22.12.2017

Rozpoczęto procedury środowiskowe dla projektu Baltic Pipe

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu ekonomicznego dla Baltic Pipe, operatorzy GAZ-SYSTEM i Energinet kontynuują działania w ramach projektu. W grudniu 2017 r. zarówno w Polsce, jak i w Danii rozpoczęto procedurę uzyskiwania pozwoleń środowiskowych tzw. Environmental Impact Assessment (EIA), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w poszczególnych krajach. W przypadku tak dużych projektów infrastrukturalnych realizacja inwestycji zależy od dokładnej analizy warunków środowiskowych oraz ich możliwego wpływu na otoczenie.

POLSKA

W grudniu 2017 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa) wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) dla odcinka podmorskiego gazociągu Baltic Pipe zlokalizowanego na polskich obszarach morskich.

Jest to pierwszy etap procedury zmierzającej do wydania decyzji środowiskowej, która określi warunki realizacji inwestycji tak, by była ona bezpieczna dla środowiska i społeczeństwa. Na podstawie informacji zawartych w KIP organ odpowiedzialny za wydanie decyzji środowiskowej tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ), określi zakres oraz sposób przygotowania raportu o Ocenie Oddziaływania na Środowisko (Raport OOŚ). Baltic Pipe z uwagi na swoją charakterystykę należy do grupy przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia Raportu OOŚ.

Pozostałe odcinki Baltic Pipe zlokalizowane poza granicami polskich obszarów morskich są równolegle poddawane ocenie oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem kumulacji oddziaływań wynikających z realizacji całego przedsięwzięcia. Procedury środowiskowe prowadzone są zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej i krajów właściwych dla poszczególnych odcinków Baltic Pipe.

DANIA

W Danii pozwolenia środowiskowe są wydawane przez krajową Agencję Ochrony Środowiska (pozwolenia dotyczące części lądowej infrastruktury) oraz krajową Agencję Energii (pozwolenia dotyczące budowy części podmorskiej).  Poszczególne decyzje będą wydawane na podstawie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) przeprowadzonej przez promotorów projektu.

W ramach procesu OOŚ zostaną przeprowadzone dwa wysłuchania publiczne, w których każda strona zainteresowana projektem może wnieść sugestie i opinie do zakresu badań OOŚ i do końcowego raportu.

Od 21 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r. mieszkańcy, władze lokalne i organizacje pozarządowe w Danii, mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie w ramach pierwszych wysłuchań publicznych w trakcie procesu Oceny Oddziaływania na Środowisko planowanych instalacji projektu Baltic Pipe na terytorium Danii. Duński operator Energinet organizuje sześć publicznych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 8-11 stycznia 2018 r.

***
Więcej informacji na stronie projektu Baltic Pipe: www.baltic-pipe.pl

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.