Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury

Współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT)

W 2015 r. uzgodniono z UDT wytyczne określające stosowanie jednolitego trybu i zasad postępowania w zakresie wymagań dotyczących: dokumentacji (w tym w szczególności instrukcji eksploatacji gazociągów przesyłowych podlegających dozorowi technicznemu) oraz formy i zakresu sprawowania dozoru technicznego nad gazociągami przesyłowymi na etapie ich eksploatacji, przy uwzględnieniu czynności i częstotliwości wykonywania dozoru technicznego. Podpisano również porozumienie o współpracy w celu podnoszenia bezpieczeństwa technicznego infrastruktury przesyłowej.

Certyfikacja prac montażowo-spawalniczych

GAZ-SYSTEM Oddział w Poznaniu wdrożył i uzyskał certyfikat na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 2: Pełne wymagania jakości”. Jednocześnie w ramach rozszerzenia dotychczasowego certyfikatu zgodnego z normą ISO 9001:2008, uzyskał certyfikat w zakresie wykonywania prac montażowo-spawalniczych na sieci gazowej. Rozpoczęto również działania, mające na celu uzyskanie wymienionych certyfikatów przez pozostałe Oddziały Spółki.

Optymalizacja zakupu energii

W ramach kontynuacji projektu optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej GAZ-SYSTEM po raz kolejny przeprowadził przetarg dotyczący centralnego zakupu energii elektrycznej na okres 12 miesięcy dla ok. 1300 punktów poboru energii elektrycznej, w tym dla tłoczni gazu, stacji gazowych, stacji ochrony antykorozyjnej, obiektów administracyjnych, obiektów pomocniczych i innych. Efektem jest uzyskanie niższej oraz niezależnej od dotychczasowych taryf ceny zakupu energii elektrycznej.

Szkolenie dotyczące czynności eksploatacyjnych na gazociągach wysokiego ciśnieni

Szkolenia dla Wojewódzkich i Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Straży Pożarnej z województw zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Celem szkoleń było przybliżenie tematyki bezpieczeństwa eksploatacji gazociągów wysokiego ciśnienia, budowy sieci przesyłowej i obiektów z nią związanych. Podczas spotkania przedstawiono informacje oraz dokumentację zdjęciową typowych usterek sieci przesyłowej, powody ich występowania oraz metody i sposoby usuwania.

Działalność normalizacyjna

Na szczeblu krajowym GAZ-SYSTEM finansuje i prowadzi działalność normalizacyjną dotyczącą opracowywania projektów Polskich Norm z zakresu przesyłu paliw gazowych. Sekretariat Podkomitetu ds. Przesyłu Paliw Gazowych, działający w strukturach Komitetu Technicznego nr 277 ds. Gazownictwa, na podstawie umowy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym prowadzi Dział Przepisów Technicznych w Pionie KDG. W zakresie działalności Podkomitetu znajdują się normy dotyczące między innymi projektowania i budowy gazociągów (w tym procesu ich spawania), projektowania i budowy stacji gazowych oraz tłoczni gazu, a także normy dotyczące wymagań dla gazomierzy, reduktorów, przeliczników objętości i energii gazu.