Środowisko

GAZ-SYSTEM S.A. kładzie duży nacisk na dbałość o ochronę środowiska w kontekście prowadzonej działalności. Wykazując się troską o stan środowiska podejmuje inicjatywy zmierzające w pierwszej kolejności do przeciwdziałania zjawiskom mającym negatywny wpływ na środowisko naturalne.

W zakresie ochrony środowiska został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego oparty na normie PN-EN ISO 14001:2005 - "Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania". W oparciu o standard ERM identyfikowane i oceniane są ryzyka środowiskowe.

Dla wszystkich komponentów środowiska, zgodnie z wymaganiami prawa, spółka posiada stosowne decyzje środowiskowe. GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi stały monitoring zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wody i gleby.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.