13.04.2018

Zapytanie o informację (RFI) - dzierżawa włókien światłowodowych

Zapytanie o informację w sprawie dzierżawy włókien światłowodowych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A

1. Zamawiający

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4

2. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania o informację jest przeprowadzenie badania rynku, którego przewidywanym efektem będzie przygotowanie i wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia na dzierżawę włókien światłowodowych i/lub usługę transmisji danych Alien Lambda w  relacjach wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Uczestnik może złożyć dodatkowe informacje nie wymienione w ankiecie zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, np. oferty na usługę transmisji fal optycznych Alien Lamda o przepustowościach mniejszych lub większych niż w ankiecie, cenniki dla dzierżaw włókien i/lub transmisji fali optycznej Alien Lambda, itp.

Wymagane jest zaoferowanie dzierżawy pary włókien i/lub jednego włókna i/lub usługi transmisji fali optycznej Alien Lambda dla co najmniej jednej relacji wymienionej w ankiecie.

Każda relacja powinna być traktowana oddzielnie.

Wymagane jest zaoferowanie określonych parametrów SLA (oferowane czasy do  określenia przez Uczestnika) oraz w przypadku oferowania różnych wariantów SLA określenie zależności miesięcznego kosztu od parametrów SLA. Oczekiwanymi parametrami SLA są: czas reakcji – około kilka godzin, czas naprawy lub obejścia – około 24 godzin. Oczekiwane parametry SLA podano jedynie orientacyjnie, jeżeli mogą być  zaoferowane jedynie dłuższe czasy to również można je zaoferować, jednak brak określenia jakichkolwiek parametrów SLA dla określonej relacji spowoduje wyłączenie tej pozycji z przyszłych analiz.

Przewidywanym terminem na rozpoczęcie  dzierżaw włókien lub rozpoczęcie z korzystania usługi transmisji fali optycznej Alien Lambda jest rok 2022.

3. Zasady uczestnictwa

Uczestnikami zapytania o informację mogą być wszyscy zainteresowani Wykonawcy posiadający potencjał oraz infrastrukturę światłowodową (własną lub upoważnieni do oferowania infrastruktury światłowodowej innych podmiotów) odpowiednią do realizacji zamówienia w zakresie będącym przedmiotem zapytania o informację.

Przystąpienie Uczestnika do zapytania o informację jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji przez Zamawiającego w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień.

Zamawiający nie ujawni w  toku zapytania o informację ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Uczestnik zapytania o informację, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu zastrzegł, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Miejsce i termin składania odpowiedzi

Aby wziąć udział w zapytaniu o informację należy przesłać do Zamawiającego zgłoszenie  udziału w zapytaniu o informację  zawarte w załączniku nr 2 (wypełniona cześć I i opcjonalnie część II) oraz  wypełnioną  ankietę zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania do dnia 2018.05.22 na adres jerzy.nedza@gaz-system.pl

Zalecany jest udział w spotkaniu informacyjnym, ale nie jest on warunkiem udziału w niniejszym zapytaniu o informację.

5. Spotkanie informacyjne

Zamawiający zorganizuje spotkanie informacyjne z zainteresowanymi podmiotami w celu przekazania wyjaśnień do zapytania o informację.

Termin spotkania: 2018.05.10 w godz. 11:00 – 14:00

Miejsce spotkania: Siedziba Operatora Gazociągów Przesyłowych  GAZ-SYSTEM SA ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, sala 249 C2.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie do Zamawiającego  zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania (wypełniona cześć I i część II).


Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do Zamawiającego w terminie do dnia 2018.05.08 e-mailem na adres: jerzy.nedza@gaz-system.pl

5. Osoby do kontaktów

Jerzy Nędza
Nr telefonu: 607 461 715
Adres e-mail: jerzy.nedza@gaz-system.pl

Paweł Szufleński
Nr telefonu: 693 204 546
Adres e-mail: pawel.szuflenski@gaz-system.pl

6. Informacje ogólne

a)    Zapytanie o informację prowadzone będzie w języku polskim.

b)    Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dla Uczestników.

c)     Zapytanie o informację prowadzone będzie w formie złożenia ankiety (zawartej w  załączniku nr 1 do niniejszego zapytania) z informacjami o oferowanych dzierżawach włókien światłowodowych i usługach transmisji fali optycznej Alien Lambda.

d)    Zapytanie o informację prowadzone jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców.

e)     Udział w zapytaniu o informację nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

f)       O zakończeniu zapytania o informację Zamawiający poinformuje uczestniczące w nim podmioty i osoby.

g)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia  zapytania o informację na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Ankieta
Załącznik nr 2 -  Zgłoszenie udziału

Niniejsze Zapytanie o informację nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego. Zapytanie ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.