Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Współpraca z dostawcami

Realizacja dużego planu inwestycyjnego wiąże się z współpracą z szerokim gronem wykonawców usług projektowych, budowlanych i inspektorów nadzoru. Dlatego GAZ-SYSTEM zdecydował się na aktywne kształtowanie długofalowych relacji z potencjalnymi kontrahentami.

W ramach budowania odpowiedzialnego modelu współpracy na etapie projektowania i realizacji inwestycji opracowane zostały zasady określające standardy komunikacji pomiędzy projektantami, wykonawcami robót budowalnych, wykonawcami nadzoru inwestycyjnego a społecznością lokalną. Dokumenty określają wymagania dotyczące: obowiązkowego prowadzenia działań komunikacyjnych na każdym etapie realizacji projektów, opracowania, a następnie realizacji planu komunikacji ze społecznościami lokalnymi w ramach projektowanej/realizowanej inwestycji, przeprowadzenia cyklu spotkań informacyjnych z przedstawicielami władz lokalnych każdej z gmin na trasie gazociągu oraz regularnego raportowania realizacji planu komunikacji. Dodatkowo GAZ-SYSTEM organizuje warsztaty komunikacyjne dla przedstawicieli firm realizujących prace na zlecenie Spółki.

Aby przygotować potencjalnych wykonawców do realizacji powierzonych im zadań GAZ-SYSTEM prowadzi spotkania informacyjne, na których prezentuje plany rozwojowe, inwestycyjne i remontowe oraz wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej i komunikacji ze społecznościami lokalnymi. Podczas spotkań omawiana jest również rola wykonawców w procesie inwestycyjnym począwszy od momentu złożenia oferty w procesie zamówienia do zakończenia inwestycji. Spotkania mają charakter interaktywny i polegają na wymianie opinii i doświadczeń, dzięki czemu wspólnie z wykonawcami wypracowywane są optymalne standardy współpracy. To pozwala obu stronom na sprawną i efektywną realizację zadań dotyczących budowy nowych odcinków gazociągów.

Zdjęcie Zbigniewa Rzemińskiego Zdjęcie Zbigniewa Rzemińskiego

GAZ-SYSTEM kontynuuje warsztaty komunikacyjne z kolejnymi wykonawcami projektów gazociągów strategicznych w zakresie dobrych praktyk budowania współpracy z władzami lokalnymi i właścicielami nieruchomości.

Prowadzone szkolenia są przystępne dla uczestników i pozwalają zapoznać się z dobrymi praktykami prowadzenia działań komunikacyjnych na każdym etapie inwestycji.

Przyjęte wspólne ustalenia w tworzeniu planu komunikacji dla inwestycji pozwalają na stosowanie jednolitych technik w informowaniu i utrzymaniu właściwych relacji z władzami lokalnymi oraz innymi interesariuszami w poszczególnych gminach, w których prowadzona jest inwestycja liniowa.

Bardzo ważną część szkolenia stanowią ćwiczenia praktyczne, wymuszające przeprowadzenie analizy konkretnych przypadków, omówienia zachowań w sytuacjach konfliktowych, przeprowadzania rozmów z konkretnymi typami rozmówców i ich reakcjami.

Pierwsze kontakty, okazanie poważnego traktowania w atmosferze zaufania stron, rzetelne przekazywanie niezbędnych informacji o planowanej inwestycji pozytywnie owocuje w późniejszej realizacji budowy gazociągu.

Zbigniew Rzemiński Kierownik Działu Inwestycji Strategicznych w Tarnowie oraz Kierownik Projektu Pogórska Wola-Tworzeń

GAZ-SYSTEM realizuje zakupy zgodnie z regulacjami prawnymi (zewnętrznymi i wewnętrznymi), z poszanowaniem zasad etycznych, równego traktowania wykonawców, a także uczciwej konkurencji. W 2015 r. Spółka przeprowadziła ponad 1500 postępowań zakupowych w zakresie zamówień oraz udzielono zamówień ponad 600 wykonawcom.

GAZ-SYSTEM w sposób ciągły prowadzi działania mające na celu zapewnienie konkurencji w prowadzonych postępowaniach zakupowych dążąc jednocześnie do transparentności prowadzonych procedur zakupowych poprzez komunikację z rynkiem dostawców.

W 2015 r. prawie 100 osób z 70 firm wzięło udział w otwartych spotkaniach zorganizowanych przez Spółkę. Takie podejście ma na celu lepsze przygotowanie się potencjalnych oferentów do przetargów oraz do realizacji umów zwiększając konkurencję, a jednocześnie poprawiając jakość przyszłej współpracy.

Jednocześnie w celu lepszej codziennej komunikacji z dostawcami na witrynie korporacyjnej utworzona została Strefa Dostawcy, otwiera się w nowym oknie zbierająca w jednym miejscu wszystkie informacje przydatne potencjalnym dostawcom, takie jak: informacja o aktualnych przetargach, obowiązujące standardy jakościowe czy przykładowe dokumentacje przetargowe pokazujące typowe wymagania jakościowe i formalne.

Dbając o wysoki poziom konkurencji, GAZ-SYSTEM wymaga wysokich standardów jakościowych w realizowanych na rzecz Spółki zamówieniach, dlatego:

Zdjęcie Anny Bednarek Zdjęcie Anny Bednarek

Realizowane umowy i ich wykonawcy poddawani są stałej kontroli i ocenie. Każda umowa jest oceniana według 3 kryteriów: jakości, terminowości i współpracy z zamawiającym. Ciągła dbałość o jakość pracy to gwarancja pozostania na Liście Wiarygodnych Dostawców, a wysoka pozycja w rankingu to szansa pozyskania zamówień w kolejnych inwestycjach GAZ–SYSTEM.

Anna Bednarek Dyrektor Pionu Zakupów, GAZ-SYSTEM

Dla lepszego informowania potencjalnych dostawców o uruchamianych postępowaniach zakupowych w 2015 r. GAZ-SYSTEM uruchomił nową funkcjonalność polegającą na automatycznej publikacji ogłoszeń o postępowaniach na stronie Bezpłatna wyszukiwarka przetargów, otwiera się w nowym oknie, która odświeża dane 3 razy dziennie.