Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

O raporcie

Zintegrowany Raport Roczny Grupy GAZ-SYSTEM jest pierwszym raportem prezentującym wyniki finansowe i pozafinansowe uwzględniające również działalność spółki zależnej Polskie LNG.

Jest to również pierwszy raport opracowany w oparciu o Wytyczne Global Reporting Initiative GRI G4 na poziomie podstawowym „Core”. Przygotowując raport, uwzględniono również suplement sektorowy do Wytycznych GRI: „Oil & Gas Sector Supplement”.

Grupa raportuje w cyklu rocznym, a dane zawarte w raporcie dotyczą działalności Grupy GAZ-SYSTEM w 2015 r. Poprzedni Zintegrowany Raport Roczny GAZ-SYSTEM „Inwestujemy w bezpieczeństwo” został opublikowany w czerwcu 2015 r. 

Punktem wyjścia do procesu definiowania zawartości i treści raportu było wskazanie tematów istotnych z punktu widzenia wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia Grupy. Zaprezentowane dane przedstawione w raporcie zgromadzone zostały w sposób rzetelny, który gwarantuje profesjonalnie przygotowany system gromadzenia danych wdrożony w organizacji.

Zewnętrzna weryfikacja

Zintegrowany raport roczny został poddany zewnętrznej weryfikacji w zakresie danych pozafinansowych przez niezależny organ poświadczający, tj. przez KPMG Advisory Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Badanie, wykonane przez KPMG, zostało przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami obowiązującymi w tym zakresie, przy wykorzystaniu International Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000), czyli Międzynarodowego Standardu Realizacji Usług Poświadczających („usługi poświadczające inne niż rewizja finansowa lub przegląd historycznych informacji finansowych”), ustanowionego przez Międzynarodową Federację Księgowych (International Federation of Accountants, IFAC). Finalna wersja raportu została również przesłana do Global Reporting Initiative w celu potwierdzenia prawidłowości zawartych w raporcie danych poprzez uzyskanie Materiality Disclosure Service.

Przygotowując raport zgodnie z Wytycznymi GRI na poziomie „core”, organizacja koncentrowała się na kluczowych tematach oraz włączyła do raportu analizę podejścia do zarządzania w poszczególnych obszarach.

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w powstanie zintegrowanego raportu rocznego Grupy GAZ-SYSTEM.