Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

List Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej

List Prezesa Zarządu

Zdjęcie Tomasza Stępienia Zdjęcie Tomasza Stępienia

Szanowni Państwo,

za nami kolejny pracowity rok związany z rozwojem GAZ-SYSTEM. Jest to niezwykle ważny etap dla funkcjonowania naszej Spółki, ponieważ w 2015 r. powołany został Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Jego nadzór pozwoli na zwiększenie efektywności działania naszej organizacji oraz na jeszcze bardziej dynamiczną realizację strategicznych celów stojących przed Spółką.

W ubiegłym roku zakończyliśmy wdrażanie programu inwestycyjnego 2009-2015, który obejmował budowę terminalu LNG w Świnoujściu oraz ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych, zlokalizowanych przede wszystkim w północno-zachodniej Polsce. Oddanie do eksploatacji terminalu LNG zapewnia polskim odbiorcom dostęp do globalnego rynku LNG, a tym samym wpływa na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce. Terminal LNG, oprócz niezależności w zakresie wyboru dostawcy gazu, otwiera również przed GAZ-SYSTEM nowe możliwości biznesowe. Dlatego stale monitorujemy dynamicznie rozwijający się rynek LNG w Europie i na świecie. Naszą ambicją jest, aby w maksymalny sposób wykorzystać możliwości oferowane na globalnym rynku LNG.

GAZ-SYSTEM kontynuował w zeszłym roku prace w obszarze regulacyjnym prowadzące do podniesienia liberalizacji i zwiększenia konkurencyjności polskiego rynku gazu ziemnego. Do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Systemu Gazociągów Tranzytowych (IRiESP SGT) wprowadzono szereg modyfikacji wynikających ze zmieniających się wymogów prawa, w tym przede wszystkim związanych z implementacją zapisów rozporządzeń UE, które ustanawiają europejskie kodeksy sieci. Zmiany, które zostały wprowadzone do obu IRiESP, bazowały również na doświadczeniach zebranych w trakcie stosowania poprzednich wersji Instrukcji, a także na sugestiach przekazywanych przez użytkowników systemu przesyłowego w ramach konsultacji przeprowadzonych przez Spółkę.

Biorąc pod uwagę konieczność podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak również ze względu na umacnianie pozycji Spółki na europejskim rynku gazu ziemnego, kluczowa jest intensyfikacja prac na rzecz dalszej rozbudowy infrastruktury gazu ziemnego w Polsce oraz zwiększenia jej roli tranzytowej w regionie. Nowa strategia GAZ-SYSTEM na najbliższe 10 lat będzie pełniła zasadniczą rolę w tym procesie. Zaktualizowana strategia jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na europejskim rynku gazu ziemnego oraz na oczekiwania klientów, dla których większe możliwości pozyskania gazu ziemnego z alternatywnych kierunków i na atrakcyjnych warunkach cenowych stanowią szansę na poprawienie konkurencyjności i dalszy rozwój.

W perspektywie 2025 roku Spółka będzie koncentrować swoje działania na inwestycjach, które pozwolą maksymalnie wykorzystać przepustowości polskiej sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz zwiększyć techniczne możliwości do transportu gazu z różnych źródeł i kierunków, w tym przede wszystkim LNG i ze źródeł norweskich. Ponadto kontynuowane będą działania dotyczące rozbudowy połączeń międzysystemowych z państwami ościennymi, takimi jak Czechy, Litwa, Słowacja i Ukraina. W wyniku realizacji tych zadań inwestycyjnych planowana jest budowa do 2025 roku ponad 2000 km nowych gazociągów, które będą stanowiły główną oś Korytarza Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej.

Niniejsze działania wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Polski do poziomu, o jakim kilka lat temu nie mogliśmy nawet pomyśleć, a jednocześnie będą stanowić nasz wkład w rozwój europejskiego rynku gazu ziemnego. Nasze strategiczne działania będą koncentrować się na takim skomponowaniu wszystkich inwestycji, żeby zapewnić Polsce nie tylko niezależność energetyczną i wolność w podejmowaniu decyzji o kierunkach importowych surowca, lecz również by wykorzystać nasze położenie w Europie i czerpać z tego korzyści biznesowe.

