04.04.2019

Zakończył się proces zatwierdzenia metodologii wyznaczania cen referencyjnych

Prezes URE 29 marca 2019 r. zatwierdził Metodę wyznaczania cen referencyjnych w zakresie sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Tym samym zakończył się długotrwały proces konsultacji i zatwierdzenia metodologii wyznaczania cen referencyjnych, który rozpoczął się w dniu 28 sierpnia 2018 r. na podstawie decyzji Prezesa URE, w której GAZ-SYSTEM został wyznaczony podmiotem odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Kodeks taryfowy).

Na mocy ww. decyzji GAZ-SYSTEM był zobligowany do:

  • przeprowadzania konsultacji, o których mowa w art. 26 ust. 1 Kodeksu taryfowego, dotyczących m.in. metody wyznaczania cen referencyjnych obejmujących przygotowanie dokumentu konsultacyjnego, jego publikację oraz publikację odpowiedzi otrzymanych w ramach tych konsultacji i ich podsumowania,
  • przekazania ACER dokumentu konsultacyjnego, stosownie do art. 27 ust. 1 Kodeksu taryfowego.

Po opublikowaniu wniosków z analizy ACER, Prezes URE, w myśl art. 27 ust. 4 Kodeksu taryfowego w terminie 5 miesięcy od zakończenia ostatecznych konsultacji, tj. do dnia 31 marca 2019 r., był zobowiązany podjąć i opublikować uzasadnioną decyzję dotyczącą metody wyznaczania cen referencyjnych w zakresie sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM.

Na mocy ww. decyzji GAZ-SYSTEM w oparciu o metodę wyznaczania cen referencyjnych jest zobligowany do kalkulacji taryfy na 2020 r. i przedłożenia do Prezesa URE wniosku o jej zatwierdzenie.

Mając na uwadze harmonogram wynikający z terminów wyznaczonych w Kodeksie taryfowym, GAZ-SYSTEM zobowiązany jest do opublikowania cen bazowych, skalkulowanych zgodnie z metodologią, która została zatwierdzona przez organ regulacyjny, nie później niż na 30 dni przed coroczną aukcją zdolności rocznej przypadającej na pierwszy poniedziałek lipca, tj. 1 lipca 2019.

Decyzja Prezesa URE

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.