Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Realizacja zadań w obszarze badawczo-rozwojowym

Realizacja zadań w obszarze badawczo-rozwojowym

W 2015 r. Spółka realizowała szereg projektów badawczo-rozwojowych (B&R) mających na celu zapewnienie bezpiecznego transportu gazu ziemnego przy zapewnieniu dbałości o środowisko naturalne, przy współpracy zewnętrznych laboratoriów, instytutów naukowo-badawczych i środowisk akademickich.

Wynikiem tych projektów jest:

Realizowane projekty dotyczyły również dokładności rozliczeń przesyłanej energii, zwiększenia możliwości przesyłania danych w Spółce poprzez budowę szkieletowej sieci światłowodowej oraz monitorowania gazociągów, w tym w obszarach szkód górniczych.

Działający w GAZ-SYSTEM Zespół ds. B&R, w skład którego wchodzą przedstawiciele ze wszystkich Oddziałów oraz Centrali, na bieżąco opiniuje projekty prac badawczo-rozwojowych, wskazuje problemy techniczne wymagające rozwiązania oraz ocenia wyniki realizowanych prac.

Smart grid

Smart grid rozumiany jest jako konwergencja i współdziałanie sieci elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych i powinien być realizowany w dwóch wymiarach:

W wymiarze wirtualnym zakłada się optymalizację kosztów i spełnienie wymagań stawianych przez politykę klimatyczną (3x20), poprzez rozwój narzędzi analityczno-prognostyczno-sterujących, których zadaniem będzie bieżąca optymalizacja pracy gazowego systemu przesyłowego, jego współdziałania z sieciami elektroenergetycznymi oraz pełne wykorzystanie rosnącej roli gazu i pozostałych gazowych paliw alternatywnych w analizowanym miksie energetycznym. Pozwoli to na wykorzystanie zalet płynących z zastosowania paliw gazowych, jako „zielonych" paliw, zasilających wysokoelastyczne szczytowe i interwencyjne źródła generacyjne. Pozwoli to także na zapewnienie elastyczności reakcji (tzw. flexible response) poprzez wykorzystanie narzędzi DSM (Demand Side Management) i DSR (Demand Side Response).

Realizacja koncepcji Smart grid w wymiarze infrastrukturalnym zakłada wykorzystanie potencjału magazynującego gazowej infrastruktury przesyłowej, w której skład powinny wchodzić nie tylko gazociągi, ale także instalacje pozwalające na magazynowanie gazu i energii w postaci gazowej. Pozwoli to na pełne wykorzystanie potencjału sieci przesyłowej i właściwości gazu ziemnego.

GAZ-SYSTEM nie pełni funkcji operatora systemu magazynowania gazu, jednak działalność związana z magazynowaniem jest jednym z projektów strategicznych Spółki. GAZ-SYSTEM podejmuje działania przygotowawcze, poprzedzające inwestycje strategiczne, umożliwiające kompleksowe rozszerzenie działalności Spółki o usługi okołoprzesyłowe związane nie tylko z gazem ziemnym, ale uwzględniające możliwość magazynowania energii z OZE w postaci wodoru cząsteczkowego. Jednym z projektów, który wpisuje się w koncepcję Smart grid jest budowa podziemnego magazynu gazu.

Wszelkie aspekty związane z implementacją koncepcji Smart grid przedstawione zostały w „Długoterminowej Mapie Drogowej wdrożenia koncepcji Smart grid w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM”.