Warto podkreślić, że wszystkie projekty GAZ-SYSTEM o silnym oddziaływaniu międzysystemowym otrzymały 19 listopada 2015 r. status PCI, czyli „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”) w Unii Europejskiej. Stanowi to potwierdzenie spójności planów inwestycyjnych GAZ-SYSTEM ze strategicznymi celami polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz wysokiej wartości dodanej tych projektów z perspektywy budowy konkurencyjnych rynków gazu ziemnego w regionie bałtyckim i środkowoeuropejskim. Przyznanie po raz drugi statusu PCI dla projektów GAZ-SYSTEM umożliwia również podejmowanie dalszych działań w celu pozyskania finansowania na realizację tych inwestycji ze środków pochodzących z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility).

Podsumowując, należy stwierdzić, że jako Spółka zarządzająca kluczową infrastrukturą przesyłową oraz terminalem LNG mamy doskonałe warunki, by dążyć do stworzenia w Polsce hubu gazowego, czyli miejsca, w którym zbiegają się gazowe połączenia z różnych kierunków i możliwe jest zawieranie kontraktów przez podmioty działające na wolnorynkowych zasadach. Rozwój hubu gazowego daje GAZ-SYSTEM możliwość aktywnego kreowania rynku i stymulowania obniżki cen gazu dostarczanego do polskich odbiorców, a także wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne w sytuacjach niedoboru surowca.

Działania te nie byłyby możliwe bez zaangażowania i ogromnego wkładu pracy wyspecjalizowanej kadry naszej Spółki, dlatego chciałbym podziękować wszystkim, którzy współtworzą projekty tak ważne dla liberalizacji i zwiększenia bezpieczeństwa rynku gazu w Polsce. Mam nadzieję, że Wasz profesjonalizm, otwartość i praca zespołowa pozwolą nam na osiągnięcie sukcesu w realizacji kolejnych inwestycji ważnych dla polskiej gospodarki.

Zapraszam do lektury naszego zintegrowanego raportu rocznego.

Tomasz Stępień Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zdjęcie Andrzeja Mari Hermana Zdjęcie Andrzeja Mari Hermana

Szanowni Państwo,

głównym celem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM w 2015 r. była realizacja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zachowanie ciągłości transportu gazu ziemnego.

Ten cel udało się osiągnąć dzięki zakończeniu dużych projektów inwestycyjnych, takich jak budowa 1283 km nowych gazociągów przesyłowych oraz uruchomienie terminalu LNG. Inwestycje te pozwoliły na poprawę elastyczności przesyłu gazu w Polsce, a także przyczyniły się do liberalizacji polskiego rynku gazu. Dla GAZ-SYSTEM otworzyły się nowe obszary biznesowe i poszerzyło się grono klientów. Zrealizowana rozbudowa krajowego systemu przesyłowego wraz z połączeniami transgranicznymi i usługą rewersów na gazociągu jamalskim, znacząco poprawiły techniczne zdolności Polski w zakresie importu gazu do Polski z krajów Unii Europejskiej.

Skuteczna realizacja programu inwestycyjnego wymagała optymalnego zorganizowania finansowania. Spółce udało się osiągnąć pozycję jednego z największych beneficjentów środków unijnych w Polsce w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Teraz przed Spółką kolejne wyzwania - budowa 2000 km gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski w ramach gazowego Korytarza Północ-Południe, analiza połączeń z Danią i Ukrainą, a tym samym zwiększenie funkcji tranzytowej w regionie.

Składam podziękowania za pracę Zarządowi i wszystkim pracownikom Spółki, którzy 2015 r. przyczynili się do osiągnięcia przez firmę bardzo dobrych wyników finansowych oraz jej znaczącej pozycji w gospodarce polskiej i europejskiej. Dziękuję także za profesjonalizm i zaangażowanie, które przyczyniają się do rozwoju Spółki, wzrostu jej wartości i podnoszenia jakości świadczonych usług.

Mam nadzieję, że rzetelne wypełnianie przez GAZ-SYSTEM obowiązków w kolejnym roku zapewni sprawne funkcjonowanie krajowego systemu przesyłowego, a tym samym bezpieczeństwo dostaw gazu i zadowolenie klientów.

Andrzej Maria Herman Przewodniczący Rady Nadzorczej GAZ-SYSTEM