Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport

Realizacja zadań z zakresu CSR

Tabela: Realizacja zadań z zakresu CSR
Lp. Projekt Wykonanie Mierniki

A. Rynek

I. Zarządzanie relacjami z dostawcami
1. Stosowanie w prowadzonych w Spółce przetargach rozwiązań mających na celu jak najszersze promowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Zrealizowane Ilość postępowań, w których zastosowano zasady społecznej odpowiedzialności biznesu – 30.
2. Uruchomienie zakładki „Strefa Dostawcy” na stronie internetowej Spółki. Zrealizowane Liczba poinformowanych dostawców – 74 firmy.
3. Spotkanie z wykonawcami robót budowlanych. Zrealizowane Liczba uczestników spotkania – 80 osób.
II. System Wymiany Informacji
1. Rozwój SWI związany z rozwojem rynku gazu. Zrealizowane Liczba użytkowników – 862 aktywnych.
2. Rozwój platformy aukcyjnej związany z rozwojem rynku gazu, dostosowaniem do CAM NC oraz wymogów innych operatorów, którzy przystąpią do tego projektu. Zrealizowane Liczba użytkowników – 130.

Liczba przeprowadzonych aukcji – 15 326.
III. Relacje z klientami
1. Szkolenia z zakresu funkcjonowania platformy aukcyjnej GAZ-SYSTEM Aukcje dla klientów oraz innych operatorów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie GSA. Zrealizowane Liczba uczestników szkolenia – 30

Liczba prezentacji/szkoleń u operatorów – 3.
2. Rozpoczęcie raportowania zgodnie z REMIT. W trakcie

Wejście w życie obowiązku raportowania – IV 2016
Uzyskanie certyfikatu RRM od ACER.

Terminowe rozpoczęcie raportowania.
3. Organizacja spotkania branżowego dla uczestników rynku gazu. Zrealizowane Liczba uczestników spotkania – 58.
IV. Badanie satysfakcji klienta
1. Przeprowadzenie badania satysfakcji klienta (badanie ilościowe) oraz analiza jego wyników. Zrealizowane Liczba ankietowanych osób – 73.

Wskaźnik zadowolenia ze świadczonych usług – 4,36.
V. Raportowanie według standardów GRI
1. Opracowanie zintegrowanego raportu rocznego. Zrealizowane Potwierdzona weryfikacja raportu przez GRI – zdobycie Aplication Level.

Liczba zgłoszonych uwag do raportu na podstawie ankiety ewaluacyjnej – brak.
VI. Global Compact
1. Przygotowanie raportu Communication on Progress. Zrealizowane Liczba zgłoszonych uwag do raportu COP – brak.

Liczba wspólnych projektów z UNDP – 1.
2. Bieżąca współpraca z UNDP Polska.
VII. Członkostwo w Forum Odpowiedzialnego Biznesu
1. Udział w pracach i wydarzeniach organizowanych przez FOB, zgłoszenie dobrych praktyk do raportu FOB. Zrealizowane Liczba spotkań, w których Spółka wzięła udział – 4.

Liczba projektów, w które Spółka była zaangażowana – 2.

Liczba zgłoszonych dobrych praktyk – 10.
VIII. Sponsoring
1. Projekty sponsoringowe. Zrealizowane Ilość zrealizowanych projektów ogólnopolskich – 26.

Ilość zrealizowanych projektów lokalnych – 192.

Ilość beneficjentów – 187.

B. Miejsce pracy

I. Polityka rozwoju HR
1. Realizacja programu Zarządzania Talentami. Zrealizowane Liczba pracowników uczestniczących w programie ZT – 17.
2. Program rozwoju kompetencji dla kadry kierowniczej. Liczba kierowników uczestniczących w programie – 204.
II. Ciągłość działania
1. Potwierdzenie zgodności wdrożonego w Spółce Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 22301(audyty wewnętrze i audyt certyfikacyjny). Zrealizowane Otrzymanie certyfikatu.
III. Konkurs fotograficzny dla pracowników „GAZ-SYSTEM dla natury”
1. Przeprowadzenie konkursu. Zrealizowane Liczba osób biorących udział w konkursie – 25.

Liczba zdjęć zgłoszonych, do konkursu – 63.
IV. Konkurs fotograficzny dla pracowników Oddziału w Rembelszczyźnie
1. Przeprowadzenie konkursu. Zrealizowane Liczba pracowników biorących udział w konkursie – 6.

