Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Dobre praktyki z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim

Program Zarządzania Talentami

Ma za zadanie wspierać osiąganie celów strategicznych Spółki, a także promować postawy otwartości na zmiany i zaangażowania wśród pracowników. Cele programu to zatrzymanie i rozwój kluczowej wiedzy w Spółce, jej systematyczny transfer, a także budowanie kultury organizacyjnej opartej o wymianę wiedzy, w duchu poszanowania dialogu międzypokoleniowego.

GAZ-SYSTEM musi zmierzyć się z podnoszeniem średniej wieku grupy kluczowych ekspertów, szczególnie w obszarach technicznych. W związku z tym duża część wiedzy nie zostaje ujawniona, gdyż pracownicy nie chcą, bądź nie potrafią się nią dzielić.

W Spółce funkcjonują ze sobą pracownicy w różnym wieku, o różnych potrzebach i oczekiwaniach, dlatego podejmowane są zadania wpływające na tworzenie kultury pracy opartej na wielopokoleniowej organizacji oraz konstruktywnym dialogu.

Program dedykowany jest pracownikom zatrudnionym na stanowiskach poniżej poziomu dyrektora. Program ma charakter elitarny – poszukiwane były osoby o najwyższym potencjale, zaś wyselekcjonowana grupa Talentów liczy 17 pracowników (co stanowi mniej niż 1% pracowników Spółki). Koncepcja Programu Zarządzania Talentami realizuje ideę rozwoju pracowników zgodną z modelem 70-20-10, gdzie 70% czasu to rozwój przez doświadczenie i praktykę, 20% - rozwój przez współpracę z otoczeniem, a 10% - rozwój przez tradycyjne szkolenia.

Aktywności rozwojowe w ramach Programu Zarządzania Talentami są aktywnościami dodatkowymi od zadań wykonywanych w ramach zakresu obowiązków i pracownik nie pobiera z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Program zakładał profesjonalne przygotowanie menedżerów (bądź innych pracowników) pełniących rolę opiekunów Talentów do tego, aby świadomie i odpowiedzialnie wspierali podopiecznych w zdefiniowaniu celów rozwojowych i określeniu sposobu ich realizowania.

Korzyści wynikające z wdrożenia Programu to zapewnienie sukcesorów w GAZ-SYSTEM w długofalowej perspektywie działania oraz promowanie postaw otwartości na zmiany i zaangażowania wśród pracowników GAZ-SYSTEM.

Akademia GAZ-SYSTEM

Głównym celem projektu jest wspieranie procesu budowania kultury korporacyjnej promującej współpracę i chęć dzielenia się wiedzą. Podstawowymi zasadami programu są dobrowolne zaangażowanie i elastyczność. Uczestnicy programu mają aktywny wpływ na jego kształt, a w trakcie wdrażania projektu istnieje możliwość zgłaszania nowych tematów i inicjatyw. Prelegentami Akademii mogą zostać pracownicy wszystkich szczebli i komórek organizacyjnych. Dodatkową korzyścią jest możliwość konsultacji przygotowanej prezentacji ze specjalistą od wystąpień publicznych.

W 2015 r. zorganizowano trzy cykle wykładów i paneli dyskusyjnych (pierwszy w Centrali, kolejne w Oddziałach Spółki). Wykłady i dyskusje przygotowane były przez pracowników dla pozostałych osób zatrudnionych w Spółce. Miały zróżnicowaną tematykę z zakresu gazownictwa, rynku gazu w kraju i UE, a także projektów prowadzonych w Spółce.

Wykłady były transmitowane online w intranecie. Dodatkowo podsumowaniem każdego cyklu był krótki reportaż filmowy dokumentujący wydarzenie. Przy okazji wykładów opracowano i publikowano w intranecie quizy zawierające pytania dotyczące tematów związanych z działalnością Spółki i wykładami Akademii.

Wdrożenie programu daje wymierne korzyści, do których zaliczyć można:

Świadczenia socjalne i emerytalne

Podstawowe rozwiązania ułatwiające pracownikom podjęcie decyzji o ewentualnym zakończeniu kariery zawodowej i przejściu na emeryturę zawarte są w obowiązujących regulacjach, z których najważniejszą jest Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Zgodnie z jego zapisami, pracownikowi, który pracował w Spółce co najmniej 15 lat i obecnie chciałby przejść na emeryturę lub świadczenie przedemerytalne, przysługuje wyższa niż wynikająca z Kodeksu Pracy odprawa pieniężna. Ponadto pracownikowi, który zdecyduje się na przejście na emeryturę mimo zbliżającego się terminu nagrody jubileuszowej (mniej niż 12 miesięcy), nagroda ta nie przepada. Jest ona wypłacana w dniu rozwiązania stosunku pracy. Do dnia rozwiązania umowy o pracę pracownik ma prawo korzystać z wszelkich dostępnych w Spółce form kształcenia, mimo iż nabytą lub utrwaloną wiedzę spożytkuje w dowolny sposób już po ustaniu stosunku pracy.