Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Zarząd

Bieżącą działalnością GAZ-SYSTEM kieruje Zarząd, w skład którego w 2015 r. wchodziło czterech Członków: Jan Chadam – Prezes Zarządu, Dariusz Bogdan – Wiceprezes Zarządu, Wojciech Kowalski – Członek Zarządu i Sławomir Śliwiński – Członek Zarządu.

Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Zarząd określa cele i wytyczne funkcjonowania Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz, a także dba o efektywność i przejrzystość zarządzania.

Obecny skład Zarządu Spółki:

Prezes Zarządu

Zdjęcie Tomasza Stępienia Zdjęcie Tomasza Stępienia

Tomasz Stępień – absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 r. w GAZ-SYSTEM na stanowiskach kierowniczych dotyczących koordynacji budowy terminalu LNG i nadzoru właścicielskiego nad spółką Polskie LNG oraz budowy podziemnego magazynu gazu.

W latach 2007-2008 pracował w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie w Departamencie Projektów Dywersyfikacyjnych, gdzie zajmował się m.in. projektem budowy terminalu LNG oraz gazociągu Baltic Pipe.

Wcześniej w latach 2005-2007 był zastępcą dyrektora Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Odpowiadał m.in. za przygotowanie rządowych dokumentów dotyczących sektora gazu ziemnego i przemysłu naftowego („Polityka dla przemysłu gazu ziemnego”, „Polityka rządu RP dla przemysłu naftowego”).

W MG odpowiadał także za nadzór nad wdrożeniem tych dokumentów przez spółki z sektora. Był odpowiedzialny z ramienia MG za tworzenie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.

Współpracował ze spółkami z sektora gazu ziemnego przy realizacji projektów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Zasiadał w radach nadzorczych spółek Nafta Polska (Wiceprzewodniczący) i Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt.

Wiceprezes Zarządu

Zdjęcie Artura Zawartko Zdjęcie Artura Zawartko

Artur Zawartko – absolwent Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i dwóch kierunków studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego), a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute.

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska. Członek rad nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych Kędzierzyn (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” (Przewodniczący Rady).

Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego.

W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa nadające mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju.

Uczestniczył w pracach międzyrządowych grup roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina), State Oil Company z Azerbejdżan Republic (SOCAR), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. (GOGC), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o. W ramach prac w organach nadzorczych pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej.

Członek Zarządu

Zdjęcie Wojciecha Szelągowskiego Zdjęcie Wojciecha Szelągowskiego

Wojciech Szelągowski – ukończył studia na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiada także dyplom MBA Uniwersytetu Minnesota i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył również w licznych kursach z dziedziny księgowości, analiz finansowych, rynków kapitałowych i zarządzania.

Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako członek grupy tworzącej Polski Bank Rozwoju – innowacyjną instytucję finansową, mającą na celu wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce. Uczestniczył w procesie prywatyzacji jednego z największych polskich przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej FSM, przejętego przez włoskiego FIAT-a.

W 1993 r. rozpoczął pracę w firmie doradczej Arthur Andersen. Od 1995 do 2001 r. pracował jako menadżer project finance w banku ABN AMRO. W 2001 r. został wicedyrektorem finansowym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Odpowiadał za organizację finansowania dla spółki, w tym między innymi program emisji euroobligacji. Brał udział w negocjacjach kontraktów handlowych na dostawy gazu, w tym z duńskim DONG i norweskim Statoil.

Od sierpnia 2002 r. do czerwca 2003 r. pracował w Telekomunikacji Polskiej, jako Dyrektor Departamentu finansów Grupy Kapitałowej. W latach 2003-2006 zajmował się bankowością korporacyjną w HSBC Bank Polska.

Od 2006 do 2008 r. był wiceprezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, gdzie był odpowiedzialny za współpracę z inwestorami zagranicznymi i prowadzenie negocjacji. Od 2008 r. prowadził własną działalność w zakresie doradztwa gospodarczego.