05.04.2019

Postępowanie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ogłasza postępowanie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowych:

1. Działka nr 142/3 o powierzchni 9.537 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 1 Rumia, pow. wejherowski, woj. pomorskie, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00031154/7. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Przez działkę przebiegają gazociągi wysokiego i średniego ciśnienia, napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz rurociąg kanalizacji sanitarnej. W obecnie procedowanym mpzp, działka nr 142/3 znajduje się w rejonie planowanego przez Miasto Rumia przedsięwzięcia komunikacyjnego.

Cena wywoławcza wynosi: 1.204.360,80 zł netto (składają się na nią: wartość działki: 1.203.809,80 zł + 551,- zł koszty sporządzenia operatu i dokumentacji formalno-prawnej). Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy.Wadium dla dz. 142/3 wynosi: 60.218,04 zł

2. Działka nr 292/5 o powierzchni 2.499 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 1 Rumia, pow. wejherowski, woj. pomorskie, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053598/1. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia oraz linia elektroenergetyczna średniego napięcia. W obecnie procedowanym mpzp, działka nr 292/5 znajduje się w rejonie planowanego przez Miasto Rumia przedsięwzięcia komunikacyjnego.

Cena wywoławcza wynosi: 439.240,80 zł netto (składają się na nią: wartość działki: 438.689,80 zł + 551,- zł koszty sporządzenia operatu i dokumentacji formalno-prawnej). Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy.

i Działka nr 291/2 o powierzchni 2.036 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 1 Rumia, pow. wejherowski, woj. pomorskie, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053512/5. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia oraz linia elektroenergetyczna średniego napięcia. W obecnie procedowanym mpzp, działka nr 291/2 znajduje się w rejonie planowanego przez Miasto Rumia przedsięwzięcia komunikacyjnego.

Cena wywoławcza wynosi: 363.960,80 zł netto (składają się na nią: wartość działki  363.409,80 zł + 551,- zł koszty sporządzenia operatu i dokumentacji formalnoprawnej). Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy.

Ze względu na usytuowanie działek nr 292/5 i 291/2, przeznaczono je do sprzedania łącznie.

Cena wywoławcza pakietu dwóch ww. działek wynosi 803.201,60 zł netto. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy. Wadium dla pakietu działek nr 292/5 i 291/2 wynosi 40.160,08 zł.


3. Działka nr 6 o powierzchni 10.128 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, pow. wejherowski, woj. pomorskie, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00005256/1. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. W obowiązującym mpzp, działka nr 6 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz zabudowę usługową.

Cena wywoławcza wynosi: 977.116,00 zł netto (składają się na nią: wartość działki  976.565,00 zł + 551,- zł koszty sporządzenia operatu i dokumentacji formalno-prawnej). Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy.

i  Działka nr 15/1 o powierzchni 3.734 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, pow. wejherowski, woj. pomorskie, dla której prowadzona jest kw  nr GD1W/00053792/1. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. W obowiązującym mpzp, działka nr 15/1 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz zabudowę usługową.

Cena wywoławcza wynosi: 355.872,80 zł netto (składają się na nią: wartość działki 355.571,80 zł + 301,00 zł koszty sporządzenia operatu i dokumentacji formalno-prawnej). Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy.

i Działka nr 16/1 o powierzchni 2.597 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, pow. wejherowski, woj. pomorskie, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053792/1. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. W obowiązującym mpzp, działka nr 16/1 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę wielorodzinną
oraz usługową.

Cena wywoławcza wynosi: 234.452,80 zł netto (składają się na nią: wartość działki  234.151,80 zł + 301,00 zł koszty sporządzenia operatu i dokumentacji formalno-prawnej). Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy.

Ze względu na usytuowanie działek  nr: 6, 15/1, 16/1  przeznaczono je do sprzedania łącznie.

