Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Indeks GRI

Tabela: Indeks GRI - Wskaźniki ogólne obowiązkowe
Wskaźnik Opis wskaźnika
STRATEGIA I ANALIZA
G4-1 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.
G4-2 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans.
PROFIL ORGANIZACYJNY
G4-3 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Nazwa organizacji.
G4-4 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Główne marki, produkty i/lub usługi.
G4-5 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Lokalizacja siedziby głównej.
G4-6 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Liczba krajów, w których organizacja prowadzi operacje oraz nazwy tych krajów gdzie organizacja prowadzi istotne działania lub które są szczególnie istotne w kontekście kwestii zrównoważonego rozwoju poruszanych w raporcie.

G4-7
Kim jesteśmy odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

G4-7
Strona główna odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie
Forma własności i struktura prawna organizacji.
G4-8 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.

G4-9
Strona główna odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

G4-9
Strona główna odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

G4-9
Strona główna odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

Skala działalności organizacji.
G4-10 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i w podziale na płeć.
G4-11 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi.
G4-12 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Charakterystyka łańcucha dostaw organizacji.

G4-13
Kim jesteśmy odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

G4-13
Terminal LNG i łańcuch dostaw odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha dostaw.
G4-14 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.
G4-15 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.
G4-16 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych//międzynarodowych organizacjach rzeczniczych.
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC
G4-17 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture z wyjaśnieniem, które z nich nie są objęte raportem.
G4-18 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie
  • Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych Aspektów.
  • Stosowanie zasad definiowania zawartości raportu.
G4-19 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu.
G4-20 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Granice wyznaczone dla każdego z istotnych Aspektów wewnątrz organizacji.
G4-21 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Granice wyznaczone dla każdego z istotnych Aspektów na zewnątrz organizacji.
G4-22 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia.
G4-23 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu oraz granic Aspektów.
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
G4-24 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.
G4-25 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy.

G4-26
Nasi interesariusze odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

G4-26
Dialog ze społecznością lokalną odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania.

G4-27
Nasi interesariusze odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

G4-27
Współpraca z dostawcami odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

G4-27
Matryca istotności odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze wskazaniem grup interesariuszy, które zgłosiły poszczególne kwestie i problemy.
PROFIL RAPORTU
G4-28 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Okres raportowania.
G4-29 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Data publikacji ostatniego raportu.
G4-30 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Cykl raportowania.
G4-31 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Osoba kontaktowa.

G4-32
Indeks GRI odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

G4-32
Weryfikacja zewnętrzna odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

  • Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizację.
  • Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie.
  • Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej (jeśli taka weryfikacja miała miejsce).

G4-33
Struktura organizacyjna odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

G4-33
Weryfikacja zewnętrzna odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.
ŁAD ORGANIZACYJNY

G4-34
Struktura organizacyjna odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

G4-34
Zarząd odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
G4-42 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Rola najwyższego organu nadzoru oraz wyższej kadry zarządzającej w rozwoju, zatwierdzaniu i uaktualnianiu celów organizacji, oświadczeń na temat wartości i misji organizacji, strategii, polityk i celów związanych z wpływami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi.
ETYKA
G4-56 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w kodeksach postępowania i kodeksach etycznych.
Tabela: Indeks GRI - Wskaźniki szczegółowe - od wyboru przez organizację
Aspekt Wskaźnik Opis wskaźnika
KATEGORIA: WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
Wyniki ekonomiczne G4-EC1 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona.
Pośredni wpływ ekonomiczny G4-EC7 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa.
KATEGORIA: WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
Energia G4-EN3 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii.
Woda G4-EN8 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Łączny pobór wody według źródła.
Bioróżnorodność G4-EN11 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów.
G4-EN14 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem.
G4-DMA odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Podejście do zarządzania aspektem „Bioróżnorodność”.
Emisje G4-EN15 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych.
G4-EN16 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych.
G4-EN21 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.
Ścieki i odpady G4-EN22 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.
G4-EN23 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem.
Ogólny G4-EN31 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu.
G4-DMA odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Podejście do zarządzania środowiskiem
KATEGORIA: WSKAŹNIKI SPOŁECZNE
Praktyki zatrudnienia i godna praca
Zatrudnienie G4-DMA odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”.
Bezpieczeństwo i higiena pracy G4-LA5 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.
G4-LA6 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów.
G4-LA8 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi.
G4-DMA odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Podejście do zarządzania aspektem „Bezpieczeństwo i higiena pracy”
Wpływ na społeczeństwo
Społeczność lokalna G4-SO1 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Odsetek prowadzonych operacji mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności, ocena wpływu tych działań i programy rozwojowe.
G4-DMA odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Podejście do zarządzania aspektem „Społeczność lokalna”.
Odpowiedzialność za produkt
Oznakowanie produktów i usług G4-PR3 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym.
G4-PR5 odsyła do odpowiedniego miejsca w raporcie Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.