Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Połączenia międzysystemowe

W 2015 r. GAZ-SYSTEM kontynuował działania mające na celu umożliwienie otwarcia Polski na nowe kierunki dostaw gazu, a w konsekwencji fizyczne zdywersyfikowanie kierunków importu gazu.

Realizowane przez GAZ-SYSTEM w 2015 r. inwestycje infrastrukturalne mają kluczowe znaczenie dla budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Europie Środkowej, a także dla podnoszenia bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu do Polski.

W 2015 r. GAZ-SYSTEM kontynuował działania mające na celu realizację projektów, którym na mocy decyzji Komisji Europejskiej z  14 października 2013 r. został przyznany status projektu wspólnego zainteresowania, tzw. PCI – Project of Common Interest. 18 listopada 2015 r. Komisja Europejska opublikowała drugą europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status PCI. Wśród projektów mających kluczowe znaczenie w integracji energetycznej po raz kolejny znalazły się strategiczne inwestycje GAZ-SYSTEM. Celem listy jest wsparcie projektów infrastrukturalnych, które mają największe znaczenie z punktu widzenia integracji rynkowej i bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM zostały poddane analizie i ocenie, a następnie uzyskały status priorytetowy w dwóch gazowych inicjatywach regionalnych:

 1. Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas):
  • połączenie międzysystemowe Polska-Czechy;
  • zachodnia nitka Korytarza Północ-Południe w Polsce;
  • połączenie międzysystemowe Polska-Słowacja;
  • wschodnia nitka Korytarza Północ-Południe w Polsce.
 2. Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP):
  • połączenie międzysystemowe Polska-Litwa;
  • gazociąg Baltic Pipe;
  • rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu.

W 2015 r. GAZ-SYSTEM kontynuował działania analityczne dotyczące projektu budowy Korytarza Północ-Południe, stanowiącego istotny element planu stworzenia jednolitego rynku gazu w regionie Europy Środkowej, który umożliwi połączenie sieci przesyłowych państw w regionie – Polski, Słowacji, Węgier oraz Czech.

Realizacja Korytarza Północ-Południe ma na celu:

Za pośrednictwem Korytarza realne będą dostawy gazu do Polski z alternatywnych kierunków niż dotychczasowe. Ponadto realizacja tego projektu umożliwi import i eksport gazu pochodzącego z Terminalu LNG. Realizacja projektów objętych koncepcją pozwoli na połączenie Terminalu LNG w Świnoujściu z Czechami oraz Słowacją. Daje to szansę na zwiększenie zdolności regazyfikacyjnych polskiego terminalu LNG z 5 do 7,5 mld m3/rok. Warto zwrócić uwagę, że realizacja koncepcji Korytarza umożliwi integrację rynków gazu w regionie, co pozwoli na jego swobodną wymianę handlową, a w konsekwencji optymalizację możliwości rynkowych (konwergencja cen gazu). W efekcie możliwy będzie rozwój polskiego hubu gazowego.

Świadczenie usługi odwróconego przepływu gazu na gazociągu jamalskim (Mallnow)

W 2015 r. GAZ-SYSTEM podpisał umowę z GASCADE Gastransport GmbH określającą warunki realizacji inwestycji polegającej na zwiększeniu zdolności technicznych w kierunku Polski do 700 000 m³/h (przesył zwrotny) dzięki budowie dodatkowego ciągu pomiarowego na stacji Mallnow. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2016 r.

Połączenie Polska-Czechy

Stronami projektu są GAZ-SYSTEM i ,NET4GAS s.r.o, czeski operator systemu przesyłowego.

W 2015 r. Spółki kontynuowały działania w zakresie prac przedinwestycyjnych, mających na celu określenie uwarunkowań prawno-regulacyjnych (rozpoczęto negocjacje w zakresie Connection Agreement), organizacyjno-technicznych (projektowanie), nakładowo-kosztowych oraz ekonomicznych możliwości realizacji planowanego połączenia. Rozpoczęto także prace w zakresie porozumienia dotyczącego transgranicznej alokacji kosztów (CBCA Agreement) zgodnie z wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki w 2014 r. decyzją o transgranicznej alokacji kosztów.

W maju 2015 r. GAZ-SYSTEM oraz NET4GAS s.r.o. podpisały umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla projektu pod nazwą „Prace przygotowawcze dla projektu połączenia międzysystemowego Polska–Czechy [Stork II] pomiędzy Libhošť (CZ)-Hať (CZ-PL)-Kędzierzyn (PL)”. Na podstawie umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe UE w kwocie 1,5 mln EUR, z czego 0,93 mln euro przypadło spółce NET4GAS, natomiast 0,59 mln euro otrzyma GAZ-SYSTEM.

Również w 2015 r. GAZ-SYSTEM wraz z NET4GAS złożył wniosek o dofinansowanie prac budowlanych dla połączenia Polska-Czechy w konkursie grantowym CEF, a Komisja Europejska pozytywnie go zaopiniowała i przyznała dofinansowanie w wysokości 62 659 000 euro (20 % kosztów prac budowlanych). Umowa o dofinansowane jest obecnie negocjowana.

Gazociąg jest w fazie projektowania, a Komisja Europejska po raz drugi przyznała mu status wspólnego zainteresowania PCI.

Połączenie Polska-Słowacja

Stronami projektu są GAZ-SYSTEM i eustream a.s., słowacki operator systemu przesyłowego.