Cena wywoławcza pakietu trzech ww. działek wynosi: 1.567.441,60 zł netto. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy. Wadium dla pakietu działek nr: 6, 15/1, 16/1   wynosi: 78.372,08 zł.


4. Działka nr 17/1 o powierzchni 3.052 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, pow. wejherowski, woj. pomorskie, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053792/1. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. W obowiązującym mpzp, działka nr 17/1 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę wielorodzinną oraz  usługową.

Cena wywoławcza wynosi: 290.918,40 zł netto (składają się na nią: wartość działki 290.617,40 zł + 301,00 zł koszty sporządzenia operatu i dokumentacji formalno-prawnej). Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy.

i Działka nr 19/1 o powierzchni 5.161 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, pow. wejherowski, woj. pomorskie, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053792/1. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. W obowiązującym mpzp, działka nr 19/1 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę wielorodzinną oraz usługową.

Cena wywoławcza wynosi: 465.688,00 zł netto (składają się na nią: wartość działki 465.387,00 zł + 301,00 zł koszty sporządzenia operatu i dokumentacji formalno-prawnej). Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy.

i Działka nr 20/1 o powierzchni 12.194 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, pow. wejherowski, woj. pomorskie, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053792/1. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. Część działki nr 20/1 przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną oraz usługową, pozostała część to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej oraz w jedn. ozn. symbolem 38.KDZ pod drogę publiczną – ulica zbiorcza.

Cena wywoławcza wynosi: 1.114.494,17 zł netto (składają się na nią: wartość działki  1.114.193,17 zł + 301,00 zł koszty sporządzenia operatu i dokumentacji formalno-prawnej). Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy.

Ze względu na usytuowanie działek  nr: 17/1, 19/1, 20/1  przeznaczono je do sprzedania łącznie.

Cena wywoławcza pakietu trzech ww. działek wynosi: 1.871.100,57 zł netto. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy. Wadium dla pakietu działek nr 17/1, 19/1, 20/1   wynosi: 93.555,03 zł.


5. Działka nr 8/7 o powierzchni 11.221 m2 położona w obrębie geodezyjnym nr 2 Rumia, pow. wejherowski, woj. pomorskie, dla której prowadzona jest kw nr GD1W/00053792/1. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. W obowiązującym mpzp, działka nr 8/7 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz zabudowę usługową.

Cena wywoławcza wynosi: 1.087.537,60 zł netto (składają się na nią: wartość działki  1.087.236,60 zł + 301,00 zł koszty sporządzenia operatu i dokumentacji formalno-prawnej). Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy. Wadium wynosi: 54.376,88 zł


Wszystkie ww. nieruchomości nie są objęte umowami najmu/dzierżawy, nie toczą się wobec nich żadne postępowania sądowe ani administracyjne.

Ze względu na posadowienie na ww. działkach infrastruktury gazowej, równolegle z ich sprzedażą zostaną zawarte umowy służebności przesyłu, co stanowi warunek sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.

Sprzedający informuje, że właścicielem nieruchomości jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Warunki przetargu:

1. Oferty pisemne powinny zawierać:
1) Dane oferenta - firmę i siedzibę lub imię i nazwisko, dokładny adres, NIP lub PESEL.
2) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oferta.
3) Oferowaną kwotę netto, która dla potrzeb transakcji zostanie powiększona o należny podatek VAT.
4) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.
5) Datę sporządzenia oferty, podpis oferenta, przy czym w przypadku osoby prawnej podpis osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym.
6) Jeżeli oferent jest osobą prawną: aktualny odpis z właściwego rejestru, w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty (nie starsze niż 3 m-ce).               
7) Jeżeli z właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania oferenta, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie (np. pełnomocnictwo).

