14.01.2019

Postępowanie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, tel. 22 220-18-00, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowych:

1)    Działka nr 1700/4 (użytkowanie wieczyste) położona w m. Miejska Górka gm. Miejska Górka, powiat rawicki, woj. wielkopolskie, powierzchnia 0,0380 ha. Dla nieruchomości, Sąd Rejonowy w Rawiczu  IV Wydział KW w prowadzi księgę wieczystą nr PO1R/00013236/2.

Cena wywoławcza ww. działki wynosi:

17.993,- (składają się na nią: wartość wg. operatu szacunkowego 17.158,-  zł netto
+ 835,- zł koszty sporządzenia operatu i dokumentacji formalno-prawnej).

Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy.

Wadium wynosi: 900,-  zł

Opis nieruchomości:

 • Działka nr 1700/4 ma kształt nieregularny, zbliżony do odwróconej litery „L”. Sposób użytkowania zg. z wypisem z ewidencji gruntów:  „Ba" – tereny przemysłowe. Wg. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – rejon o bardzo korzystnych warunkach dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w części północnej i wschodniej z udziałem rzemiosła (strefa otwarta), na którym zlokalizowana jest stacja redukcyjno-pomiarowa gazu oraz gazociąg.
 • Przez działkę przebiega sieć gazowa,  której właścicielem nie jest GAZ-SYSTEM S.A.
 • Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.


2)    Działka nr 184/16 położona w m. Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, powiat poznański, woj. wielkopolskie, powierzchnia 0,0590 ha. Dla nieruchomości, Sąd Rejonowy w Poznaniu V Wydział KW prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/000243490/0.

Cena wywoławcza ww. działki wynosi:

105.336,- zł  (składają się na nią: wartość wg. operatu szacunkowego 104.501,-  zł netto + 835,- zł koszty sporządzenia operatu i dokumentacji formalno-prawnej).

Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy.

Wadium wynosi: 5.267 zł

Opis nieruchomości:

 • Działka nr 184/16 ma kształt zbliżony do prostokąta. Sposób użytkowania zg. z wypisem z ewidencji gruntów:  „B” - tereny mieszkaniowe. Wg. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.
 • Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 • Nieruchomość stanowi własność sprzedającego.

3) Działka nr 184/17 położona w m. Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, powiat poznański, woj. wielkopolskie, powierzchnia 0,0718 ha. Dla nieruchomości, Sąd Rejonowy w Poznaniu V Wydział KW prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/000164387/7.

Cena wywoławcza ww. działki wynosi:

130.058,-zł  (składają się na nią: wartość działki 129.223,-  zł netto + 835,- zł koszty sporządzenia operatu i dokumentacji formalno-prawnej).

Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy.

Wadium wynosi: 6.503,-  zł

Opis nieruchomości:

 • Działka nr 184/17 ma kształt zbliżony do trapezu. Sposób użytkowania zg. z wypisem z ewidencji gruntów:  „B” tereny mieszkaniowe. Wg. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług, w tym aktualny zasięg zagospodarowania, teren wzdłuż elementów sieci infrastruktury technicznej, na którym istnieją ograniczenia w użytkowaniu.
 • Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 • Nieruchomość stanowi własność sprzedającego.


Warunki przetargu:

1. Oferty pisemne powinny zawierać:

1) Dane oferenta - firmę i siedzibę lub imię i nazwisko, dokładny adres, NIP lub PESEL.

2) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oferta.

3) Oferowaną kwotę netto, która dla potrzeb transakcji zostanie powiększona o należny podatek VAT.

4) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.

5) Datę sporządzenia oferty, podpis oferenta, przy czym w przypadku osoby prawnej podpis osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym.

6) Jeżeli oferent jest osobą prawną: aktualny odpis z właściwego rejestru, w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty (nie starsze niż 3 m-ce).

7) Jeżeli z właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania oferenta, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie (np. pełnomocnictwo).


W przypadku złożenia oferty między innymi przez:

 • spółkę cywilną – do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej oraz, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę wspólników spółki w sprawie reprezentowania spółki w zakresie objętym postępowaniem,
 • spółkę z o.o., spółkę komandytową - do oferty należy dołączyć dokumenty, z których treści będą wynikały zasady reprezentacji spółki komandytowej i sp. z o.o.

Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta. Jeżeli ofertę w imieniu oferenta składa pełnomocnik, powinien dysponować stosownym pełnomocnictwem. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

Oferty zawierające dane określone w ust. 1 pkt 1) do 7) powyżej należy składać na formularzu pn. Oferta na zakup nieruchomości, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu: 49 1140 1977 0000 5803 0100 3005.

 • Wadium należy uiścić co najmniej 2 dni robocze przed terminem złożenia ofert, przy czym za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto.
 • Składając ofertę na zakup nieruchomości gruntowej należy dołączyć dowód wpłaty wadium.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone oferentom na rachunek bankowy bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 • Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.


2. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją:
„Przetarg - Sprzedaż prawa nieruchomości gruntowej położonej w m………….., działka … (podać właściwy nr) – NIE OTWIERAĆ”.

Wpływ ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2019 r. do godz. 9:00 na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pok. nr 27, bud. A (kancelaria).

1) Otwarcie ofert jest niejawne i odbędzie się w dniu 15.02.2019 r.  o godz. 11.00.

2) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

4) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę sama cenę, sprzedający poinformuje o tym fakcie oferentów pisemnie oraz wskaże termin, miejsce i zasady złożenia oferty dodatkowej, nie niższej niż poprzednia, jako kontynuacji przetargu.

5) Po rozstrzygnięciu przetargu, informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.gaz-system.pl, a ponadto, w terminie do 5 dni roboczych zostanie wysłana (na piśmie lub mailowo) do wszystkich, którzy złożyli oferty.

6) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz odwołania przetargu gdyby z punktu widzenia interesów spółki zbycie nieruchomości stało się niecelowe. Oferent nie będzie dochodził od sprzedającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez sprzedającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym punkcie.

7) Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym oferentem nastąpi w terminie i miejscu uzgodnionym ze sprzedającym, jednak nie później niż 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8) Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

 • zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu uzgodnionym ze sprzedającym,
 • poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych  i podatków związanych z nabyciem przedmiotu przetargu,
 • zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, powiększonej o podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia umowy sprzedaży w zakresie w jakim sprzedaż przedmiotu przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego. Oferent, który najpóźniej na 1 dzień roboczy przed zawarciem umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przetargu.

9) Jeżeli oferent, który wygra przetarg jest osobą prawną, zobowiązany jest do przedłożenia, przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały (decyzji) stosownych organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów dla dokonania czynności prawnej polegającej na nabyciu przedmiotu przetargu.

10) Ze strony sprzedającego informacji udzielają:

 • w sprawach formalnych: Ryszard Budek tel. (22) 220-15-20.
 • w celu zapoznania się ze stanem faktycznym: Jakub Hoffmann tel. (61) 854-44-59.

Wyłączenie z uczestnictwa w przetargu:
Do ofert należy dołączyć także oświadczenie oferenta, iż nie zachodzą okoliczności skutkujące odrzuceniem oferty tj. że oferent nie jest:

1.    członkiem organów GAZ-SYSTEM.

2.    osobą, której powierzono wykonanie czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.

3.    małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa w p-ktach 1) i 2) powyżej.

4.    osobą skazaną prawomocnie za przestępstwo.

5.    podmiotem lub osobą wobec, której wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

6.    podmiotem lub osobą znajdującą się na Liście Nierzetelnych Dostawców GAZ-SYSTEM.


Załącznik do pobrania:
1. Oferta na zakup nieruchomości

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.