03.11.2017

Przetarg nieograniczony na sprzedaż rur stalowych DN 200

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów tel. 14 622 53 00 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż RUR STALOWYCH DN 200 nieprzydatnych do zastosowania w sieci przesyłowej.

Sprzedający informuje że:

  • Oferuje do sprzedaży rury stalowe o średnicy nominalnej DN 200 – 219,1 mm x 6,3 mm o łącznej długości 174 mb w 17 odcinkach o długościach od 3 do 11 mb. Rury izolowane systemem taśmowym, z uszkodzoną i nieszczelną powłoką izolacji.
  • Rury złożone są na placu na terenie Terenowej Jednostki Eksploatacji w Pogórskiej Woli, 33-152 Pogórska Wola 450. Oględzin oferowanych do sprzedaży rur można dokonać każdorazowo po telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 14 6225517, 146225516.
  • Odbiór, załadunek, transport rur leży po stronie Kupującego.

Szczegółowe warunki przetargu:

1. Oferty pisemne, winny być sporządzone w języku polskim i zawierać:

1) Dane oferenta - firmę i siedzibę lub imię i nazwisko, dokładny adres, NIP lub PESEL.
2) Oferowaną cenę netto za 174mb rur, podatek VAT, cenę brutto za 174mb rur wyrażoną wPLN.
3) Datę sporządzenia oferty, podpis oferenta, przy czym w przypadku osoby prawnej podpis osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym,
4) Jeżeli oferentem jest osoba prawna: aktualny odpis z właściwego rejestru, w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty,
5) Jeżeli z właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania oferenta, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie (np. Pełnomocnictwo).


2. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją:
„Przetarg – Sprzedaż rur stalowych DN 200 nieprzydatnych do zastosowania w sieci przesyłowej”
Termin składania ofert: do dnia 17.11.2017r. do godz. 12:00
na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie,
ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów, pok. 110
3. Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
4. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę za 174mb rur.
5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę sama cenę, Sprzedający poinformuje oferentów pisemnie o terminie, miejscu i zasadach kontynuacji przetargu w formie licytacji.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.
7. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest do zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu powiększonej o podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami przed odbiorem przedmiotu sprzedaży, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego na fakturze VAT.


Załączniki:
- zdjęcie oferowanych rur

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.