Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Dialog ze społecznością lokalną

Grupa GAZ-SYSTEM przypisuje szczególną rolę w procesie inwestycyjnym do komunikacji ze społecznościami lokalnymi mieszkającymi na terenach, na których Spółka realizuje projekty.

W 2015 r. takie działania komunikacyjne skierowane były do społeczności lokalnych w 175 gminach, gdzie Spółka realizowała 16 inwestycji liniowych oraz 5 inwestycji punktowych. W minionym roku zorganizowanych zostało 118 spotkań informacyjnych zarówno z przedstawicielami władz lokalnych, jak i właścicielami gruntów. W sumie od 2011 r. odbyło się ponad 300 spotkań, w których udział wzięło łącznie ponad 3600 osób.

Systemowe podejście do komunikacji przejawia się w prowadzeniu dialogu z interesariuszami na etapie projektowania, realizacji inwestycji, jak i po budowie. Taki schemat komunikacji zapewnia budowanie długotrwałych relacji ze społecznością lokalną.

Realizowane w 2015 r. działania komunikacyjne wśród społeczności lokalnych miały przede wszystkim na celu:

Każdego roku opracowywane i wdrażane są plany komunikacji dla każdej inwestycji, dzięki czemu możliwe jest dotarcie do właścicieli gruntów, informowanie władz lokalnych oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na temat etapów prowadzonych inwestycji, a także przekazanie informacji o procedurze wypłat odszkodowań w związku z budową gazociągów. Takie podejście pozwala na budowanie pozytywnych relacji z zainteresowanymi stronami od pierwszego kontaktu.

Prowadzona komunikacja wykorzystuje narzędzia indywidualnie dopasowane do stopnia realizacji każdej z inwestycji. Są to m.in.:

Zdjęcie Mirosława Kasprzyka Zdjęcie Mirosława Kasprzyka

Rok 2015 był okresem intensywnych działań komunikacyjnych w obszarze wsparcia naszych inwestycji strategicznych. Działania te koncentrowały się wokół procesów informowania społeczności lokalnych, podnoszenia kompetencji pracowników GAZ-SYSTEM i wykonawców w zakresie komunikacji oraz promocji GAZ-SYSTEM jako inwestora odpowiedzialnego społecznie.

W oparciu o przejrzyste i jednolite zasady działań komunikacyjnych, wdrożone w całej Spółce, możliwe było osiągnięcie zamierzonych celów, między innymi budowanie i rozwijanie prawidłowych relacji z naszymi interesariuszami.

Na szczególną uwagę zasługują spotkania informacyjne z władzami lokalnymi i mieszkańcami, które miały miejsce w związku z planowanymi inwestycjami. Podczas spotkań prezentowano i wyjaśniano ich prawne, techniczne i środowiskowe aspekty. Z drugiej strony duże zainteresowanie i emocje wzbudzały zagadnienia dotyczące podatków lokalnych, lokalizacji trasy gazociągów oraz zasady wypłaty odszkodowań. Wielokrotnie spotykaliśmy się z pozytywnym odzewem ze strony zainteresowanych władz gminnych i właścicieli nieruchomości, a zgłaszane propozycje zmian przyczyniały się do optymalizacji projektów. Udział w takich spotkaniach był dla mnie osobiście dobrym doświadczeniem, pozwalającym spojrzeć na budowę inwestycji liniowych z różnych perspektyw.

Mirosław Kasprzyk Kierownik Działu Komunikacji Korporacyjnej, GAZ-SYSTEM Oddział w Tarnowie

Działania na rzecz społeczności lokalnej

Ważnym elementem rozwoju Grupy GAZ-SYSTEM jest budowanie wizerunku podmiotu społecznie odpowiedzialnego poprzez realizację zadań związanych z wspieraniem rozwoju regionów, w których prowadzone są inwestycje i funkcjonuje infrastruktura gazowa, w tym akcji prośrodowiskowych, związanych z promowaniem zachowań proekologicznych, a także z budowaniem bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy. Zatem realizując cele biznesowe, Grupa GAZ-SYSTEM konsekwentnie uwzględnia interes społeczny, lokalne potrzeby ekonomiczne, a także środowiskowe.