Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Regulacje związane z własnością gruntów

GAZ-SYSTEM realizuje inwestycje na terenach należących często do właścicieli prywatnych, dlatego musi pozyskiwać zgody na czasowe lub trwałe zajęcie nieruchomości.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnegobudowy gazo w Świnoujściu, na podstawie której realizowana jest większość strategicznych inwestycji GAZ-SYSTEM, organem właściwym do wydania decyzji o wypłacie odszkodowań jest wojewoda. Właściciele otrzymują odszkodowania w związku z budową gazociągów strategicznych na ich gruntach i mogą to być dwa rodzaje odszkodowań prawnych:

  1. z tytułu ograniczenia dotychczasowego korzystania z nieruchomości,
  2. za wywłaszczenie i w związku z wywłaszczaniem oraz w przypadku odszkodowań fizycznych (np. za straty w uprawach).

Wysokość odszkodowania za ograniczenie prawa własności, w związku z ustanowieniem strefy kontrolowanej gazociągu, zajęcie nieruchomości na okres budowy oraz za szkody rolnicze i inne powstałe w trakcie budowy gazociągu wojewoda, określa decyzją administracyjną na podstawie operatów szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Wypłata odszkodowania następuje w terminie 14 dni od dnia, gdy powyższa decyzja stanie się ostateczna.

Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie oraz w związku z wywłaszczaniem uzgadniana jest w formie pisemnej, między wojewodą, a osobą uprawnioną do odszkodowania. W przypadku, gdy nie zostanie osiągnięte porozumienie między stronami, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Inwestycje nieobjęte Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu realizowane są na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zgodnie z jej zapisami właściciele nieruchomości, przez które przebiega trasa gazociągu otrzymują wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu oraz, po zakończeniu budowy, odszkodowania za powstałe w trakcie budowy gazociągu szkody (np. straty w uprawach, zniszczenia struktury gleby i jej rekultywacja, itp). Ich wysokość określana jest na podstawie operatów szacunkowych sporządzanych przez uprawnionych niezależnych rzeczoznawców majątkowych.

Rozbudowa sieci gazociągów w Polsce zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju dzięki stworzeniu warunków dla przesyłu zwiększonych ilości gazu oraz przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionów. Gminy, na terenie których zlokalizowane są gazociągi, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.

Stan prawny infrastruktury gazowej będącej własnością Spółki, a zlokalizowanej na terenach PGL Lasy Państwowe, reguluje zawarte 9 września 2013 r. Porozumienie w sprawie zasad zawierania umów ustanawiających służebności przesyłu, na podstawie którego realizowany jest proces rozliczenia dwustronnego.

W 2015 r., w ramach tego porozumienia, podpisano 38 aktów notarialnych ustanawiających służebność przesyłu na rzecz GAZ-SYSTEM.