W przypadku złożenia oferty między innymi przez:

  • spółkę cywilną – do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej oraz, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę wspólników spółki w sprawie reprezentowania spółki w zakresie objętym postępowaniem,
  • spółkę z o.o., spółkę komandytową - do oferty należy dołączyć dokumenty, z których treści będą wynikały zasady reprezentacji spółki komandytowej i sp. z o.o.

oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta. Jeżeli ofertę w imieniu oferenta składa pełnomocnik, powinien dysponować stosownym pełnomocnictwem. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

Oferty zawierające dane określone w ust. 1 pkt 1) do 7) powyżej należy składać na formularzu pn. Oferta na zakup nieruchomości, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku w mBank S.A. nr 29 1140 1977 0000 5803 0100 2007.

  • Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ wadium na ww. konto, co najmniej 2 dni robocze przed terminem złożenia ofert.
  • Składając ofertę na zakup nieruchomości gruntowej należy dołączyć dowód wpłaty wadium,
  • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone oferentom na rachunek bankowy bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

2. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją:
„Przetarg - Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w m. Rumia działka … (podać właściwy nr) – NIE OTWIERAĆ”.

Wpływ ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2019 r. do godz. 10:00 na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk, pok. 208 (kancelaria)

1) Otwarcie ofert jest niejawne i odbędzie się w dniu 08.05.2019 r.  o godz. 11.00.
2) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
4) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę sama cenę, sprzedający poinformuje o tym fakcie oferentów pisemnie oraz wskaże termin, miejsce i zasady złożenia oferty dodatkowej, nie niższej niż poprzednia, jako kontynuacji przetargu.
5) Po rozstrzygnięciu przetargu, informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.gaz-system.pl. Informacja ta, będzie zawierała:
- datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu,
- oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
- liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu,
- najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert,
- imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Ponadto, informacja o wyniku przetargu, w terminie do 5 dni roboczych zostanie wysłana (na piśmie lub mailowo) do wszystkich, którzy złożyli oferty.
6) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz odwołania przetargu gdyby z punktu widzenia interesów spółki zbycie nieruchomości stało się niecelowe. Oferent nie będzie dochodził od sprzedającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez sprzedającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym punkcie.
7) Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym oferentem nastąpi w terminie i miejscu uzgodnionym ze sprzedającym, jednak nie później niż 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8) Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu uzgodnionym ze sprzedającym,
b) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych  i podatków związanych z nabyciem przedmiotu przetargu,
c) zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, powiększonej o podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia umowy sprzedaży w zakresie w jakim sprzedaż przedmiotu przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego. Oferent, który najpóźniej na 1 dzień roboczy przed zawarciem umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przetargu.
9) Jeżeli oferent, który wygra przetarg jest osobą prawną, zobowiązany jest do przedłożenia, przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały (decyzji) stosownych organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów dla dokonania czynności prawnej polegającej na nabyciu przedmiotu przetargu.
10) Ze strony sprzedającego informacji udzielają:

  • w sprawach formalnych: Ryszard Budek tel. (22) 220-15-20, e-mail: ryszard.budek@gaz-system.pl
  • w celu zapoznania się ze stanem faktycznym: Jarosław Sulecki tel. (58) 744-54-88, e-mail: jaroslaw.sulecki@gaz-system.pl

Wyłączenie z uczestnictwa w przetargu:
Do ofert należy dołączyć także oświadczenie oferenta, iż nie zachodzą okoliczności skutkujące odrzuceniem oferty tj. że oferent nie jest:
1.    członkiem organów GAZ-SYSTEM.
2.    osobą, której powierzono wykonanie czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.
3.    małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa w p-ktach 1) i 2) powyżej.
4.    osobą skazaną prawomocnie za przestępstwo.
5.    podmiotem lub osobą wobec, której wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6.    podmiotem lub osobą znajdującą się na Liście Nierzetelnych Dostawców GAZ-SYSTEM.


Załączniki do pobrania:
1. Oferta na zakup nieruchomości.
2. Informacja RODO sprzedaż nieruchomości (art. 13).
3. Informacja RODO sprzedaż nieruchomości (art.14).

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.