Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Nasze usługi

Świadczone usługi

Podstawową usługą świadczoną przez GAZ-SYSTEM jest usługa przesyłania paliwa gazowego siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu dostarczenia gazu do sieci dystrybucyjnej oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Usługa przesyłania realizowana jest na podstawie umów przesyłowych zawartych pomiędzy GAZ-SYSTEM a użytkownikami systemu.

W ramach realizacji umów Spółka świadczy długoterminowe i krótkoterminowe usługi przesyłania paliwa gazowego. Podstawowym okresem świadczenia usługi przesyłania jest rok gazowy, w ramach którego przepustowość (moc umowna) udostępniana jest w jednakowej ilości na wszystkie godziny w danym roku gazowym. Usługi krótkoterminowe świadczone są w okresach kwartalnych, miesięcznych, jednodniowych i śróddziennych.

W przypadku braku możliwości świadczenia usługi na warunkach ciągłych, GAZ-SYSTEM może w fizycznych punktach wejścia i wyjścia udostępnić przepustowość na zasadach przerywanych.

W 2015 r. GAZ-SYSTEM świadczył usługę przesyłania paliwa gazowego w krajowym systemie przesyłowym na podstawie 131 umów przesyłowych, w tym 23 Międzyoperatorskich Umów Przesyłowych (MUP).

GAZ-SYSTEM, jako operator systemu przesyłowego gazowego na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociągu Jamał-Europa, świadczył również usługi przesyłania paliwa gazowego w zakresie przydzielonej przepustowości i zdolności, w ramach zawartych 46 umów przesyłowych.

Spółka świadczyła także usługę nawaniania paliwa gazowego dla 2 klientów w 2 punktach.

Zużycie gazu według branż w 2015 r. 

Tabela: Zużycie gazu według branż w 2015 r.
Branża Zużycie [MWh]
chemiczna 28 878 258 519
paliwowa 10 995 274 352
energetyczna 6 370 669 767
metarulgiczna 3 714 258 826
przemysł mineralny 2 224 026 567
przemysł energetyczny 0