Strachocina i Szczecin-Lwówek oraz Węzła Rembelszczyzna.

Oddziaływanie na środowisko

Zanim rozpoczną się roboty budowlane, dla większości inwestycji GAZ-SYSTEM konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Najczęściej wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Taką procedurę przeprowadzono dotychczas dla 12 gazociągów.

W trackie prac realizacyjnych w 2015 r. GAZ-SYSTEM uzyskał – dla gazociągów Czeszów-Wierzchowice i Szczecin-Lwówek – 6 decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów wynikających z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dotyczyły one 95 gatunków roślin i zwierząt.

Zdjęcie Artura Kawickiego Zdjęcie Artura Kawickiego

Obok aktów prawnych zasady ochrony przyrody w inwestycyjnym procesie budowlanym określają w Spółce dwie regulacje – Wytyczne w zakresie realizacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz Wytyczne w zakresie realizacji nadzoru przyrodniczego. Obie zostały opracowane na podstawie najbardziej aktualnej literatury tematu, a potrzeba ich wprowadzenia wynikała zarówno z obowiązków ustawowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody, jak i przebiegu dotychczasowej współpracy z projektantami i urzędami. Można powiedzieć, że pierwsza regulacja otwiera proces inwestycyjny. Zawiera ona bowiem zasady prowadzenia przyrodniczych obserwacji terenowych na bardzo wczesnym etapie, których wyniki są niezbędne do wskazania działań ograniczających oddziaływania, jak przewierty sterowane, nasadzenia roślinności, płotki herpetologiczne czy harmonogram prowadzenia robót. Proponowane przez przyrodników rozwiązania są następnie uwzględniane w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, w projektach budowlanych, wreszcie w pozwoleniach na budowę. Ich uzyskanie nie zapewnia jednak skutecznej ochrony cennych ekosystemów na etapie realizacji inwestycji. Z tego powodu GAZ-SYSTEM stara się kontrolować prawidłowość wypełniania nałożonych obowiązków między innymi poprzez powoływanie nadzorów przyrodniczych towarzyszących wykonawcom we wszystkich fazach budowy, działających według zasad określonych w drugiej regulacji.

Artur Kawicki Kierownik Działu Ocen Oddziaływania na Środowisko, GAZ-SYSTEM

Gatunki , otwiera się w nowym okniewystępujące na obszarze w zasięgu oddziaływania budowy Terminalu LNG w Świnoujściu, które zostały uznane za zagrożone wyginięciem to:

 1. Według czerwonej listy IUCN:
  • zwierzęta: 146 gatunków, w tym: 139 gatunków LC (gatunek najmniejszej troski), 3 gatunki LR:lc (gatunek niższego ryzyka: najmniejszej troski), 4 gatunki LR:nt (gatunek niższego ryzyka: bliski zagrożenia).
 2. Według krajowych czerwonych list:
  • Polska Czerwona Księga Roślin – 1 gatunek CR (krytycznie zagrożony),
  • Polska Czerwona Lista Roślin i Grzybów – 1 gatunek V (narażony); 1 gatunek E (wymierający, krytycznie zagrożony),
  • Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce: 3 gatunki E (wymierające); 2 gatunki V (narażone),
  • Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce: 25 gatunków, w tym: 4 gatunki CR-(krytycznie zagrożone), 3 gatunki EN (silnie zagrożone), 4 gatunki VU (umiarkowanie zagrożone), 3 gatunki NT (bliskie zagrożenia), 7 gatunków LC (najmniejszej troski), 4 gatunki DD (o statusie słabo rozpoznanym 4 gatunki).

Siedliska przyrodnicze dla części lądowej terminalu, które monitorowane są w trakcie budowy to: kidzina na brzegu morskim, inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, nadmorskie wydmy białe, nadmorskie wydmy szare, lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich oraz wilgotne zagłębienia międzywydmowe. Obszar objęty monitoringiem wpływu inwestycji na środowisko obejmuje pas 100 m wokół lądowej części inwestycji, pas siedlisk plażowo-wydmowych przylegający do części morskiej oraz obszar referencyjny obejmujący pas plaży i wydm około 2 km na wschód od granic inwestycji.

Inwestycja w Świnoujściu została przygotowana tak, aby harmonijnie współistnieć z przyrodą. Systematyczny i szczegółowy monitoring pozwala na szybkie rejestrowanie zmian, reagowanie na nie i przeciwdziałanie zagrożeniom. W ramach nadzoru przyrodniczego Polskiego LNG wykonano 61 kontroli biotycznych elementów środowiska przyrodniczego (roślin, grzybów i porostów oraz zwierząt), 24 kontrole hydrologiczne i hydrogeologiczne, 23 razy sprawdzono gospodarkę odpadami, zanieczyszczenie powietrza oraz poziom hałasu. Tylko od marca do końca października 2015 r. aż 38 razy badano występowanie poszczególnych gatunków płazów. Kontrole przeprowadzają specjaliści z poszczególnych dziedzin biologii, których listę zaakceptował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ochrona środowiska odbywa się zgodnie ze stworzonym przez Spółkę Planem działań ochronnych wraz z programem monitoringu zatwierdzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W raportowanym okresie rozpoczęto również monitoring przyrodniczy oddanych do eksploatacji gazociągów Świnoujście-Szczecin oraz Szczecin-Gdańsk, który będzie trwał przez kolejnych 5 lat. Monitoring gazociągów prowadzony jest zgodnie z metodyką zatwierdzoną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i obejmuje obserwację: