Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Bezpieczeństwo pracy

Zarządzanie aspektami BHP

Zdjęcie Pawła Mońka Zdjęcie Pawła Mońka

Nasza Spółka systematycznie poszerza działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przejawem tego jest nie tylko realizacja głównych obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, których skuteczność potwierdzają wyniki kontroli zewnętrznych organów nadzoru, ale także inne działania, które przyczyniają się do doskonalenia bezpieczeństwa pracy naszych pracowników oraz wykonawców zewnętrznych.

Rok 2015 był kolejnym rokiem wyzwań i intensywnych prac w tym zakresie. Pracownicy mieli okazję już po raz czwarty brać udział w Mistrzostwach udzielania pierwszej pomocy o puchar Prezesa GAZ-SYSTEM , konkursach wiedzy o bezpieczeństwie, warsztatach i szkoleniach z zakresu bezpieczeństw i ochrony zdrowia w pracy. W grupie adresatów działań prewencyjnych oprócz naszych pracowników znajdują się również pracownicy firm podwykonawczych, z którymi Spółka bezpośrednio współpracuje przy realizacji kluczowych zadań. Współpraca już na etapie przygotowania prac, przekazywanie wytycznych oraz wsparcie i konsultacje mają pomóc wykonawcom w realizacji zadań zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, a działania prewencyjne, które do nich kierujemy, mają na celu kształtowanie świadomości i bezpiecznych zachowań pracowników jako ważnego czynnika zapobiegania wypadkom przy pracy.

GAZ-SYSTEM aktywnie angażuje się w ogólnopolskie i międzynarodowe projekty z zakresu bezpieczeństwa pracy. Jako członek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, działającego przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym, uczestniczymy w kampaniach społecznych oraz innych działaniach zmierzających do rozwijania kultury bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach. W 2015 r. rozpoczęliśmy również współpracę w ramach Porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym działającego przy Państwowej Inspekcji Pracy, stając się członkiem Grupy roboczej ds. przemysłu naftowego i gazowego.

Paweł Mońka Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ

W Grupie GAZ-SYSTEM funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, którego elementem jest System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Grupa zarządza obszarem w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami, działając w oparciu o normę BS OHSAS 18001:2007 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie przesyłu gazu ziemnego na terenie całego kraju”.

Celami wdrożonego Systemu są:

System Zarządzania BHP i działanie zgodnie z międzynarodowymi standardami w zakresie BHP, szeroko rozwinięty system działań prewencyjnych skierowany do pracowników, jak i firm podwykonawczych to kluczowe elementy w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

GAZ-SYSTEM dba szczególnie o dialog wewnątrz organizacji, a jego kluczowe kwestie stanowią warunki pracy. W Spółce działa Komisja BHP, w skład której wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy (w tym przedstawiciele służb BHP i lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami) oraz pracowników. Przewodniczącym Komisji BHP jest przedstawiciel wyznaczony przez pracodawcę, natomiast wiceprzewodniczącym - Społeczny Inspektor Pracy. Tak więc 100% pracowników reprezentowanych jest w oficjalnych wspólnych komisjach ds. BHP, których posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał w danym roku.

Komisja BHP pełni funkcje doradcze i opiniodawcze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadania Komisji obejmują: dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresową ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a także formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy.

Także umowy ze związkami zawodowymi zawierają zapisy dotyczące kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Odnoszą się one do kwestii:

  1. osobistego sprzętu ochronnego,
  2. wspólnych komisji ds. BHP z udziałem kierownictwa i pracowników,
  3. udziału przedstawicieli pracowników w kontrolach i audytach BHP oraz dochodzeniach dotyczących wypadków,
  4. szkoleń i kształcenia w zakresie BHP,
  5. prawa do odmowy wykonywania niebezpiecznej pracy.

Podejście do zarządzania aspektem bezpieczeństwa i higiena pracy obejmuje również szeroko rozumiane działania prewencyjne. Dowodem na to jest udział GAZ-SYSTEM w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, które propaguje budowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy oraz upowszechnianie i wdrażanie osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Wskaźniki urazów

Tabela: Wskaźniki urazów
wskaźnik 2014 r. 2015 r. 2015 r. Wyjaśnienie przypisu ****
Liczba wypadków przy pracy ogółem, w tym: 25 13 1
kobiety 5 1 1
mężczyźni 20 12 0
Liczba wypadków śmiertelnych, zbiorowych i ciężkich:
kobiety 0 0 0
mężczyźni 0 0 0
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy:
kobiety 68 23 7
mężczyźni 953 262 0
Wskaźnik częstotliwości wypadków Wyjaśnienie przypisu * :
kobiety 8,01 1,49 21,28
mężczyźni 10,55 6,13 -
Wskaźnik ciężkości wypadków Wyjaśnienie przypisu ** :
kobiety 13,60 23 7
mężczyźni 47,65 21,83 -
Liczba stwierdzonych chorób zawodowych:
kobiety 0 0 0
mężczyźni 0 0 0
Liczba wypadków u podwykonawców ogółem, w czasie wykonywania pracy na rzecz Spółki Wyjaśnienie przypisu *** :
kobiety 0 0 nieraportowane
mężczyźni 2 0 nieraportowane
Liczba wypadków śmiertelnych, zbiorowych i ciężkich u podwykonawców:
kobiety 0 0 nieraportowane
mężczyźni 2 0 nieraportowane

Powrót do przypisu * w tekście Ogólna liczba wypadków/zatrudnienie x 1000.

Powrót do przypisu ** w tekście Liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków.

Powrót do przypisu *** w tekście Dane dotyczą podwykonawców, z którymi Spółka ma bezpośrednio podpisaną umowę.

Powrót do przypisu **** w tekście Dane dotyczące Polskie LNG.

Wypadki przy pracy

Tabela: Wypadki przy pracy
Oddział Liczba wypadków przy pracy
CENTRALA 1
Oddział w Gdańsku 1
Oddział w Poznaniu 3
Oddział w Rembelszczyźnie 2
Oddział w Świerklanach 1
Oddział w Tarnowie 2
Oddział we Wrocławiu 3
Polskie LNG  1
RAZEM 14