Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Rada Nadzorcza

Zgodnie ze Statutem Spółki w skład Rady Nadzorczej GAZ-SYSTEM wchodzi od 3 do 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym jeden członek wybrany spośród pracowników Spółki.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach, w tym m.in. ocena sprawozdania Zarządu z działalności firmy oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, a także opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, planu rozwoju sieci przesyłowej, rocznych planów działalności Spółki, dwuletnich planów remontowych i trzyletnich planów inwestycyjnych. Rada odbywa posiedzenia przynajmniej raz na dwa miesiące.

W 2015 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

 1. Jerzy Molak - Przewodniczący (do 31.12.2015)
 2. Sławomir Kutyła - Wiceprzewodniczący (do 31.12.2015)
 3. Włodzimierz Wolski - Sekretarz
 4. Waldemar Kamrat - Członek (do 1.10.2015)
 5. Jarosław Gniazdowski - Członek (do 31.05.2015)
 6. Piotr Mateja - Członek (do 31.12.2015)
 7. Paweł Pikus - Członek
 8. Andrzej Herman - Członek (do 31.12.2015)
 9. Władysław Kulczycki - Członek (do 31.12.2015)
 10. Elwira Gross-Gołacka - Członek (do 31.12.2015)

Obecny skład Rady Nadzorczej:

 1. Andrzej Maria Herman - Przewodniczący
 2. Wojciech Arkuszewski - Wiceprzewodniczący
 3. Włodzimierz Wolski - Sekretarz
 4. Krzysztof Ogonowski - Członek
 5. Paweł Pikus - Członek
 6. Dariusz Piotr Kocuń - Członek
 7. Mariusz Andrzej Roman - Członek