07.11.2017

Zmiany w IRiESP zatwierdzone

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z 6 listopada 2017 roku zatwierdził zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie wskazanym w Karcie zmian stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Zmiany wynikają z trwającego okresu przejściowego implementacji Rozporządzenia KE nr 312/2014 (BAL NC), który został zatwierdzony przez Prezesa URE w "Sprawozdaniu dotyczącym planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia KE nr 312/2014 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych" decyzją z dnia 29 września 2017 r.

Jednym ze środków tymczasowych jest wartość tolerancji niezbilansowania ujęta również w IRIESP. Zgodnie z zaleceniami Prezesa URE - w celu stopniowej redukcji tej wartości do zera od 1 kwietnia 2019 r. - GAZ-SYSTEM dokonał odpowiednich zmian zapisów IRiESP.

Termin wejścia w życie zmiany IRiESP ustalony został na 8 listopada 2017 r.

Treść decyzji Prezesa URE wraz z Kartą zmian do IRiESP oraz tekstem jednolitym dostępne są w zakładce Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.