W 2015 r. spółki kontynuowały działania w zakresie prac inwestycyjnych, mających na celu określenie uwarunkowań prawno-regulacyjnych, organizacyjno-technicznych, nakładowo-kosztowych oraz ekonomicznych (opracowano Biznes Plan, CBA oraz CBCA), możliwości realizacji tego połączenia. Operatorzy podpisali także aneks do Cooperation Agreement w zakresie wspólnego prowadzenia prac przygotowawczych dla projektu Polska-Słowacja.

Gazociąg jest w fazie projektowania. W maju 2015 r. GAZ-SYSTEM oraz eustream, a.s. podpisały umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla projektu pod nazwą „Badania przygotowawcze i prace inżynieryjne dla projektu połączenia gazowego Polska–Słowacja”. Na podstawie umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe UE w kwocie 4,6 mln euro w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Z całkowitej kwoty spółce eustream a.s przyznano 2,33 mln euro, natomiast GAZ-SYSTEM otrzyma 2,26 mln euro.

W październiku 2015 r. obie spółki złożyły wniosek o dofinansowanie prac budowalnych w ramach drugiej rundy konkursu grantowego CEF. Projekt połączenia Polska-Słowacja ponownie otrzymał status PCI.

Połączenie Polska-Litwa

Stronami projektu są GAZ-SYSTEM i AB Amber Grid, litewski operator systemu przesyłowego.

Projekt interkonektora gazowego Polska-Litwa zakłada budowę nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy.

Połączenie umożliwi pełną integrację krajów bałtyckich z rynkiem gazu Unii Europejskiej, przez co zapewni im dostęp do szeregu możliwości dostaw gazu oferowanych na rozwiniętych rynkach gazu zachodniej Europy. Połączenie zapewni również dostęp do globalnego rynku LNG dla krajów bałtyckich poprzez Terminal LNG w Świnoujściu.

W 2015 r. spółki kontynuowały działania w zakresie prac inwestycyjnych mających na celu określenie uwarunkowań prawno-regulacyjnych, organizacyjno-technicznych, nakładowo-kosztowych oraz ekonomicznych możliwości realizacji połączenia Polska-Litwa. Gazociąg jest obecnie w fazie projektowania.

W maju 2015 r. GAZ-SYSTEM oraz AB Amber Grid podpisały umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla zadania „Prace przygotowawcze do realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa do uzyskania pozwolenia na budowę”. Na podstawie umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe UE w kwocie 10,6 mln euro, w ramach instrumentu Connecting Europe Facility. Z całkowitej kwoty spółka AB Amber Grid otrzyma 2,5 miliona euro, natomiast GAZ-SYSTEM uzyska dofinansowanie na poziomie 8,1 mln euro.

Umowa na dofinansowanie prac budowalnych z instrumentu finansowego CEF została podpisana w październiku 2015 r. Z całkowitej kwoty dofinansowania spółce AB Amber Grid przypadnie maksymalnie 55 mln euro, natomiast GAZ-SYSTEM otrzyma maksymalnie 240,3 mln euro. Projekt połączenia Polska-Litwa ponownie otrzymał status PCI.

W 2015 r. rozpoczęły się również prace nad umową w zakresie decyzji o transgranicznej alokacji kosztów (Decyzja CBCA/Inter-TSOs Agreement, umowa czterostronna planowana do zawarcia pomiędzy operatorami systemów przesyłowych z Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii), a także Connection Agreement (umowa w zakresie uzgodnień technicznych dotyczących realizacji projektu, w tym decyzja inwestycyjna).

Połączenie Polska-Ukraina

Stronami projektu są GAZ-SYSTEM i PJSC Ukrtransgaz, ukraiński operator systemu przesyłowego.

W 2015 r. spółki kontynuowały współpracę w zakresie oceny realnego potencjału zainteresowania przesyłaniem gazu z Polski oraz potrzeb rozbudowy i modernizacji systemów przesyłowych obu operatorów. Zakończono prace nad studium wykonalności połączenia Polska-Ukraina oraz uzgodniono niezbędny zakres inwestycji, a także plan dalszych działań.

Połączenie Polska-Dania

Stronami projektu są GAZ-SYSTEM i energinet.dk, duński operator systemu przesyłowego.

Projekt połączenia gazowego Polska-Dania (Baltic Pipe) zakłada budowę nowego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Danii. Połączenie to jest elementem koncepcji rozwoju infrastruktury umożliwiającej przesył gazu ze złóż norweskich (NCS) do krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski, oraz regionu Bałtyckiego.

W 2015 r. GAZ-SYSTEM kontynuował działania w zakresie prac inwestycyjnych mających na celu określenie uwarunkowań prawno-regulacyjnych, organizacyjno-technicznych, nakładowo-kosztowych oraz ekonomicznych możliwości realizacji połączenia Polska-Dania, a także prowadził prace analityczne mające na celu sformułowanie rekomendacji odnośnie optymalnego wariantu realizacji budowy gazociągu Baltic Pipe w ramach planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP).

W kwietniu 2015 r. spółki złożyły wniosek o dofinansowanie prac studialnych (Studium Wykonalności Polska-Dania) w ramach programu „Łącząc Europę”, który został pozytywnie zaopiniowany. Komisja Europejska w lipcu 2015 r. przyznała dla projektu całkowitą wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 400 000 euro (50 % dofinansowania działań).

W listopadzie 2015 r. GAZ-SYSTEM i energinet.dk podpisały porozumienie o współpracy (Cooperation Agreement) w zakresie projektu budowy Gazociągu Bałtyckiego obejmującego budowę gazociągu podmorskiego łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Danii i Polski.

Projekt połączenia Polska-Dania ponownie znalazł się na liście projektów o statusie PCI.