Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Przyłączenia do sieci przesyłowej

GAZ-SYSTEM zobowiązany jest do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie na zasadach równoprawnego traktowania.

Jeżeli Spółka odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej, zobowiązana jest niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia zarówno zainteresowany podmiot, jak i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, podając przyczyny odmowy.

W 2015 r.:

  • do GAZ-SYSTEM wpłynęło 50 wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej,
  • określono 31 warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, w tym dla 1 odbiorcy z branży energetycznej,
  • wolumen mocy umownej (m³n/h) wynikający z określonych warunków przyłączenia wyniósł 456 465 m³n/h, w tym dla branży energetycznej 180 000 m³n/h (dane nie obejmują warunków przyłączenia określonych dla 5 kopalń i 1 magazynu),
  • zawarto 9 umów o przyłączenie do sieci przesyłowej oraz wydano 3 odmowy określenia warunków przyłączenia do systemu przesyłowego.

W 2015 r. GAZ-SYSTEM był również w trakcie realizacji 52 umów o przyłączenie, z których 9 zrealizowano. W jednym przypadku klient wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy o przyłączenie.