Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Wyniki finansowe

Dane skonsolidowane dotyczące grupy kapitałowej

Tabela: Dane skonsolidowane dotyczące grupy kapitałowej (w mln PLN)
wskaźnik 2015 2014
Suma bilansowa 10 654 10 002
Kapitał własny 6 011 5 614
Zysk brutto 599 450
Zysk netto 484 359
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2 011 1 849
Pobierz XLS dane skonsolidowane

Bilans

Tabela: Bilans (w mln PLN)
Lp. Tytuł na dzień 31.12.2015 na dzień 31.12.2014
A Aktywa trwałe: 8 927 8 098
1 Wartości niematerialne i prawne 105 64
2 Rzeczowe aktywa trwałe 8 682 7 905
3 Należności długoterminowe 0 0
4 Inwestycje długoterminowe 1 1
5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 139 128
B Aktywa obrotowe: 1 727 1 904
1 Zapasy 94 94
2 Należności krótkoterminowe 363 249
3 Inwestycje krótkoterminowe 1 259 1 543
4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 18
AKTYWA RAZEM 10 654 10 002
A Kapitał własny: 6 011 5 614
1 Kapitał podstawowy 3 772 3 772
2 Inne kapitały 1 946 1 606
3 Wynik lat ubiegłych -106 -61
4 Zysk/strata netto 484 359
5 Odpisy z zysku netto w ciągu roku -85 -62
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 4 643 4 388
1 Rezerwy na zobowiązania 332 230
2 Zobowiązania długoterminowe 1 628 1 661
3 Zobowiązania krótkoterminowe 523 474
4 Rozliczenia międzyokresowe 2 160 2 023
PASYWA RAZEM 10 654 10 002
Pobierz XLS bilans

Rachunek zysków i strat

Tabela: Rachunek zysków i strat (w mln PLN)
Lp. Tytuł za okres 1‑12.2015 za okres 1‑12.2014
1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 2 011 1 849
2 Koszty działalności operacyjnej: 1 529 1 453
2.1 Amortyzacja 364 381
2.2 Zużycie materiałów i energii 161 120
2.3 Usługi obce 219 232
2.4 Podatki i opłaty 127 109
2.5 Wynagrodzenia 368 302
2.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 99 87
2.7 Pozostałe koszty rodzajowe 37 26
2.8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 154 196
3 Zysk/strata ze sprzedaży (1-2) 482 396
4 Pozostałe przychody operacyjne 128 109
5 Pozostałe koszty operacyjne 31 67
6 Zysk/strata z działalności operacyjnej (3+4-5) 579 438
7 Przychody finansowe 47 25
8 Koszty finansowe 27 13
9 Zysk/strata z działalności gospodarczej (6+7-8) 599 450
10 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
11 Zysk/strata brutto (9±10) 599 450
12 Podatek dochodowy i odroczony 115 91
13 Zysk/strata netto 484 359
Pobierz XLS rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Tabela: Rachunek przepływów pieniężnych (w mln PLN)
Lp. Tytuł za okres 1‑12.2015 za okres 1‑12.2014
A A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:
1 Zysk/strata netto z uwzględnieniem wpłaty z zysku 399 297
2 Korekty razem 450 597
3 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1+2) 849 894
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:
1 Wpływy inwestycyjne 8 18
2 Wydatki inwestycyjne 1 134 1 242
3 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1‑2) -1 126 -1 224
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:
1 Wpływy finansowe 145 889
2 Wydatki finansowe 152 180
3 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1‑2) -7 709
D Przepływy pieniężne netto, razem (A.3 ± B.3 ± C.3) -284 379
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -284 379
F Środki pieniężne na początek okresu 1 543 1 164
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D) 1 259 1 543
Pobierz XLS rachunek przepływów pieniężnych

Wskaźniki finansowe

Tabela: Wskaźniki finansowe
wskaźnik 2015 2014
Wskaźniki rentowności:
Rentowność aktywów (ROA) 5% 4%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 8% 6%
Rentowność sprzedaży netto (ROS) 24% 19%
Wskaźniki płynności/zadłużenia:
Stopa zadłużenia 44% 44%
Wskaźnik płynności 3,3 4,0
Wskaźnik podwyższonej płynności 3,1 3,8
Wskaźnik płynności natychmiastowej 2,4 3,3
EBIT (w mln PLN) 579 438
EBITDA (w mln PLN) 943 819
Pobierz XLS wskaźniki finansowe