Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi graficznej prezentacji logotypu firmowego GAZ-SYSTEM S.A.

Wersja podstawowa

Logotyp GAZ-SYSTEM w wersji kolorystycznej to podstawowy znak firmowy, który należy prezentować w całości, bez ingerencji w jego elementy. Barwy logotypu muszą być zawsze dokładnie odwzorowane.

Kolorystyka Pantone: 1655C

 .jpg
 .cdr
 .ai
 .eps
 .pdf

Kolorystyka CMYK:
C-0%, M-65%, Y-95%, B-0%

  .jpg
  .cdr
  .ai
  .eps
  .pdf

Kolorystyka RGB:
R-255, G-93, B-35

 .jpg
 .cdr
 .ai
 .eps
 .pdf

Wersja podstawowa - pole ochronne

Minimalny obszar ochronny logotypu GAZ-SYSTEM to pole, w które nie wolno ingerować graficznie. Minimalny obszar ochronny logotypu wynosi 20% szerokości znaku.

 

Wersja achromatyczna

Logotyp GAZ-SYSTEM w wersji achromatycznej należy prezentować tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie logotypu w wersji podstawowej.

 .jpg
 .cdr
  .ai
  .eps
  .pdf

Wersja achromatyczna - pole ochronne

Minimalny obszar ochronny logotypu GAZ-SYSTEM to pole, w które nie wolno ingerować graficznie. Minimalny obszar ochronny logotypu wynosi 20% szerokości znaku.

Wersja kontra

 .jpg
  .ai
  .eps
  .pdf

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nr KRS 0000264771, NIP 527-243-20-41, oświadcza niniejszym, że jest wyłącznie uprawniony do znaku towarowego (tu: logotyp słowno-graficzny) GAZ-SYSTEM.

GAZ-SYSTEM jest prawnie chronionym znakiem towarowym, wpisanym do prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Rejestru Znaków Towarowych pod numerem zgłoszenia  310476, numer prawa ochronnego na znak towarowy 199951. Używanie znaku towarowego GAZ-SYSTEM bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku traktowane będzie jako naruszenie prawa do znaku lub prawa do firmy oraz jako naruszenie wizerunku firmy. W szczególności bez uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku nie jest możliwe umieszczanie znaku towarowego GAZ-SYSTEM w publikacjach, witrynach internetowych, w tym portalach społecznościowych, oraz innych materiałach, których zawartość dyskredytuje GAZ-SYSTEM lub jego produkty i usługi lub powoduje zagrożenie takim działaniem, narusza jego własność intelektualną lub inne prawa, bądź jest sprzeczna z prawem polskim lub prawem międzynarodowym.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.