Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Matryca istotności

Grupa angażuje interesariuszy również w proces przygotowywania zintegrowanego raportu rocznego poprzez wspólne określenie kwestii, które powinny zostać zaraportowane.

W tym celu poproszono klientów (73 firmy), biorące udział w badaniu satysfakcji klienta, o określenie, jakich informacji oczekują w publikacjach firmowych. Uzyskane wskazania skonfrontowano z oczekiwaniami pracowników. W efekcie wskazano najważniejsze kwestie dla interesariuszy:

  1. Realizacja celów strategicznych
  2. Wyniki finansowe
  3. Udział organizacji w tworzeniu nowych regulacji
  4. Prowadzone i planowane inwestycje
  5. Możliwości przesyłowe sieci oraz jakość infrastruktury przesyłowej
  6. Model biznesowy
  7. Współpraca z operatorami przesyłowymi w innych krajach
  8. Relacje z klientami
  9. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
  10. Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania
Istotność kwestii dla interesariuszy
Kwestia
3 Zdecydowanie powinna być w raporcie rocznym
2 Raczej powinna być w raporcie rocznym
1 Raczej nie powinna być w raporcie rocznym
0 Nie wiem, trudno powiedzieć
Średnia

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe 64% 22% 1% 22% 2,38
Udział formy w tworzeniu nowych regulacji 51% 30% 7% 12% 2,19
Zasady wyboru partnerów biznesowych 29% 41% 8% 22% 1,77
Uczestnictwo w organizacjach branżowych 19% 40% 19% 22% 1,56
Wpływ prowadzonych inwestycji na budżety jednostek samorządu terytorialnego 15% 27% 25% 33% 1,25

Prowadzenie działalności biznesowej

Prowadzone i planowane inwestycje 80% 12% 0% 8% 2,63
Możliwości przesyłowe sieci 75% 15% 1% 8% 2,58
Jakość stanu infrastruktury 71% 18% 3% 8% 2,48
Współpraca z operatorami systemów przesyłowych w innych krajach 66% 22% 1% 11% 2,42
Relacja z Urzędem Regulacji Energetyki 62% 25% 1% 12% 2,36
Proces tworzenia i składniki taryfy 58% 22% 11% 10% 2,26
Relacje z klientami 56% 29% 1% 14% 2,27
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 51% 33% 4% 12% 2,22
Innowacje techniczne 47% 40% 3% 11% 2,22
Przejrzystość działań biznesowych 47% 29% 8% 16% 2,05
Działania zapobiegające awariom 43% 47% 3% 8% 2,23
Wymogi techniczne w zakresie prowadzenia działalności biznesowej 38% 33% 15% 14% 1,96
Relacje z właścicielem 32% 33% 15% 21% 1,75
Warunki współpracy i nadzór nad podwykonawcami 22% 34% 23% 21% 1,58

Miejsce pracy

Bezpieczne warunki pracy 32% 23% 26% 19% 1,67
Informacje podstawowe dotyczące zatrudnienia w firmie (liczby pracowników, itd.) 26% 38% 22% 14% 1,84
Kwalifikacje kadry pracowniczej 25% 47% 16% 12% 1,84
Rozwój pracowników 21% 26% 32% 22% 1,45
Kształcenie przyszłej kadry 18% 34% 32% 16% 1,53
Rozumienie i kierowanie się zasadami postępowania obowiązującymi w firmie 18% 42% 27% 12% 1,66
Równe szanse w miejscu pracy 18% 33% 29% 21% 1,48
Zarządzanie wiedzą w organizacji 15% 36% 27% 22% 1,44
Wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe 14% 29% 34% 23% 1,33
Dialog z pracownikami 10% 33% 23% 34% 1,29
Relacje ze związkami zawodowymi 7% 25% 29% 40% 1,10

Środowisko naturalne

Postrzeganie prawa w zakresie ochrony środowiska 30% 27% 27% 15% 1,73
Wykorzystanie przyjaznych dla środowiska technologii 26% 38% 22% 14% 1,77
Ochrona roślinności, zwierząt i krajobrazu na terenach inwestycyjnych 19% 25% 34% 22% 1,41
Gospodarka wodno-ściekowa 19% 25% 37% 19% 1,25
Monitorowanie wpływu działalności firmy na środowisko 18% 36% 30% 16% 1,55
Emisja hałasu 12% 29% 36% 23% 1,3
Gospodarka odpadami 12% 25% 25% 38% 1,44

Społeczność lokalna

Komunikacja długoterminowych planów inwestycyjnych 42% 37% 10% 11% 2,11
Relacje z samorządami lokalnymi 23% 29% 26% 22% 1,53
Informacje na temat działań prowadzonych na rzecz społeczności lokalnych 21% 30% 29% 21% 1,51
Prowadzenie kominukacji ze społecznościami lokalnymi 19% 29% 32% 21% 1,47
Zasady współpracy z właścicielami gruntów w miejscach prowadzenia inwestycji 21% 29% 30% 21% 1,49