Zintegrowany raport roczny 2015

Pobierz Raport plik PDF

Bezpieczeństwo infrastruktury

Utrzymanie oddanych do użytku elementów infrastruktury przesyłowej odbywa się w jednolity i uporządkowany sposób.

W Spółce funkcjonuje zbiór procedur i instrukcji eksploatacyjnych pod nazwą System Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP). Opisuje on prowadzenie czynności na sieci gazowej, poczynając od przejęcia infrastruktury z fazy inwestycji do fazy eksploatacji, poprzez prowadzenie typowych prac kontrolnych, konserwatorskich oraz specjalistycznych przeglądów, aż po wyłączenie elementu sieci przesyłowej z eksploatacji.

Wszystkie powyższe czynności są planowane w rocznych harmonogramach prac i realizowane przez służby własne operatora lub wykonawców zewnętrznych. Na podstawie tak wykonanych zadań i rejestrowanych w trakcie roku zdarzeń dla każdego elementu sieci przesyłowej sporządzana jest roczna ocena stanu technicznego. Jej wyniki rekomendują dany element sieci przesyłowej do dalszej eksploatacji bądź zalecają przeprowadzenie prac remontowych lub modernizacyjnych.

Oprócz prowadzenia czynności kontrolnych w ramach SESP, parametry pracy sieci przesyłowej w zakresie przepływu i ciśnienia są zdalnie monitorowane w sposób ciągły (24 godziny na dobę) przez służby odpowiedzialne za ruch w systemie tj. Krajową i Oddziałowe Dyspozycje Gazu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Najwyższa Izba Kontroli w styczniu 2015 r. pozytywnie oceniła nadzór GAZ-SYSTEM nad zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatowanych gazociągów oraz prowadzonych nowych inwestycji. NIK oceniła, że w Spółce obowiązują „kompleksowe, wewnętrznie spójne i wzajemnie ze sobą powiązane regulacje wewnętrzne normujące szczegółowo zasady wykonywania prac eksploatacyjnych na użytkowanych gazociągach i towarzyszących im urządzeniach w ramach Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP). Rzetelność przestrzegania procedur podlega w Spółce cyklicznym audytom wewnętrznym i terminowo prowadzonym kontrolom.”

W raportowanym okresie zrealizowano 172 zadania dotyczące konserwacji, remontów oraz rozbudowy instalacji przesyłowych. GAZ-SYSTEM wykonywał czynności wynikające z obowiązków nałożonych przez Prezesa URE na operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. W maju 2015 r. GAZ-SYSTEM w wyniku decyzji Prezesa URE uzyskał certyfikat niezależności w związku z pełnieniem funkcji operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa.

W 2015 r. służby eksploatacyjne wspierały przygotowania włączenia terminalu LNG do pracy w polskim systemie przesyłowym realizując prace polegające na dopuszczeniu terminalu do rozruchu pod kątem poprawności działania urządzeń zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia oraz urządzeń pomiarowych w zakresie ilości i jakości gazu. Służby eksploatacyjne zaangażowane były również w odbiory techniczne i końcowe urządzeń i instalacji. Zapewniono także wsparcie z zakresu ochrony środowiska oraz BHP i PPOŻ.