Liczba zdjęć zgłoszonych do konkursu – 45.
V. GAZ-eta, magazyn pracowników
1. Prowadzenie stałej rubryki na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Zrealizowane Ilość opublikowanych artykułów – 6/stała rubryka.
VI. Kształtowanie wiedzy i umiejętności oraz podnoszenie świadomości pracowników w obszarze BHP i PPOŻ.
1. Organizacja V Konferencji BHP w ramach kampanii społecznej koordynowanej przez CIOP-PIB pt. „Podziel się bezpieczeństwem- promuj dobre praktyki”, Zrealizowane Liczba uczestników – 100.
2. Organizacja Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zrealizowane Liczba uczestników – 200.
3. Organizacja IV Mistrzostw udzielania pierwszej pomocy o puchar Prezesa GAZ-SYSTEM. Zrealizowane Liczba uczestników – 35.
4. Organizacja zawodów udzielania pierwszej pomocy dla branży gazowniczej i naftowej w ramach udziału w „Porozumieniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym” działającym przy PIP. Zrealizowane Liczba uczestników – 50.
5. Realizacja Planu poprawy warunków BHP 2014-2015 nt. „Profilaktyki zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy”- w tym wdrożenie projektu pt. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w pracy”. Zrealizowane Publikacja materiałów ze szkolenia – w zakładce intranetowej Pionu BHP i PPOŻ, prezentacja „Przeciwdziałanie stresowi w miejscu pracy”.
6. Wdrożenie i komunikacja wewnętrzna projektu „Odpowiedzialny kierowca- bezpieczna droga”- program doskonalenia techniki jazdy samochodem i zachowania zasad bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka wypadku czy kolizji. Zrealizowane W 2015 r. ustalono wstępne założenia programu, opracowano projekt „Regulaminu programu Odpowiedzialny kierowca. Bezpieczna droga”. Realizacja zaplanowana na 2016 r.
7. Konkurs BHP. Zrealizowane Liczba uczestników – 200.
VII. Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej
1. Warsztaty dla podwykonawców. Zrealizowane Liczba warsztatów – 2.

Liczba uczestników warsztatów – 170.

C. Środowisko

I. Fundusz Naturalnej Energii
1. Organizacja V edycji konkursu grantowego w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, podkarpackim, dolnośląskim i opolskim. Zrealizowane Liczba wniosków zgłoszonych do konkursu – 21.

Liczba beneficjentów – 11.
II. GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla natury (wolontariat pracowniczy)
1. Organizacja akcji sadzenia drzew przez pracowników Centrali i Oddziałów w Rembelszczyźnie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Zrealizowane Liczba wolontariuszy – 218.

Liczba zasadzonych drzew – 12 900.
III. Inwentaryzacja przyrodnicza
1. Opracowanie „Ogólnych wytycznych w zakresie realizacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania inwestycji”. Zrealizowane Dokument zawierający przedmiotowe wytyczne.
2. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na trasie gazociągu Polska-Litwa. Zrealizowane Raport końcowy z wykonanej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej.
3. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na trasie gazociągu Goleniów-Płoty. Zrealizowane Raport końcowy z wykonanej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej.
4. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na trasie gazociągów Rembelszczyzna-Mory oraz Mory-Wola Karczewska wchodzących w skład pierścienia warszawskiego. Zrealizowane Raport końcowy z wykonanej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej.
5. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na trasie gazociągu Polska-Słowacja. Zrealizowane Raport końcowy z wykonanej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej.
6. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na trasie gazociągu Polska-Czechy. Zrealizowane Raport końcowy z wykonanej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej.

D. Społeczność lokalna

I. Komunikacja inwestycji wśród społeczności lokalnych
1. Opracowanie i wdrożenie planu komunikacji ze społecznościami lokalnymi wraz z raportowaniem kwartalnym oraz uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych. Zrealizowane Liczba spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami społeczności lokalnej – 122.

Liczba uczestników spotkań konsultacyjnych – 703.

Liczba skarg dotyczących niekompletności przekazywanych informacji – 1.

Liczba kanałów komunikacji wykorzystywanych do komunikacji – 5.

2. Spotkania z przedstawicielami władz państwowych na temat budowy Podziemnego Magazynu Gazu. Zrealizowane Ilość spotkań informacyjnych –  7.
II. Wyprawki szkolne
1. Przekazanie wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów na trasie realizowanych inwestycji. Zrealizowane Liczba beneficjentów – 44.

Liczba przekazanych wyprawek – 1719.
III. GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla społeczności lokalnych (wolontariat pracowniczy)
1. Organizacja konkursu grantowego dla wolontariuszy GAZ-SYSTEM. Zrealizowane Liczba wolontariuszy – 85.

Liczba beneficjentów – 16.
IV. GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla innych (wolontariat pracowniczy)
1. Organizacja akcji zbierania funduszy dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowane Liczba wolontariuszy – 443.

Liczba beneficjentów – 7.
V. Akcja „Tornister pełen uśmiechów”
1. Zbiórka przyborów szkolnych dla ubogich dzieci. Zrealizowane Liczba pracowników biorących udział w akcji – 142.

Liczba przekazanych plecaków – 33.