Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Terminal LNG i łańcuch dostaw

Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Przedsięwzięcie budowy terminalu LNG dotyczyło budowy portu zewnętrznego, terminalu gazu skroplonego LNG i gazociągu Szczecin-Świnoujście. Koordynatorem realizacji tych zadań był GAZ-SYSTEM zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Zdjęcie Krzysztofa Wiśniewskiego Zdjęcie Krzysztofa Wiśniewskiego

GAZ-SYSTEM, projektując System Koordynacji Budowy Terminalu LNG, przykładał szczególną wagę do stworzenia warunków współpracy zgodnie z zasadami profesjonalizmu i partnerstwa, które w naszym przekonaniu były podstawą dla zapewnienia efektywności i utrzymania wysokich standardów współdziałania – fundamentu skutecznej koordynacji złożonego projektu, jakim było wybudowanie Terminalu LNG. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników Systemu, reprezentujących różne kultury organizacyjne i różne cele biznesowe, którzy uwierzyli we wspólne działanie i wypełnili ostatnie lata systematyczną i profesjonalną pracą, skutecznie realizujemy główne cele koordynacji.

Krzysztof Wiśniewski Dyrektor Pionu LNG, GAZ-SYSTEM

Podział zadań w ramach poszczególnych podmiotów zaangażowanych w budowę Terminalu LNG w Świnoujściu:

GAZ-SYSTEM Polskie LNG Urząd Morski w Szczecinie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Zadania GAZ-SYSTEM:

 • przyłączenie terminalu do krajowej sieci przesyłowej (gazociąg Świnoujście-Szczecin)
 • gazociągi do przesyłu gazu
 • koordynacja inwestycji w zakresie budowy Terminalu LNG
Przewiń z powrotem do mapy obrazkowej

Zadania Polskie LNG:

 • budowa terminalu LNG
 • rurociągi do odbioru gazu skroplonego ze statków
 • zbiorniki LNG
 • instalacje do regazyfikacji
Przewiń z powrotem do mapy obrazkowej

Zadania Urzędu Morskiego w Szczecinie:

 • falochron
 • tor wodny i obrotnica
 • oznakowanie nawigacyjne
 • poszerzenie toru wodnego
 • przebudowa obecnego falochronu
Przewiń z powrotem do mapy obrazkowej

Zadania Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście:

 • stanowisko statkowe
 • infrastruktura umożliwiająca zamontowanie instalacji do przesyłu gazu i poboru wody z morza
Przewin do mapy obrazkowej

System koordynacji był rozwijany i wdrażany w ścisłej współpracy z partnerami projektu i interesariuszami. Umożliwiło to płynną synchronizację działań pomiędzy czterema projektami składowymi:

 1. Terminal LNG, w którego skład wchodzą: urządzenia do przyjmowania LNG ze statku, dwa zbiorniki o pojemności 160.000 m3 każdy oraz instalacje służące do regazyfikacji LNG wraz z urządzeniami do przekazania gazu do gazociągu łączącego terminal z krajowym systemem przesyłowym. Projekt realizuje Polskie LNG.
 2. Gazociąg przyłączeniowy (ok. 6 km) i przesyłowy (ok. 74 km) oraz infrastruktura niezbędna do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt zrealizował GAZ-SYSTEM.
 3. Projekt budowy falochronu na Morzu Bałtyckim, obejmujący w szczególności: tor podejściowy, obrotnicę oraz niezbędne prace pogłębiarskie w Świnoujściu. Projekt zrealizował Urząd Morski w Szczecinie.
 4. Projekt budowy infrastruktury portowej do rozładunku jednostek transportujących LNG obejmujący stanowisko statkowe wyposażone w urządzenia cumownicze, odbojowe i nawigacyjne, a także infrastrukturę umożliwiającą zamontowanie instalacji do przesyłu gazu i poboru wody z morza. Projekt zrealizował Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie.

W 2015 r. GAZ-SYSTEM wraz z parterami koncentrowali się na działaniach prowadzących do uzyskania stanu pełnej zdolności eksploatacyjnej terminalu. W wyniku działań koordynatora powstała definicja pojęcia Pełnej Zdolności Eksploatacyjnej (PZE) oraz stanowiąca jej uszczegółowienie lista sprawdzająca, obejmująca 258 zadań realizowanych w obszarach: operacji morskich i nabrzeża, terminalu LNG, gazociągu Świnoujście-Szczecin, administracji publicznej oraz użytkowania terminalu (obecnie użytkownikiem terminalu jest PGNiG).

Do 31 grudnia 2015 r. zrealizowano łącznie 229 z 258 zadań PZE, co stanowi 89%.

11 grudnia 2015 r. zawinął do portu zewnętrznego w Świnoujściu metanowiec LNG typu Q-flex, który dostarczył pierwszy transport około 205 tys. m³ skroplonego gazu ziemnego dla Terminalu LNG. Część dostarczonego ładunku posłużyła do celów rozruchu technologicznego Terminalu LNG w Świnoujściu – w szczególności do schłodzenia rurociągów wyładunkowych i zbiorników magazynowych LNG oraz do rozruchu technologicznego pomp niskiego ciśnienia i całej części procesowej terminalu. Pozostała część LNG (większość ładunku) została zregazyfikowana i przesłana do krajowej sieci przesyłowej i dalej do odbiorców (między innymi Zakładów Chemicznych Police).

8 lutego 2016 r. na terminalu został rozładowany drugi zbiornikowiec LNG typu Q-Flex. Część jego ładunku służyła do przeprowadzenia testów wydajnościowych, w tym tzw. prób gwarantowanych instalacji. Jednocześnie zregazyfikowane LNG jest wprowadzane do sieci i przesyłane odbiorcom. Inwestycja będzie gotowa do odbioru komercyjnych dostaw LNG w połowie 2016 r. 

Funkcjonujący Terminal LNG pozwoli na dywersyfikację dostaw gazu do Polski, umożliwi odbiór gazu ziemnego w postaci LNG praktycznie z dowolnego kierunku na świecie i dostarczenie 5 mld m³ gazu rocznie do polskiej sieci przesyłowej. W przypadku, gdy zapadnie decyzja o rozbudowie Terminalu LNG w Świnoujściu, jego przepustowość może zostać zwiększona do 7,5 mld m³, co stanowić będzie około 50 % obecnego rocznego zapotrzebowania na gaz w Polsce.

Łańcuch dostaw w Polskim LNG

Globalny obrót LNG odbywa się w cyklu zwanym łańcuchem dostaw LNG, który składa się z czterech etapów:

 1. produkcja gazu ziemnego i jego transport do terminalu skraplającego,
 2. skroplenie, magazynowanie i załadunek na środek transportu,
 3. transport do terminalu regazyfikacyjnego,
 4. regazyfikacja i wprowadzenie do systemu.