Konsultacje zmian w IRiESP

GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.


Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESP do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESP, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu przesyłowego.

Kluczowe zmiany zapisów Instrukcji wynikają m.in. z  implementacji zmian w Prawie Energetycznym dotyczących Sprzedaży Rezerwowej,  kończącego się okresu stosowania środków tymczasowych wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (NC BAL) Zaktualizowane zostały również zapisy dotyczące procedury rozliczania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, które odpowiadają obecnie obowiązującej Ustawie o zapasach. 

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w projekcie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja 27) .

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem IRiESP


Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 25 stycznia 2019 r. (piątek)  przesyłając wypełniony odpowiedni formularz na adres e-mailowy: instrukcja@gaz-system.pl

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia uwag ogólnych do projektu IRiESP

Formularz zgłoszenia uwag szczegółowych do projektu IRiESP


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.